Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0195-C0001
Номер на проект: A12-22-193
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Несебър
Дейности: Дейност 1. Подготовка и управление на проекта 1.1.Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, счетоводител, технически сътрудник. 1.1.1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите 1.1.2. Разпределяне на задълженията между членовете на екипа 1.1.3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 1.2. Възлагане изпълнението на проектни дейности чрез тръжни процедури по ЗОП 1.3. Отчитане на проекта
Дейност 2. Специализирани обучения по теми от каталога на ИПА за 2013г. Дейността предвижда включването на служители от общината в обучения по теми от каталога на Института по публична администрация през 2013 г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” с кат. № УА-1 Обучението цели предаване на познания за стратегическия мениджмънт в държавната администрация, да развие практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи, да представи и разясни методологията за стратегическо планиране. Обучението се провежда в рамките на 3 дни по 8 часа на ден. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.2. Обучение на тема „Организационно развитие. Управление на промяната“ с кат. № УА-5 Обучението представя управлението на промяната – необходимост и условия. Цели се развиване на умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна. Ще бъдат представени техники за управление на промяната с цел усвояване на умения за управление на промяната. Общият брой на обучаемите е 4 служители, които ще присъстват на тридневно обучение по 8 часа на ден.. 2.3. Обучение по „Планиране на човешките ресурси“ с кат. № ЧР-1 Обучението е насочено към придобиване на знания относно стратегическата роля на управлението на човешките ресури, ключовите дейности и основните административни отговорности при стратегическото планиране и управление на човешките ресурси и други. Общият брой на обучаемите е 3 служители, които ще участват в двудневно обучение. 2.4. Обучение по „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” с кат. № ЧР-4 Участниците в обучението ще се запознаят със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, с източниците и симптомите на конфликта, предоставяне на възможните ползи и негативни ефекти от конфликтите, както и изучаване на методи и стратегии за справяне с конфликтите. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в групи, които ще присъстват на двудневно обучение. 2.5. Обучение по „Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране“ с кат. № ЕФ-1 Обучението цели изграждане на знания и практически умения за разработване на комуникационна стратегия на организацията. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, продължителността на обучението е 2 дни. 2.6. Обучение по „Връзки с обществеността“ с кат. № ЕФ-3 Обучението цели формиране и развиване на практически умения за ефективна работа с медиите, представяне на особеностите на изграждането на персонални, институционални и държавни публични образи; обсъждане и представяне на техники за лансиране в публичното пространство. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, който ще вземат участие в тридневното обучение. 2.7. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (базов курс) с кат.№ ИТО-8. Обучението предоставя знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Обучението ще бъде посетено от 12 участника, разделени в групи в рамките 3 дни. 2.8. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (напреднали) с кат. № ИТО-9 Обучението ще предостави знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците. На двудневното обучение ще присъстват 6 участника. 2.9. Обучение по „ MS Excel за икономисти“ с кат. № ИТО-15 Ще бъдат представени инструмененти, използвани за решението на задачи, възникващи в икономическата сфера. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, които ще участват в двудневно обучение.
Дейност 3. Обучение на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране, развитие“ Организиране и провеждане на обучителен семинар на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране, развитие” за 50 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 25 служители за по 2 дни всяка. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 4. Обучение на тема "Успешно общуване в неформална и делова среда"
Дейност 5 - Обучителен семинар „Лидерство и адаптивност” Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и адаптивност” за 15 участника. Обучението ще се осъществи в рамките на 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 6. Информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват:
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фондация Сексуалност и здраве
"СБМ ГРУП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 679 BGN
Общ бюджет: 60 907 BGN
БФП: 60 907 BGN
Общо изплатени средства: 60 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 936 BGN
2014 43 971 BGN
2015 0 BGN
60 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 395 BGN
2014 37 376 BGN
2015 0 BGN
51 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 540 BGN
2014 6 596 BGN
2015 0 BGN
9 136 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 9 Дейност 1: Изготвени и предадени месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 10 Дейност 1: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 14 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 20 Дейност 6: Банери
Индикатор 21 Дейност 6: Брошури
Индикатор 22 Дейност 6: Интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз