Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: защитено жилище и Дневен център
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели):Дейностите по операцията ще подкрепят процеса на деинституционализация на лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост. Основната цел е да гарантира правото на живот в общността на лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост. Мерките са насочени към лица от целевата група, за които няма алтернатива да останата в обичайната си семейна среда или не могат да ползват съществуващите социални услуги в общността. В резултат на извършено планиране на територията на страната и индентифицираните по територии на подходящи услуги за целевата група ще бъдат финансирани функционирането на 1 бр. Защитено жилище за лица с психични увреждания и 1бр. Дневен център за възрастни с увреждания. Доставчик на социалните услуги ще бъде Община Враца, на чиято територия ще бъдат разкрити. Ще се постави специален фокус върху подбора и обучението на персонала, който ще бъде нает за предоставянето на социалните услуги. За разкриване и фун
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта Ефективното управление на проекта е една от най-важните предпоставки за постигане на неговите цели, затова подходихме с особено внимание при сформирането на екипа на управление на проекта. Той ще бъде съставен от представители на бенефициента и ще включва трима експерти, разпределени в следните длъжности: Ръководител на проекта, Координатор на проекта и Счетоводител на проекта. С всеки член на екипа Бенефициентът - Община Враца ще сключи трудов или граждански договор. "На своята първа работна среща, която ще се проведе през м.01 екипът: - ще обсъди и приеме в окончателен вариант предварително разработени от Ръководителя на проекта описания на задълженията, отговорностите и организационните взаимоотношения за всяка една длъжност в екипа по проекта; - ще се запознае с условията и приложимите процедури за изпълнението на проекта; - ще се запознае с определението за нередност, както и с правилата за докладване и отчитане на нередности; - ще обсъди и при необходимост ще актуализира план-графика на дейностите, съобразно реалните дати за изпълнение на планираните дейности ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето; - ще се актуализира планът за провеждане на тръжните процедури - ще обсъди и приеме детайлни правила и процедури за вътрешен контрол и самооценка, както и за мониторинг върху дейности, възложени на външни изпълнители; - ще обсъди и приеме план за управление на риска. "
Дейност 2. Информиране и публичност "Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на заинтересованите от проекта страни и изграждане на доверие между тях. Чрез тях се цели да се засили разбирането на обществеността от община Враца за ролята на ЕС, на Европейския социален фонд и на българската държава за подобряване качеството на живот на хора с психични разстроийства и физически увреждания. Всички дейности ще бъдат осъществени в съответствие с насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Дейността включва: - организиране на пресконференция за обявяване стартиране на проекта; - публикуване на 2 платени публикации в медиите; - подготовка и излъчване на 2 радио-анонса; - изработване и разпространение на брошури и плакати; - публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg); - представяне на резултатите от изпълнение на проекта на заключителна пресконференция - 2 пояснителни табели - стикери за оборудването и обзавеждането"
Дейност 3. Текущ ремонт на помещенията. Закупуване на оборудване и обзавеждане Новите социални услуги - Защитено жилище за лица с ПР и Дневен център за възрастни хора с увреждания, ще бъдат предоставяни в "Център за психично здраве - Враца" ЕООД. За услугите са осигурени помещения, които са в добро състояние и се нуждаят само от текущ ремонт, включващ освежаване по стените и подовите настилки. За предоставянето на услугите е необходимо закупуване на следното оборудване и обзавеждане: пералня, готварска печка, 2 прахосмукачки и ютия - 2 бр.; 12 единични легла, 3 кухненски маси и 18 стола. За работата на персонала е необходимо закупуването на 2 лаптопа и 2 принтера, 2 бюра, медицински шкаф
Дейност 4. Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители от съответните Дирекции "Социално подпомагане". "Лицата (или настойник, ако лицето е поставено под запрещение), които искат да ползват услугите на Дневния център за възрастни хора с увреждания подават писмена молба до директора на дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене, към която се прилагат: • копие от документ за самоличност; • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв.При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Социалните оценки ще бъдат извършени от екипа на Дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на дирекцията „Социално подпомагане” издава заповед за ползване на социалната услуга, издадена въз основа на мотивираният доклад-предложение. Следващата стъпка е запознаване на лицето и семейството с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала. Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги. " В защитеното жилище се приемат пълнолетни жени и мъже настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени. С цел превенция на институционализация, социалната услуга ще може да ползват и лица от общността. Капацитетът на Защитеното жилище е 10 човека.
5. Подбор на потребителите на социалните услуги При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Социалните оценки ще бъдат извършени от екипа на Дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на дирекцията „Социално подпомагане” - Враца издава заповед за ползване на социалната услуга, издадена въз основа на мотивираният доклад-предложение. Следващата стъпка е запознаване на лицето и семейството с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала. Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги.
6. Подбор и обучение на персонала, предоставящ социалните услуги За нормалното функциониране на Защитеното жилище за лица с ПР е необходимо назначаването на 4 бр. специалисти (трудотерапевт, арттерапевт, социален работник, психолог).За нормалното функциониране на Дневния център за лица с увреждания е необходимо назначаването на 4 бр. специалисти (рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевт, социален работник). Управителя на двете социални услуги ще бъде 1 (едно) лице. Новите работни места ще бъдат обявени в Дирекция "Бюро по труда" гр. Враца и ще търсим тяхното съдействие за насочване на безработни лица, които да кандидатсват за заемане на обявените позиции.Ще бъде сформирана комисия за извършване на подбора, в която ще има представители на кандидата, на партньора и на ДБТ.Подборът на кандидатите ще се извършва по документи и с провеждането на интервю.С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор. Ще бъде проведено десетдневно въвеждащо обучение и петдневно поддържащо обучение на избраните кандидати, на което те ще бъдат запознати с основните документи в областта на социалното подпомагане и със своите конкретни трудови задължения. За целта ще бъдат сключени граждански договори с обучителите, които да са пряко отговорни за обучението.
7. Организация и управление на проекта "Основополагащи принципи при организирането и управлението на проекта, ще бъдат: ясно структуриране и разпределение на задачите по реализацията на проекта във времето; - ясно разграничаване на функциите и отговорностите на всеки един член на екипа; - оптимално използване на наличните човешки ресурси; - ясно дефинирани правила и ред за комуникация и отчитане; - ограничаване на рисковете пред успешната реализация на проекта; - равенство, координация и партньорство между всички участници в управлението на проекта.За гарантиране спазването на тези принципи и с цел създаването на условия за проследяване на качеството на изпълнените дейности, заложени в настоящия проект, както и на заложените времеви и финансови параметри, още при стартирането на проекта ще бъдат подготвени и утвърдени всички необходими документи и процедури, определящи правилата и стъпките за реализирането му. При планираните периодични заседания на екипа на проекта ще бъдат разпределяни основните оперативни задачи между членовете му. "
Дейност 8 Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище за лица с ПР Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Капацитетът му е 10 бр. Материалната база е общинска собственост и се състои от пет двойни апартамента с обособени индивидуални санитарни възли, които предоставят възможност за обособяване на отделни помещения с по две легла Групата ще има разположение една обща дневна стая и една обща трапезаря. Предвидени са помещения за специалистите:рехабилитор, трудо и арттерапевти, социален работник, медицинска сестра. Услугите, предоставяни в защитеното жилище ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. Услугите ще бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и ще бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице.Числеността на персонала е 4 лица: Управител, социален работник, терапевти-2 бр. психолог.Ще се приемат пълнолетни жени и мъже настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени.С цел превенция на институционализация, социалната услуга може да ползват и лица от общността.
Дейност 9.Предоставяне на социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания Дневният център за възрастни с увреждания предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират лицата с увреждания. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите. За постигането на тези цели в дневните центрове се организират дейности, свързани с: • Ежедневни потребности; • Здравни потребности; • Образователни потребности;• Рехабилитационни потребности;• Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия, умения за пазаруване;• Придобиване на различни хигиенни и трудови умения;• Рисуване и приложни дейности;• Занимания, свързани с общи познания и грижи за цветята;• Спортни дейности;• Работа със семейството. В Дневния център ще работи екип от специалисти – социални работници, рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра и доброволци. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване на изгубените социални умения, придобиване на трудови и битови умения на увреденото лице и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип. На практика в Дневния център ще се въведе нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество.За качествено изпълнение на проекта, персонала ще бъде включен във въвеждащо и надграждащо обучение. За ползване на услугите в дневните центрове за възрастни с увреждания се заплаща такса в размер на 30 на сто от дохода на лицата, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. С цел подобряване качеството на предоставяните услуги ще бъде извършвано надграждащо обучение на всеки 6 месеца.
Партньори
Партньори:
"Център за психично здраве" - Враца ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 632 BGN
Общ бюджет: 184 375 BGN
БФП: 184 375 BGN
Общо изплатени средства: 173 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 920 BGN
2014 101 990 BGN
2015 32 004 BGN
173 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 932 BGN
2014 86 692 BGN
2015 27 203 BGN
147 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 988 BGN
2014 15 299 BGN
2015 4 801 BGN
26 087 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз