Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово
Бенефициент: Община Ценово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ценово
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Основната цел на проекта е гарантиране право на живот на възрастни хора с увреждания от община Ценовo чрез създаване на дневен център в с. Ценово.Специфична цел: 1) Разкриване на нови социални услуги в община Ценово, насочени към целевата група на възрастни хора с увреждания, в община Ценово; 2) Предлагане на социална работа за реална интеграция и рехабилитация на възрастни хора с увреждания чрез дневни грижи за тях.
Дейности: Дейност №3. Управление на проекта "Организиране и провеждане на дейностите с въшните изпълнители по проекта. Провеждане на дейностите, изпълнявани от Кандидата. Съгласуване с юрист и предоставяне за подписване на договори за изълнение на дейности и на трудови договори межди персонала на ДЦ и кмета на община Ценово."
Дейност №4. СРР на помещения Постигане на съответствие на помещенията за представяне на социални услуги в ДЦ спрямо изискванията на чл.41 и 41а от чл.41. от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане
"Дейност №1. Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритите социални услуги" Извършване на подбор и обучение на персонала в ДЦ с цел покриване на изискванията за социални дейности в него.
Дейност 5 Предоставяне на социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания Извършване на физиологично-хигиенни(къпане, бръснене, постригване) и рехабилитация на увредени двигателни органи с цел тяхното възстановява и нормално функциониране
Дейност №2. Публичност и информираност Провеждане на информационни дни при започване и проключване на дейностите по проекта в едно с предоставяне на информационни материали за него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 221 BGN
Общ бюджет: 105 860 BGN
БФП: 105 860 BGN
Общо изплатени средства: 104 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 844 BGN
2014 65 532 BGN
2015 17 035 BGN
104 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 567 BGN
2014 55 702 BGN
2015 14 480 BGN
88 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 277 BGN
2014 9 830 BGN
2015 2 555 BGN
15 662 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз