Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в район „Нови Искър” – СО”
Бенефициент: Столична община, район Нови Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Подобряване на социалните услуги в район Нови Искър - СО, чрез създаване на “Наблюдавано жилище” за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години от Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) Специфични цели: 1) Превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици на млади хора в риск; 2) Социално включване и насърчаване на социалната икономика, чрез оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години от Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ); 3) Подобряване на качеството на живот на хората в район Нови Искър – СО чрез подобряване на социалния капитал.
Дейности: 7. Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ (ако е приложимо) Подготовката за стартиране на услугата е необходима във връзка с изискванията на нормативните актове – Закона за социално подпомагане и поднормативните актове. Лицата по чл. 42, които ще предоставят социални услуги за деца до 18-годишна възраст, прилагат към заявлението за вписване в регистъра и заверен препис от лицензията за това. За предоставянето на социални услуги, за които е необходим сграден фонд, той се удостоверява при подаване на заявлението по ал. 1 или в срок до 7 дни преди началото на предоставяне на социалната услуга със: 1. Документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта; 2. Разрешение за ползване на строеж от Дирекцията за национален строителен надзор; 3. Индивидуален регистрационен номер на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение съгласно Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. След преминаване на съответните процедури и вземане на решение на ОС на общината – наблюдаването жилище може да бъде активирано. Сключва се договор с потребителите и се поддържа регистър на приетите лица. Предоставянето на услугата стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Столична община и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Той се изготвя от представител на екипа за управление на общинско ниво. Екипът на „Наблюдаваното жилище” провежда инструктаж за безопасен ползване на оборудването в сградата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изготвя се дневник на потребителя с неговите особености и възможности. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от специално наети служители на дирекции „Социално подпомагане” в качеството им на специалисти по предоставяне на социални услуги. Проверките се извършват на всеки 3 месеца от стартирането на услугата. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг от екипа, контрол на качеството на предоставяната услуга от квалифицирани специалисти, както и вътрешен контрол от на общинско ниво. Разработената от екипа процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта, включва и периода на предоставянето на социалната услуга. Ще бъде назначен персонал в състав: - Психолог; - Социален работик. Ще бъде сключен договор с ДКЦ за оказване на медицинска помощ в случай на нужда.
1. Дейност по организация и управление на проекта Спецификата на проекта налага изграждането на управленски и подкрепящи екипи от представители на общинските власти и съществуващите мрежи за подкрепа, включително и от непревителствения сектор. Тази необходимост е предпоставка за въвеждане на нови форми на организация за управление на проекта и оптимизация на съществуващата практика. Екипът за управление на проекта ще включва: Ръководител, Счетоводител, Координатор и Технически сътрудник. Описание на задълженията им има в глава II. Екип за организация и управление на проекта. Екипът ще има за задача да осъществява ефективно ръководство и добро управление на проекта, текущ контрол и да поддържа необходимата отчетност. Екипът ще заседава един път месечно и при необходимост и по-често, свикан по искане на някой от членовете. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодател-ство, начини и срокове. В хода на реализирането на проекта ще се създаде система за вътрешен контрол и мониторинг на дейностите по проекта и анализиране на резултатите. Вътрешния мониторинг ще се осъществява от ръководителя на проекта на всички дейности по отношение на качеството на предоставянето на услугата от специалисти, както и вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга от екипа на общинско ниво. Ръководителят сформира комисии за оценка на кандидатите - потребителите на социалната услуга и на персонала за „Наблюдаваното жилище“.
6.Изработване на правилник за работа и управление на наблюдаваното жилище Експерт ще разпише подробна инструкция - правилник, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителите на социалната услуга, която включва и изрични забрани за персонала, които минимизират риска от злоупотреба със собственост или с правата на младежите. Правилникът ще включва според изискванията на нормативните документи следните раздели: • Вътрешни правила; • Задължения на потребителите; • Задължения на персонала/екипа; Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на екипа за обслужване на наблюдаваното жилище. В правилника за предоставяне на социалната услугата се разписват правилата за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на младежите (лекар, законен представител, роднини и др.). Експерта ще организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на персонала и потребителите на услугата в „Наблюдаваното жилище“. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната характеристика на персонала и на потребителите на услугите. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на персонала, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта.
2.Изработване на методика за подбор на целевата група и избор на персонал за извършване на социалната услуга Двата отделни сегмента на дейността – изработване на методика за подбор на целевата група и избор на персонал са релевантни - свързани един с друг и затова ги обвързваме в една дейност. Методиката за подбор на целевата група цели да създаде неоспорим регламент за включване на младежите, които желаят да се интегрират в обществото чрез усвояването на нови умения и да имат социален живот, приложим към съвременните изисквания за човешкия капитал. Методиката за подбор на потребителите ще бъде разработена от трима външни експерти, след извършване на анонимно анкетно проучване на 360 потенциални потребители на услугата и местната общност в региона и систематизиране и анализиране на резултатите от анкетирането за фокусиране на предлаганите услуги в наблюдаваното жилище към конкретните нужди на кандидат – потребителите и местната общност. Екипът на проекта ще извърши подбора чрез разпращане на заявление до всички домове на територията на Столична община, изработено с подходящ за младежите формат и съдържание, което на базата на обективни критерии, заложени в методиката с индикатори, да излъчи първата група от 8 завършващи средното си образование младежи. При изработването на методиката ще се спазват хоризонталните принципи за равенство на половете и недискрими-нация. Заявленията ще се набират, както следва: В срок на първите две седмици от петия месец от стартиране на проекта. Подадените заявления се входират от техническия сътрудник в създаден специално за това „Дневник - 1”. Първоначалният подбор на кандидат-потребителите на услугата ще се извърши в срок преди стартиране на услугата. Комисията за подбор провежда интервю с кандидатите в срок до 10 (десет) дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисиите и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка”. Оценката е по точкова система и е средноаритметична. Провеждането на подбор на персонала необходим за извършването на услугите в наблюдаваното жилище ще се извърши от един външен експерт. Той ще извърши проучване в региона и ще покани подходящи кандидати да участват в конкурс за определяне на персонала на наблюдаваното жилище. Чрез провеждане на проучване в региона, конкурс за подбор и обучение на персонал да се създаде банка от кадри, които да имат необходимите умения за поддържане качеството на социалната услуга. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление в приложим формат, придружено с определени документи, доказващи правоспособност. Необходимите длъжности за извършващите социалната услуга са психолог и социален помощник. Заявленията ще се набират, както следва: В срок на първите две седмици от четвъртия месец от стартиране на проекта. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми или проекти, трябва да приложи копие на сертификат (или декларация със свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените заявления се входират от техническия сътрудник в създаден специално за това „Дневник - 2”.
4.Провеждане на обучения на персонала за извършване на социалната услуга Двама обучители, ще изготвят наръчник „Как да работим с младежи в риск и да предоставяме качествени социални услуги в „Наблюдавано жилище“ и ще проведат обучения на персонала за извършване на социалната услуга. Координаторът на проекта организира обучението на одобрените лица за персонал (психолог и социален работник), одобрени по дейност 2. Обученията ще включват следните основни направления: • Закон за социално подпомагане и правилник за прилагането му; • Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“; • Специфични потребности на младежите от целевата група; • Вътрешен ред и организация на наблюдаваното жилище; • Как да работим с младежи в риск и да предоставяме качествени социални услуги в „Наблюдавано жилище“.
3.Извършване на ремонт на наблюдаваното жилище Обектът, предвиден за сграда на наблюдаваното жилище се намира в кв. Курило на район „Нови Искър” и представлява едноетажна сграда със ЗП 182 кв. м. Досега сградата се е използвала за спортен клуб, но се нуждае от сериозен ремонт. Според становището на главния архитект на района масивната стоманобетонна конструкция е достатъчно здрава и е подходяща за нова социална услуга. Обектът се нуждае от подмяна на дограма, смяна на подови настилки, ремонт на санитарни помещения, кухнески бокс и спални помещения, както и от изграждане на външна и вътрешна канализация и електроинсталация. Самата дейност е по необходимост обособена, тъй като помещенията в момента не са в добро състояние и подготвителната работа ще включва сваляне на мазилки, демонтаж на дограма, настилки и санитарно обзавеждане. Изборът на подизпълнител за извършване на дейността ще стане според реда и изскванията на ЗОП. Ремонтът на предвиденото за социалната услуга „Наблюдавано жилище” ще включва следния ремонт: 1. Закупуване и монтаж на санитарен фаянс, подмяна на външна и вътрешна канализация; 2. Облицовка на стени и боядисване; 3. Доставка и монтаж на подови настилки; 4. Изграждане на външна и вътрешна канализация и електроинсталация; 5. И др. Облагородяването на прилежащите терени, изграждането на рампа за хора с увреждания, както и оборудването на помещенията ще бъде извършено от Столична община, като допълнителна услуга. Вътре в сградата също ще бъдат подсигурени специални условия в помещение, пригодено за обслужване на младежи с увреждания.
5.Дейност по информиране и публичност За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведе информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията за визуализация на ОПРЧР. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 1500 бр. цветни информационни брошури (формат А5) за популяризирането на проекта, които ще бъдат разпространени на територията на Столична община. - 100 бр. цветни плакати (формат А2) за популяризирането на проекта, които ще бъдат разпространени на територията на Столична община. - За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта ще бъдат извършени 4 публикации в местни и онлайн медии. - Ще бъде създаден информационен сайт като допълнителен информационен канал. В рамките на дейността по публичност ще се организират две двудневни конференции. Основната цел е да запознае пряко обществеността, представителите на администрацията и неправителствени организации с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да предизвикат стимул за промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на младежите, излизащи извън ДДЛРГ. Предвижда се избор на външен изпълнител по реда и условията на Закона за обществените поръчки за отпечатване на информационните материали. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителната пресконференция. За участие в пресконференците ще бъдат поканени представители на Столична община, Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията за социално подпомагане, на общините, ползватели на услугата, неправителствени организации и медии. Организацията на конференцията ще се извърши от екипа за управление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 693 BGN
Общ бюджет: 75 708 BGN
БФП: 75 708 BGN
Общо изплатени средства: 73 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 539 BGN
2014 46 616 BGN
2015 11 511 BGN
73 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 208 BGN
2014 39 623 BGN
2015 9 784 BGN
62 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 331 BGN
2014 6 992 BGN
2015 1 727 BGN
11 050 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз