Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0007-C0001
Номер на проект: Д01-4042/18.05.2013
Наименование: Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване и надграждане на квалификацията на преподавателите в БСУ чрез разработване на програма за развитие на професионалните компетенции и изграждане на ефективна система за кариерно израстване
Дейности: Подготовка на дейност 1 Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ
Изпълнение на дейност 1 Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ
Подготовка на дейност 2 Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение
Подготовка на дейност 3 Провеждане на курсове и разработване на учебен план
Изпълнение на дейност 3* Провеждане на курсове и разработване на учебен план
Подготовка на дейност 4 Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда
Изпълнение на дейност 4 Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда
Подготовка на дейност 5 Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища
Изпълнение на дейност 5* Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 507 BGN
Общ бюджет: 56 490 BGN
БФП: 56 490 BGN
Общо изплатени средства: 56 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 700 BGN
2014 22 561 BGN
2015 22 228 BGN
56 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 945 BGN
2014 19 177 BGN
2015 18 894 BGN
48 016 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 755 BGN
2014 3 384 BGN
2015 3 334 BGN
8 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз