Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0169-C0001
Номер на проект: A12-22-168
Наименование: ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Подпомагане развитието на туризма и привличането на инвестиции в Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства
Дейности: Дейност 1: Обучения от ИПА по теми свързани с надграждане на компетентности. Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Поддейност 1: Делова комуникация и етикет (ЕФ-6) – 5 обучени Поддейност 2: Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 5 обучени Поддейност 3: Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6) – 5 обучени
Дейност 2 Обучение по Руски език Обучение по руски език (модул от 150 учебни часа) – 12 обучени, разделени в нива в зависимост показани знания на входно ниво.
Дейност 3 Обучение по Английски език Обучение по английски език модул от 150 учебни часа за 25 участника
Дейност 4 Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 45 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни . Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” • Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обученние. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 5 Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и по подобряване на ключовите компетентности; В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по привличане на инвестиции и по подобряване на ключовите компетентности на общо 45 служители разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Привличане на инвестиции” • Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски стилове” • Модул 3 – „Екипна ефективност и организационна култура” • Модул 4 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка със изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и на екипно поведение. Основната насоченост на тази дейност е към изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност са предвидени 2 пресконференции - Начална и Финална пресконференции по проекта. Те ще запознаят широката общественост с проектното намерение, както и с постигнатите резултати. Предвидени са и 3 бр. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"БК Дизайн"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 710 BGN
Общ бюджет: 85 896 BGN
БФП: 85 896 BGN
Общо изплатени средства: 85 896 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 942 BGN
2014 67 954 BGN
2015 0 BGN
85 896 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 251 BGN
2014 57 761 BGN
2015 0 BGN
73 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 691 BGN
2014 10 193 BGN
2015 0 BGN
12 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1: Брой сертификати
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2: Брой сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3: Брой сертификати
Индикатор 17 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: Брой проведени модули
Индикатор 19 Дейност 4: Брой сертификати
Индикатор 20 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 21 Дейност 5: Брой проведени модули
Индикатор 22 Дейност 5: Брой сертификати
Индикатор 23 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 24 Дейност 6: Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз