Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ШАНС ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Развитие на социалната икономика в община Велики Преслав, чрез разкриване на два нови типа социални услуги: Наблюдавано жилище за деца, напускащи ДДЛРГи Център за социална рехабилитация и интеграция. Специфична цел Предоставяне на социални услуги в подкрепа на социалното включване на лица, настанени в ДДЛРГ, чрез разкриване на Наблюдавано жилище за лица, навършили 18 години, които напускат специализираната институция и им предстои да водят независим начин на живот. Предоставяне на комплекс от социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чрез разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и подготовка на реализацията на проекта. Осигуряването на квалифициран екип по проекта има решаваща роля за изпълнение на поставените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който включва: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Ще бъдат подготвени длъжностни характеристики. Размерите на възнагражденията са базирани на часови ставки, изчислени по механизма на Методика за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР и разпоредбите на Постановление №330 на Министерски съвет. Разходите за възнаграждения ще бъдат начислени и изплатени срещу документи, удостоверяващи извършената работа по проекта, както и ще бъдат пропорционални на изработеното по проекта време.
Дейност 2: Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; Изготвяне на стандартни документи за месечни отчети на всеки член на екипа; Изготвяне на анкети за обратна връзка с потребителите по проекта. Тази дейност дава възможност за непрекъснат вътрешен и външен мониторинг на проекта, изразяващ се в следене на финансовите разходи, извършвани по проекта, прогреса и спазване графика на дейностите, което от своя страна ще даде възможност за ранна индикация при възникване на рискове, засягащи непостигане целите на проекта и тяхното своевременно отстраняване.
Дейност 3: Избор на изпълнител на ремонтните дейности Обявяване на процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонтните работи на помещенията чрез публична покана по реда на глава VІІІ от Закона за обществените поръчки; Избор на изпълнител съобразно приложимата нормативна уредба, гарантиращ качествено изпълнение на ремонтните дейности Осигуряване на публичност и прозрачност и свободна лоялна конкуренция при избора.
Дейност 4: Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване Обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване на помещенията – чрез публична покана по реда на глава VІІІ от Закона за обществените поръчки; Избор на изпълнител съобразно приложимата нормативна уредба
Дейност 5: Провеждане на пресконференции За запознаване на обществеността с целите и дейностите по проекта ще бъдат проведени две пресконференции. Първата ще се проведе след стартирането на проекта, тя ще популяризира целите, предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и приоритетите на ЕСФ. Втората пресконференция ще се проведе след приключване на ремонтните дейности на помещенията, предвидени за разкриване на социалните услуги. На двете пресконференции ще бъдат поканени представители на местни печатни и електронни медии, представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Дом за деца лишени от родителски грижи – Велики Преслав, "МБАЛ – В. Преслав" ЕООД, Дирекция "Бюро по труда". Участниците в пресконференциите ще бъдат информирани за размера на предоставената безвъзмездна помощ и че финансирането на проекта се осъществява от ОП РЧР и ЕСФ.
Дейност 6: Ремонтни дейности на помещенията, предвидени за разкриване на социалните услуги "Наблюдавано жилище" и "ЦСРИ"  Обособяване на три самостоятелни спални помещения, трапезария, дневна, кухня, два санитарни възела в Наблюдаваното жилище. Ремонт на помещенията, включващ: тухлена зидария, вътрешна мазилка, гипсова шпакловка, грундиране, боядисване на стени и тавани, боядисване дюшеме, подмяна на дървена дограма с PVC, первази PVC, преходни лайсни, доставка и полагане на ламелен паркет, доставка и монтаж на кухненска шкаф-мивка, изграждане на два санитарни възела с необходимото оборудване – облицовка фаянс, настилка теракот, доставка и монтаж на: мивки, конзоли за мивки, моноблок, аплик противовлажен, сифони, колена, тройници, ръкохватки, смесителни батерии, душ батерии, 2 бойлера, РР тръби, спирателен кран, предпазен вентил за бойлери, PVC тръби с фасонни части, PVC гъвкави връзки.  Обособяване на зала за двигателна рехабилитация и кътове за социална интеграция, арттерапия, трудова терапия, стая за офис на екипа, един санитарен възел в ЦСРИ. Ремонт на помещенията, включващ: вътрешна мазилка, гипсова шпакловка, грундиране, боядисване на стени и тавани, боядисване дюшеме, настилка теракот, балатум, подмяна на дървена дограма с PVC, доставка и монтаж на ел.бойлер, мивка, конзола за мивка, сифони, колена, тройници, ръкохватки, смесителни батерии, моноблок; доставка и полагане на СВТ, доставка и монтаж на PVC тръби, измерване заземление кабели; натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо.
Дейност 7: Доставка на обзавеждане и оборудване За успешното реализиране на услугата "Наблюдавано жилище" помещенията трябва да бъдат подходящо обзаведени. Трите спални помещения ще бъдат обзаведени с: 6 единични легла, 3 гардероба Кухнята ще бъде обзаведена с необходимите уреди – готварска печка, хладилник, пералня, маса, 6 стола. В дневната ще има диван, холна маса и гардероб. Наблюдаваното жилище ще бъде оборудвано още с 3 конвектора и 1 вентилаторна печка за отопление. Обзавеждането на помещенията, в които ще бъде разкрита услугата ЦСРИ включва специализирано оборудване за залата за двигателна рехабилитация – шведска стена, кушетка за масаж, дюшек. Обзавеждането на работните помещения на ЦСРИ ще включва още три бюра, библиотеки, гардероб, компютърна конфигурация принтер, маса, посетителски столове, два конвектора, 1 вентилаторна печка.
Дейност 8: Информационна кампания за популяризиране и визуализация на проекта Ще бъдат изготвени и поставени на входа на сградата, в която ще бъдат разкрити социалните услуги НЖ и ЦСРИ, и в сградата на общинска администрация табели за визуализация на проекта, съдържащи името на проекта и логото на ЕС, съгласно изискванията на донора. Ще бъде създадена интернет страница по проекта. На нея ще бъдат публикувани резултати от проведени събития, информация за социалните услуги НЖ и ЦСРИ. За популяризиране на дейностите по проекта и приоритетите на ЕСФ ще бъде издадена дипляна с тираж 500 броя, пълна цветност, формат А4 и ще бъдат отпечатани флайери, с тираж 500 броя
Дейност 9: Подбор на персонал за Наблюдавано жилище и за ЦСРИ За постигане целта на проекта важна роля играе подборът на персонал за предоставяне на услугите. За целта ще бъдат наети двама експерти по подбор на персонал. Те трябва да притежават релевантно образование и професионална квалификация в съответната област мин. 1 г. Обявата за работните места ще бъде публикувана в местни печатни издания и на сайта на Общината, работните места ще бъдат обявени в ДБТ. Изборът ще се извърши на два етапа: подбор по документи и интервю с всеки от одобрените по документи кандидати от експертите.
Дейност 10: Избор на подизпълнител за провеждане на обучение на персонала, нает за Наблюдавано жилище и за ЦСРИ С цел осигуряване на качествено предоставяне на услугата, ще се избере подизпълнител за провеждане на обучение на персонала. Подизпълнителят трябва да притежава актуална лицензия към Национална агенция за професионално образование и обучение.
Дейност 11: Обучение на персонала, нает за Наблюдавано жилище и за ЦСРИ Наетият персонал от общо 7 лица ще премине обучение за повишаване на квалификацията си за подкрепа и консултиране на лицата, настанени в НЖ и ЦСРИ. Обучението ще се организира в два модула, в рамките на 8 работни дни с обща продължителност 64 учебни часа. Учебната програма включва два модула. В първия модул ще бъде представен начинът на организиране на работата в НЖ и ЦСРИ /документация, първоначална оценка, провеждане на среща за планиране на грижите, разпределяне на задачите на персонала, изготвяне на индивидуални планове за работа, етап на активно обгрижване, текуща и заключителна оценка/. Вторият модул е насочен към прилагане на услугите: социална интеграция, работа с роднини, свободно време, отдих и развлечение, двигателна рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, видове терапии; подкрепа за социално включване на хора с увреждания. В обучителната програма се включват: интерактивно обучение за възрастни, използване на презентации, обсъждания, ролеви игри и симулации, работа по казуси. След приключване на обучението всеки участник в него ще получи сертификат.
Дейност 12: Подбор на потребители на услуги в ЦСРИ Екипът по проекта ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугата ЦСРИ и ще разработи бланка за заявление за кандидатстване. Към него ще се изискват и следните придружаващи документи: документ за самоличност /за справка/. копие на решение на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон или други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето. Оценката от потребностите на кандидат – потребителите от социалната услуга ще се извърши при спазване процедурите за равно третиране на желаещите да ползват услугите от наети 2 експерти за подбор на потребители. Те трябва да притежават релевантно образование и професионална квалификация в съответната област мин. 1 г. Чрез специално разработен за целта формуляр за оценка на потребностите, ще бъде направен списък на потребителите, нуждаещи се от социална рехабилитация и интеграция. Окончателен подбор на потребителите ще се извърши от комисия в чийто състав ще влязат и наетите 2 експерти. За всеки кандидат-потребител се оформя лично дело. Невключените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Оценката на потребностите се актуализира при промени, настъпили в състоянието на потребителя след подаване на заявление – свободен текст от лицето или негов представител. При подбора на потребителите се спазва принципа за равнопоставеност между половете, недопускане на етническа, расова или социална дискриминация.
Дейност 13: Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ В Наблюдаваното жилище ще бъдат настанени 6 лица, навършили 18 години, които напускат ДДЛРГ. Дейностите, които ще се извършват, са: - Идентифициране на потребителите, които след напускане на ДДЛРГ ще се нуждаят от място за живеене и подкрепа за придобиване на самостоятелност; - Социално и психологическо консултиране, включващо: професионално ориентиране; мотивиране за правилен професионален избор; развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда; информиране и посредничество за образователни и стажантски програми за професионална квалификация; установяване на контакти с дирекция “Бюро по труда”; установяване на контакти и сътрудничество с работодателски организации; формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране; развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка; пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознанието; - Изработване на индивидуален план за напускане на наблюдаваното жилище;
Дейност 14: Предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще бъде с капацитет 20 места. Основните дейности на центъра ще включват: извършване на рехабилитация, обучение в умение за справяне с ежедневни житейски ситуации; индивидуална и групова работа за разкриване потенциала на лицата в неравностойно положение; експертно- консултативна помощ; организация на свободното време. Специфичните дейности по развитие и осъществяване на социалните услуги в тези насоки са следните: - Рехабилитация. В зависимост от конкретните нужди и потребности на всеки индивидуален потребител ще се предлагат две форми на рехабилитационна дейност: двигателна и социална рехабилитация. Двигателната рехабилитация е предназначена да подобри двигателните възможности на потребителите. Социалната рехабилитация ще се реализира по индивидуална социална програма за всяко лице с оглед неговото ниво на увреждане, умения и потребности. - Трудова терапия В ЦСРИ ще се развиват и предлагат програми за трудова терапия, които ще се провеждат в група и индивидуално и целят чрез включване на потребителите в различни трудови дейности да се развиват трудовите и професионалните им навици, да им помагат да усвоят различни практически умения и да повишат възможностите си за социалната адаптация и интеграция. Програмите на трудова терапия ще се прилагат в следните направления: Кулинария и готварство; Битов труд и ръкоделие; Цветарство и градинарство. – Арт терапия. Програмите на арт терапията в ЦСРИ ще са предназначени да развиват творческите заложби и способности на потребителите и да им предложат възможност за социално включване чрез изкуство и творчество: литература, музикална терапия, рисуване и художествено творчество. - Свободно време, отдих и развлечения. Предвижда се организиране и осъществяване на разнообразни мероприятия за потребителите на ЦСРИ и техните близки, насочени към пълноценно прекарване на свободното време. В тази дейност ще се включват мероприятия, като организиране на тържества за отбелязване на национални и лични празници и други значими събития по различни поводи в общността. - Информация, консултации и посредничество. Специалистите на ЦСРИ ще предоставят на хората с увреждания информация и консултации по въпроси, свързани със социалното подпомагане, социалното осигуряване, данъчни и други облекчения, както и по различни трудово-правни въпроси. На потребителите ще се предлага посредничество при взаимодействие с други институции и организации.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 205 BGN
Общ бюджет: 120 816 BGN
БФП: 120 816 BGN
Общо изплатени средства: 120 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 441 BGN
2014 76 323 BGN
2015 18 498 BGN
120 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 625 BGN
2014 64 875 BGN
2015 15 723 BGN
102 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 816 BGN
2014 11 448 BGN
2015 2 775 BGN
18 039 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз