Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0082-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-5
Наименование: „Обучения за подобряване на административния капацитет на дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерство на финансите чрез повишаване квалификацията на персонала й, придобиване на специфични умения от нейни служители и укрепване на екипността в работата”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.05.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на държавната администрация за реализиране на политики, резултатиращи в качественото обслужване на гражданите и бизнеса и насочени към създаването на условия за икономически растеж и заетост чрез повишаване професионалната компетентност на служителите на бенефициента.
Дейности: 1. Провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на обучителска организация. Дейността предвижда провеждането на обществена поръчка за избор на организация обучител. Основно изискване към изпълнителя обучител ще бъде той да е в състояние да предложи на бенефициента всички обучения с тяхната комплексност, индивидуална пригодност към нуждите на възложителя и в съответните области на отделните обучения, наеме за обучители ведущи специалисти. Ще се поставят изисквания за наличен опит от изпълнението на подобни проекти през последните 3 години, постигнат оборот от тези обучения не по-малък от заявения по настоящия проект бюджет, възможност за поемане на логистиката по проектните дейности и изработването на обучителски материали и материали за информация и публичност по изпълнението на предвидените с проекта дейности. Техническата спецификация ще се разработи от експерт на дирекция „Финанси на реалния сектор” и с приложени бележки на проектния координатор, ще се одобри от ръководителя на проекта. Решението за откриване на обществената поръчка, обявлението за тръжна процедура и текстът на договора за възлагане ще се изготвят от дирекция ФУС на Министерство на финансите, която ще проведе самата обществена поръчка.
2. Чуждоезиково обучение (специализирани приложения и ефективна комуникация на английски език). Дейността ще включва различни специализирани области на приложение на английски език и обученията по нея с различна регулярност, ще продължат сумарно 9 месеца. Предвидени са следните обучения, които ще се проведат от изпълнител избран по реда на ЗОП: - 4 часа по 3 дни ежемесечно за срок от 9 месеца, 13 души - комуникативен английски език за икономисти/финансисти: индивидуално за ръководители и експерти по месторабота или на друго място в гр. София; - 4 часа по 3 дни ежемесечно за срок от 9 месеца, 7 души английски език за икономическа/финансова терминология, индивидуално за ръководители и експерти в гр. София; - 3 дни по 8 часа дневно за срок от 8 месеца, 6 души – английски език за представяне на становища и убеждаване на група/публика извън София; Следното обучение ще се проведе от ИПА: - 5 дни, 40 часа, 1 човек, английски език за работа с институциите на ЕС – (ЧЕО–6) Всички часове са астрономически и с изключение на обучението на ИПА, ще се провеждат като индивидуални обучения с отделните служители по разработена специална методика, съобразена единствено с нуждите на бенефициента. Обемът от часове предвиден с приложените индикативни оферти за 12 месеца ще бъде поет за 9 месеца, поради реализирането на обществената поръчка за избор на обучител през първите три месеца на проектния срок. Оценка и одобрение на индивидуалните обучителски програми и препоръки за тяхното коригиране ще предложи експерт на бенефициента, ангажиран по дейността преди започването на обученията. Експертът ще обобщи резултатите и ще направи анализ на ползите и недостатъците от осъществените обучения след тяхното приключване и ще представи доклад с бележките си на проектния координатор.
3. Обучения за укрепване и развитие на лични умения. Дейността включва обучения по: - Основни производства по АПК за неюристи (ПР-5), 1 човек, обучение на ИПА; Обучения организирани от изпълнител избран по ЗОП: - 2 дни в София, обучение за придобиване на умения за постигане на екипна и лична ефективност, 2 души; - 2 дни в София, обучение по Устойчиво решаване на конфликтни ситуации в трудови колективи, 3 души; - 2 дни в София, обучение по дейности за придобиване на лична увереност, 2 души; - 2 дни в София, обучение по водене на работни срещи и съвещания, 5 души; 2 дни в София, обучение по ефективно представяне пред публика, 4 души; - 3 дни извън София, тренинг за изграждане на екип, - подходящ за колектив, който се стреми към повишаване на зрелостта и ефективността на професионалните взаимоотношения в него, 20 души; - 2 дни извън София, тренинг за развитие на комуникативните умения при професионални ангажименти свързани с интензивно ежедневно общуване и изискващи умения за осъществяване на трайни и ефективни контакти, 10 души; - 2 дни извън София, тренинг за разрешаване на конфликти, подходящ за личности и колективи, имащи активни контакти с хора и вероятност за поява на конфликтни ситуации в работата с външни лица, 10 души; - 2 дни извън София, тренинг за устойчивост към стресогенни въздействия, подходящ за хора, извършващи монотонни дейности или изпитващи психически натоварвания , 10 души; - 2 дни извън София, тренинг за уверено поведение. Овладяване на техники за ефективно поведение чрез отстояване на собствената позиция, без конфронтиране с околните, 10 души; - 2 дни извън София, тренинг за формиране на лидерски умения на мениджмънта, 5 души. Всички часове са астрономически и се предвижда 8 часова ангажираност през дните на обученията с изключение на последните по отделните обучения. Ще бъдат ангажирани лектори психолози и експерти в съответните области, които са ведущи специалисти в тях и са готови да прилагат съчетание от колективни форми на обучения с индивидуални. Лекторите сами ще разработят методиките си по зададени от възложителя параметри и критерии. Първото обучение ще се проведе от ИПА, а останалите от обучителска организация избрана с тръжна процедура, съгласно ЗОП. Оценка и одобрение на обучителските програми и препоръки за тяхното коригиране ще предложи експерт на бенефициента, ангажиран по дейността преди започването на съответните обучения. Експертът ще обобщи резултатите и ще направи анализ на ползите и недостатъците от осъществените обучения след тяхното приключване и ще представи доклад с бележките си на проектния координатор.
4. Специализирани обучения по финансов анализ на ПЧП и корпоративни проекти. Дейността включва следните обучения: - 2 дни извън София, финансов анализ на инфраструктурни и корпоративни проекти, 6 души; - 2 дни извън София, финансово моделиране на проекти, 5 души; - 1 ден в София, анализ разходи – ползи, 5 души; - 2 дни извън София, анализ на публичните разходи, 5 души; - 2 дни извън София, управление на динамични рискове, 4 души; - 2 дни извън София, модели за споделяне на рискове в големи инвестиционни проекти, 4 души; - 2 дни извън София, показатели за анализ и оценка на инвестиционни проекти, 8 души; - 2 дни извън София, финансов инжинеринг, 6 души. Всички часове са астрономически и се предвижда не по-малка от 8 часова ангажираност през дните на обученията с изключение на последните по отделните обучения. Обучителската организация ще бъде избрана с тръжна процедура по ЗОП и ще има цялостен организационен (вкл. логистичен) ангажимент за провеждането на обученията. Обученията ще бъдат предварително адаптирани към конкретната дейност на бенефециента. Одобрение на обучителските програми и препоръки за тяхното коригиране ще предложи експерт на бенефициента, ангажиран по дейността преди започването на съответните курсове. Експертът ще обобщи резултатите и ще направи анализ на ползите и недостатъците от осъществените обучения след тяхното приключване. Той/тя ще представи доклад с бележките си на проектния координатор.
5. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде съставна на дейности 2, 3 и 4, тъй като информацията и публичността ще се обезпечат с използването на информационен банер и рекламни материали (лога на ЕС и ОПАК върху учебни материали и офис консумативи) при провеждането на обученията. Материалите осигуряващи информация и публичност ще бъдат изработени съгласно указанията в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПАК. Информация за проведените обучения ще се поддържа и на страницата на Министерство на финансите в Интернет до приключването на проекта. Обучителската организация, изпълнител по дейности 2, 3 и 4 ще бъде отговорна за правилното и коректно изпълнение дейност 5. Контрол върху качеството на изпълнението ще поеме проектният координатор, който ще отговаря и за навременността и качеството на материалите, обявявани на страницата на Министерство на финансите в Интернет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 807 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на обучителска организация
Индикатор 7 Чуждоезиково обучение ( специализирани приложения и ефективна комуникация на английски език )
Индикатор 8 Обучения за укрепване и развитие на лични умения
Индикатор 9 Специализирани обучения по финансов анализ, оценка на проекти, финансов инжинеринг и разпределение на рискове
Индикатор 10 Дейности за информация и публичност- банер и учебни м-ли
Индикатор 11 Висока степен на удовлетвореност на обучавани ( 5 и 6 по шестобалната система )
Индикатор 12 Висока степен на удовлетвореност на обучавани ( 5 и 6 по шестобалната система )
Индикатор 13 Дейност 1: Наличен изпълнител
Индикатор 14 Дейност 2: Обучени лица
Индикатор 15 Дейност 3: Обучени лица
Индикатор 16 Дейност 4: Придобиване на специализирани познания
Индикатор 17 Дейност 5: Банер и учебни м-ли с лога и емблеми на ЕС на ОПАК, информация на сайта на МФ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз