Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0193-C0001
Номер на проект: A12-22-191
Наименование: Компетента администрация
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която проекта си поставя е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез участие в обучения съобразно иднетифицираните потребности.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчетност на проекта. Изпълнението на настоящата дейност гарантира успешната реализация, управление и отчетност на проекта. През първия проектен месец ще се формира екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. В рамките на първите три месеца ще бъдат разработени и проведени процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта за които е приложимо. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи допустимостта на разходите по ОПАК и др. По време на изпълнение на всяка от дейностите по проекта ще бъде осъществяван текущ контрол и вътрешен мониторинг с цел избягване на отклонение от заложените дейности, срокове и цели. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и ще осъществява комуникация с УО на ОПАК.
Дейност 2. Дейности за информация и публичност При провеждането на дейностите за информиране и публичност, както и при изготвянето на информационните материали ще бъдат представени целите на проекта и постигнатите резултати. Особено внимание ще се обърне на спазването на изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Информационната кампания ще включва:  Изготвяне на информационна табела;  Изготвяне и разпространение на рекламни материали за проекта;  Изготвяне и разпространение на брошури, които да представят целите на проекта и резултатите от изпълнението му;  Провеждане на две пресконференции; Публикуване на две прессъобщения в регионален ежедневник.
Дейност 3. Включване на служителите на Община Дупница в вбучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА В рамките на проекта служителите на общината ще преминат следните обучения организирани от Института по публична администрация /ИПА/: 3.1 Курс: СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ С MS WORD (ИТО–6) 1,5 дни, 12 учебни часа. Предназначен за: служители, ползващи MS Word и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа. Цел на обучението: да се представят техники за работа и намали времето, необходимо за завършване и оформяне на документи. Учебно съдържание: Промяна изгледа на текста в документа. Използване на шаблони за повишаване ефективността на работа. Улесняване на оформлението с помощта на таблици. Добавяне на визуален ефект. Предвидено е всички служители на общината (общо 100 души) да преминат това обучение с оглед установената необходимост от придобиване на качествени умения за създаване и обработка на документи в MS WORD. Изборът на включването на служителите в курса за придобиване на базови умения е направен след преглед и анализ на демонстрираните до момента умения от служителите и показаните резултати в работата. 3.2 Курс: ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс) (ИТО–8) Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. Предназначен за: служители, нуждаещи се от основни, систематизирани знания за работа с електронни таблици. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Учебно съдържание: Създаване на електронни таблици с Microsoft Excel – редактиране и форматиране на електронни таблици. Tипове данни, серийно попълване на данни, видове адресиране на клетки. Функции за обработка на данни в таблицата. Сортиране на данните в таблицата. Графично представяне на данни от таблицата. Форматиране на печатната страница и отпечатване. Предвидено е всички служители на общината (общо 100 души) да преминат това обучение с оглед установената необходимост от придобиване на качествени умения за създаване и обработка на таблици и данни в MS EXCEL. Изборът на включването на служителите в курса за придобиване на базови умения е направен след преглед и анализ на демонстрираните до момента умения от служителите и показаните резултати в работата. 3.3 Служителите в община Дупница на длъжности : старши специалист мрежи и софтуер и старши експерт софтуер и мрежи на МДТ, общо пет души ще бъдат включени в следните специализирани обучения: 3.3.1 Курс: MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (BASIC COURSE) (ИТО–27) (дистанционна форма) Продължителност: 30 учебни часа. Учебно съдържание: Инсталиране и конфигуриране на Microsoft® Windows® Server 2003. Управление на акаунти и ресурси Microsoft® Windows® Server 2003 среда: управление на потребителски, компютърни и групови акаунти, управление на достъпа до мрежови ресурси, администриране на принтери, управление на драйвери, съхраняване на данни, отказоустойчивост и възстановяване. Инсталиране на Active Directory®. Администриране на Microsoft® Windows® Server 2003: Потребители и групи. Привилегии, Logon права. Организационни единици в Active Directory®. Делегиране на права на организационни единици. Прилагане на групови политики. Logon скриптове, променливи на обкръжението, домашни директории. Инструменти от командния ред. Създаване на резервни копия на данните и възстановяване. 3.3.2 Курс: MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (ИТО–28) (дистанционна форма) Продължителност: 28 учебни часа. Учебно съдържание: Гори от домейни и дървета от домейни. Сайтове и подмрежи. Мастъри на операциите. Прилагане на групови политики. Домейн контролери, роли и каталози. Конфигуриране на DNS. Конфигуриране на DHCP. VPN мрежи.
Дейност 4. Обучение за придобиване на специфични умения В рамките на дейността се предвижда да бъде организиран и проведен обучителен курс „Умения за работа в екип”. В обучението ще бъдат включени всички служители на Община Дупница. С цел да се гарантира качество на предоставяното обучение, служителите ще бъдат разделени на групи, като всяка група следва да се състои от не повече от 20 души. Като място на провеждане на обучението са определени подходящи помещения в сградата на Община Дупница, което считаме, че ще улесни участие на съответните служители доколкото няма да се налагат пътувания за стигане до мястото на обучение. Програмата за обучение ще вклюва следните основни теми: Модул 1: Въведение. Запознаване и очаквания на участниците. Опит по темата. Правила за работа. Ефективно общуване и взаимодействие с другите. Основни бариери, нагласи и принципи в общуването. Основи на емоционалната интелигентност. Модул 2: Групи и екипи. Основни понятия и принципи. Етапи в развитието на екипа. Модул 3: Роли в екипа. Лична и екипна ефективност Модул 4: Изграждане на стимулираща среда/култура и код на общуване в екипите. Ценности на екипа, общи норми и правила на взаимодействие за сработване и постигане на целите. Модул 5: Преговор и дискусия на учебното съдържание разгледано през предишния ден. Акценти, основни точки, проверка на наученото. Сформиране на екип. Теория – Аз – другите – ние, личност, авторитет, поведение, екип, критични фактори за успех при работа в екип. Модул 6: Нагласи и отношения – към себе си, към екипа, към клиентите/партньорите, към професионалната си изява. Модул 7: Конфликти вътре в екипите. Разбиране на различните интереси. Причини за различните поведения Модул 8: Повишаване на екипната хармония, разширяване границите на толерантност към колегите Модул 9: Практическа работа. Работа с учебни материали. Модул 10: Анализ и оценка на програмата. Обобщение и приключване на обучителния процес. Общата продължителност на обучението следва да бъде не по-малко от 30 учебни часа на участник. Реализирането на дейността (предоставяне на обучение) ще бъде възложено на изпълнител избран по реда на ЗОП. Избранията изпълнител ще следва да осигури подробна учебна програма, съобразно посочените теми, всички необходими учебни материали и преподаватели с опит в обучението на възрастни, така че да се постигне максимално качество на предоставяното обучение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Национален образователен център" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 161 BGN
Общ бюджет: 39 786 BGN
БФП: 39 786 BGN
Общо изплатени средства: 39 786 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 432 BGN
2014 22 354 BGN
2015 0 BGN
39 786 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 817 BGN
2014 19 001 BGN
2015 0 BGN
33 818 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 615 BGN
2014 3 353 BGN
2015 0 BGN
5 968 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 2: Брой пресконференции
Индикатор 6 Дейност 2: Брой разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 7 Дейност 2: Брой статии
Индикатор 8 Дейност 3: Служители, успешно преминали Курс:СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ С MS WORD (ИТО-6)
Индикатор 9 Дейност 3: Служители, успешно преминали Курс: ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8)
Индикатор 10 Дейност 3: Служители, успешно преминали Курс: MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (BASIC COURSE) (ИТО-27)
Индикатор 11 Дейност 3: Служители, преминали Курс: MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (ИТО-28)
Индикатор 12 Дейност 4: Служители на Община Дупница придобили умения за работа в екип


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз