Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разкриване на услугата ,,Наблюдавано жилище” на територията на град Якоруда
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се гарантира правото на живот в общността на лица, настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) “Асен Златаров” – гр.Якоруда, да се подкрепи процеса на тяхната деинституционализация и да се осигури необходимата, целенасочена подкрепа за социалното им включване чрез осигуряване на достъп до ресурсите на общността. Специфични цели: - Разкриване на нова форма на социална услуга в общността за лицата от целевата група; - Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване в живота на общността на лицата, настанени в ДДЛРГ ,,Асен Златаров”; - Да се окаже подкрепа на лица, настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) “Асен Златаров” – гр.Якоруда, чрез предоставяне на социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация; - Д
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Определеният екип за управление на проекта е в следния състав: ръководител на проекта, координатор, администратор, счетоводител, технически сътрудник. В рамките на Дейност 1 ще бъде проведена начална среща на всички членове на екипа за уточняване на конкретните задължения, обсъждане на плана за действие, разясняване на методите за вътрешен контрол и оценка на риска. Работни срещи ще се провеждат ежемесечно, а при нужда и ежеседмично, с цел решаване на възникнали трудности и незабавно предприемане на коригиращи действия. Отговорник: ръководителя на проекта. След приключване на дейността по предоставяне на услугите по проекта ще се изготвят заключителен отчетен доклад и финален финансов отчет.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на необходимите процедури по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на необходимите строително-ремонтни дейности, в помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга “Наблюдавано жилище”. Подготовката на документация за провеждане на тръжни процедури ще бъде извършена в съответствие с изискванията на ЗОП. Процедура за избор на изпълнител се предвижда да бъде проведена след сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, като времето на провеждането и и нейната продължителност са посочени в плана за действие. Съгласно установените нормативни изисквания тръжната процедура ще бъде проведена при съблюдаването на основните принципи за възлагането на обществени поръчки: - Публичност и прозрачност; - Свободна и лоялна конкуренция; - Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
Дейност 3. Извършване на ремонтни дейности в помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга “Наблюдавано жилище”. Услугата “Наблюдавано жилище” ще бъде разкрита в помещения, намиращи се на втория етаж на общинска сграда “Ученически пансион” /шест стаи и част от коридор/, находяща се на ул.”Цар Борис ІІІ” № 70, парцел ХІV, кв. 26 по плана на гр.Якоруда. Общата площ на предоставените помещения е 125 кв.м. Помещенията ще бъдат ремонтирани и оборудвани, ще бъде изграден и отделен вход със стълба, в съответствие с изискванията на методиката за предоставяне на услугата “Наблюдавано жилище”. Ще бъдат обособени три спални помещения с по две легла и два санитарни възела, кухня, холно пространство, стая за персонала.
4. Закупуване и доставка на необходимото оборудване и обзавеждане. За нормалното протичане на дейностите по услугата ,,Наблюдавано жилище”е необходимо то да бъде оборудвано с нужното за целта оборудване и уреди. Със средства по проекта ще бъдат закупени: -Готварска печка-1бр., хладилник-1бр, пералня-1 бр., телевизор-1бр., компютърна конфигурация-1бр, принтер – 1 бр., трапезна маса-1бр., холна маса, диван, столове-6бр., секционен шкаф -1бр., кухненски шкаф с мивка и сифон-1бр., смесител за мивка – 1 бр., кухненски шкафове и др.
5. Подбор на кандидат - потребители на социалната услуга “Наблюдавано жилище”. Подборът ще се извърши на базата на разработени от община Якоруда критерии за подбор. В тях ясно ще бъдат посочени изискванията и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Ясно ще бъдат определени процедурата и сроковете, както и комплекта от документи, който трябва да бъде подаден до кандидата. Ще се спазва принципа на равнопоставеност на пол и религия. С цел гарантиране на правилния подбор, ще бъде нает консултант, който ще вземе участие, както в разработването на критериите за подбор на потребителите, така и в самият подбор.
6. Подбор на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга ,,Наблюдавано жилище”. За да се осъществи качествено и успешно управление и изпълнение на дейностите на социалната услуга ,,Наблюдавано жилище”, на базата на ясно разписани критерии ще се подбере неговият персонал. Назначаването ще стане след предварително проведен конкурс, в съответствие с кодекса на труда. Ще бъдат разработени ясни критерии за заемане на всяка една от длъжностите , на база на които ще бъде направен и подборът. При разработването на критериите за подбора и като член на комисията, която ще осъществи самия подбор, ще бъде включен консултант с необходимия професионален опит и знания, с цел да бъде направен коректен подбор. Конкурсната процедура ще се състои от два етапа: - Документален, на който кандидатите ще бъдат оценявани съобразно образование и квалификация за заемане на длъжността, необходим професионален опит в сферата на социалните услуги, други изисквания, съобразени с конкретната длъжност. - Събеседване с допуснатите кандидати, с цел да се установи тяхната мотивация за работа и социална ангажираност към проблемите и нуждите на представителите от целевата група. Ще бъдат подбрани и назначени на работа 1 Консултант и 1 Социален работник, като всеки от тях ще бъде и персонален съветник на младеж, настанен в НЖ и ще работи индивидуално с младежа по планиране и постигане целите на престоя в НЖ.
7. Обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга ,,Наблюдавано жилище”. Обучението ще трае 20 дни и ще бъде направено от нает за целта обучител. Обучението ще се извършва от експерт с подходяща квалификация, практик в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключат договори за услуга между Община Якоруда и съответния обучител. То ще се реализира в групов формат, като основните неща, върху които ще се наблегне, са: - вход към услугата, процедура по настаняване; - какви са отговорностите на социалния работник и консултанта при работа по случай (оценка, изготвяне на план за грижи); - изготвяне и поддържане на досие на потребител; - съблюдаване и отчитане на индикаторите за изпълнение на плана за съответния потребител; - какъв е обхвата на услугата (психологическа подкрепа, съдействие при контакти с други институции, осигуряване и подкрепа при търсене на юридическа помощ; - изход от услугата – прекратяване на настаняването по съответната процедура; С цел, затвърдяване на усвоеното, ще бъде организирано посещение на вече работещо наблюдавано жилище, намиращо се в гр.Банско.
9. Информиране и публичност. В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани по европейски фондове, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него. Тук се предвиждат следните действия в тази насока: Организиране на две медийни изяви/радио или TV – при стартиране на проекта с цел запознаване на обществеността с целите на проекта, по време на изпълнение на заложените дейности и при неговото приключване, за да бъде отчетено изпълнението му и да се демонстрират постигнатите резултати. Три публикации в печатни издания - ще бъдат публикувани периодични информационни съобщения в едно местно печатно издание. Подготвяне и издаване на брошури с тираж от 300 броя, които ще представят постигнатите резултати от проекта и ще съдържат информация както за самата Оперативна програма, така и за дейностите, които ще се реализират. Те ще бъдат разпространени във всички населени места на територията на общината. Монтиране на една постоянна разяснителна табела в близост до мястото, където ще се помещава наблюдаваното жилище, с цел информиране на обществеността за целите и на резултатите от проекта, такава ще бъде поставена след приключване на всички дейности, предвидени по проекта и ще служи като постоянно визуализиращо средство.
10. Финално отчитане по проекта В обхвата на тази дейност се включва и изготвянето на финалните технически и финансов отчети, отчитащи изпълнението на отделните етапи на проекта и постигнатите резултати.
Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ 8. Функциониране на социалната услуга “Наблюдавано жилище”. Осигуряването на подкрепа на младежите в прехода им към самостоятелен живот ще включва: оценка на потребностите с оглед развитие на умения за самостоятелен живот; изработване на Индивидуален план за самостоятелен живот; определяне за всеки младеж на персонален съветник (наставник), който ще съветва и подкрепя младежа по всички въпроси, които го интересуват и засягат. В тази насока, неговата задача ще бъде да изгради подкрепяща социална мрежа за младежа. Наставникът се явява и източник на контакт във всяка област на индивидуалния план; участва в оценка на потребностите, изготвяне и прегледа на индивидуалния план за самостоятелен живот; осъществява връзка с необходимите институции за осъществяване на индивидуалния план; координира осигуряването на нужните услуги за младежа и др. НЖ – Якоруда ще бъде с капацитет 6 души. Ще се помещава в обособен апартамент, състоящ се от три спални за по 2 човека, хол, кухня, санитарни възли и стая за персонала, които ще бъдат ремонтирани и обзаведени. Потребители на услугата ще са младежи от 18 до 25 години, напускащи Дома за деца, лишени от родителски грижи. Настаняването в НЖ ще става след подаване на писмена молба от лицето, към която ще се прилагат: копие от документ за самоличност; копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; декларация – данни за семейно състояние и доходи (ако е приложимо). При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Потребителите на услугите ще заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 786 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз