Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0121-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика
Бенефициент: Фондация Евро - перспективи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на предприемаческия човешки ресурс на малкия и среден бизнес в България по отношение на възможностите за развитие на “зелен бизнес”.
Дейности: 1. Управление и мониторинг на проектните дейности; • цялостно управление на дейностите • наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на проекта • мониторинг и риск мениджмънт • финансова и техническа отчетност
2. Установяване и обмен на иновативни идеи в сферата на “зелената икономика” между партньорите от България и Румъния • Изследване на румънския опит и добри практики в използването на средства /вкл. и от Европейския социален фонд/ за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес с насока “зелена икономика”: • наблюдение, проучвания и изследвания на развитието и напредъка на зеленото предприемачество и малкия бизнес в Румъния и България • избор на конкретни добри практики и обмяна на опит на място – представители на микро- и малък бизнес, ментори, лектори и ръководители на проекти в Румъния: 2 бр. визити на място /общо 24 човека/
3. Разпространение на придобитите знания и умения в България и Румъния - организиране на 2 бр. семинари в България с представители на целевата група за придобиване на информация, добри практики и опит в България /общо 60 участника/ - Проучване на модели и практики от опита на румънската организация – минимум 5; - Координирани съвместни действия с представители на целевата група при разпространение на придобитите знания и умения; - Организиране на национална конференция за представяне на идентифицираните добри практики и техники по проекта и мотивация на целевата група за преход към зелена икономика – общо 40 участника
4. Създаване на е-библиотека и печатно издание с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика” - създаване на специална секция на сайтовете на двете организации (база данни и е-библиотека), която ще подпомогне обмяната на знания и ноу-хау; - разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”
5.Информация и публичност Широко разпространение целите и резултатите от дейността на проекта с цел да се популяризират нуждите на предприемачите в България и възможностите за разтеж и практически обучение за по-добри практики и заетост на населението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 221 BGN
Общ бюджет: 211 468 BGN
БФП: 211 468 BGN
Общо изплатени средства: 211 536 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 444 BGN
2014 108 166 BGN
2015 55 926 BGN
211 536 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 328 BGN
2014 91 941 BGN
2015 47 537 BGN
179 805 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 117 BGN
2014 16 225 BGN
2015 8 389 BGN
31 730 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Успешно изпълнен проект 0121
Индикатор 4 Осъществен трансфер на ноу-хау и инф-я за добри практики
Индикатор 5 Положително повлияна целева група - проект 0121
Индикатор 6 Брой създадени мрежи - проект 0121
Индикатор 7 Осъществена обмяна на опит на място - проект 0121
Индикатор 8 Разпространение на опита и ноу-хау - проект 0121
Индикатор 9 Създаване на е-библиотека за обучение
Индикатор 10 Отпечатан наръчник - проект 0121
Индикатор 11 Проведена пресконференция - проект 0121
Индикатор 12 Създадени и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз