Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0180-C0001
Номер на проект: A12-22-179
Наименование: Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 14.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: Изградена устойчива професионална компетентност на общинските служители в община Дългопол за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на Общинска администрация Дългопол. При стартирането на проекта, ще бъдат разработени и приети, правила (процедури) за работа и контрол на работата на екипа, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта.
Дейност 2. Обучения на служители от общинска администрация Дългопол в Института по публична администрация Дейността ще стартира с подаването на заявления към Института по публична администрация за обучение на служителите от общинската администрация. В рамките на дейността ще се проведат следните обучения: Курс: Форми на сътрудничество между администрацията и, граждански и бизнес организации (ПР-19). Курс: Правна уредба и приложение на Гражданския Процесуален Кодекс (за юристи) (ПР–7). Курс: Административна стилистика. Курс: Електронни таблици с MS Excel – напреднали.
Дейност 3. Обучения за работа със софтуерни продукти Дейността ще стартира с избор на изпълнител за изпълнение на дейността. При реализирането на дейността ще бъдат проведени следните обучителни курсове: Курс: Работа с презентационен софтуер (напреднали), курсът ще е с продължителност 30 академични часа и ще се проведе на място в община Дългопол. Курс: Обработване на големи масиви с информация в MS Excel, курсът ще е с продължителност 30 академични часа и ще се проведе на място в община Дългопол; Курс: Анализиране на данни, курсът ще е с продължителност 30 академични часа и ще се проведе на място в община Дългопол.
Дейност 4. Специализирани обучения в съответствие със задълженията и отговорностите на служителите от общинската администрация Дейността ще стартира с избор на изпълнител за провеждане на специализираните обучения, пряко обвързани със служебните задължения на фиксираните служители в общината. При реализирането на дейността ще се проведат следните обучения: • Умения за работа с нормативни документи (правна култура за неюристи). Обучението ще бъде изнесено с продължителност 3 дни, участници – 8 души. • Специфика на работа по Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Обучението ще бъде изнесено с продължителност 3 ден, участници – 22 души. • Умение за работа със специфични групи граждани. Обучението ще бъде изнесено с продължителност 3 дни, участници – 20 души.
Дейност 5. Информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват:  Публикуване на информация по проекта на Интернет страницата на община Дългопол;  Публикуване на информация по проекта в седмичното печатно издание „Гласът на долината” на община Дългопол;  Пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (½ ден х 30 човека);  Публикации в регионални печатни медии за постигнатите резултати по проекта;  Изработване на дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него; Изпълнението на дейността ще бъде възложено съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОНСУЛСИС"ООД
Смарт Адвайзърс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 339 BGN
Общ бюджет: 46 659 BGN
БФП: 46 659 BGN
Общо изплатени средства: 46 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 468 BGN
2014 36 191 BGN
2015 0 BGN
46 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 898 BGN
2014 30 762 BGN
2015 0 BGN
39 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 570 BGN
2014 5 429 BGN
2015 0 BGN
6 999 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Сключени договори с екипа по управление
Индикатор 5 Дейност 1 - Приети правила (процедури) за работа и контрол на екипа по управление на проекта
Индикатор 6 Дейност 1 - Актуализиран график за изпълнение на проекта
Индикатор 7 Дейност 1 - График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 Дейност 2 - Проведен Курс: Форми на сътрудничество между администрацията и, граждански и бизнес организации (ПР-19)
Индикатор 9 Дейност 2 - Проведен Курс: Правна уредба и приложение на Гражданския Процесуален Кодекс (за юристи) (ПР–7)
Индикатор 10 Дейност 2 - Проведен Курс: Електронни таблици с MS Excel (напреднали)
Индикатор 11 Дейност 2 - Проведен курс: Административна стилистика
Индикатор 12 Дейност 2 - Обучени и сертифицирани от ИПА служители от община Дългопол
Индикатор 13 Дейност 3 - Проведен Курс: Работа с презентационен софтуер (напреднали) – 1 бр
Индикатор 14 Дейност 3 - Проведен Курс: Обработване на големи масиви с информация в MS Excel – 1 бр
Индикатор 15 Дейност 3 - Проведен Курс: Анализиране на данни – 1 бр.
Индикатор 16 Дейност 3 - Обучени и сертифицирани служители по Работа с презентационен софтуер (напреднали)
Индикатор 17 Дейност 3 - Обучени и сертифицирани служители по Обработване на големи масиви с информация в MS Excel
Индикатор 18 Дейност 3 - Обучени и сертифицирани служители по Анализиране на данни
Индикатор 19 Дейност 4 - Проведен курс: Умения за работа с нормативни документи (правна култура за неюристи)
Индикатор 20 Дейност 4 - Проведен курс: Специфика на работа по Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация
Индикатор 21 Дейност 4 - Проведен курс: Умения за работа със специфични групи граждани
Индикатор 22 Дейност 4 - Обучени и сертифицирани в Умения за работа с нормативни документи (правна култура за неюристи)
Индикатор 23 Дейност 4 - Обучени и сертифицирани в Специфика на Наредба РД-02-20
Индикатор 24 Дейност 4 - Обучени и сертифицирани в Умения за работа със специфични групи граждани
Индикатор 25 Дейност 5 - Публикувана информация по проекта в интернет страницата на Община Дългопол
Индикатор 26 Дейност 5 - Публикувана на информация по проекта в седмичното печатно издание „Гласът на долината” на община Дългопол
Индикатор 27 Дейност 5 - Проведена пресконференция за представяне на постигнатите резултати
Индикатор 28 Дейност 5 - Публикации в регионални печатни медии за резултатите по проекта
Индикатор 29 Дейност 5 - Отпечатани дипляни за целите и очакваните резултати по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз