Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Транснационални иновации в транспорта
Бенефициент: "Кво логис България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС
Дейности: 1. Организиране и провеждане на семинар за дискутиране на възможностите за осъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между Булгария и Германия в областта на транспортния бизнес и спедиц Включването на дейността в проекта се обуславя от най-вече от необходимостта да се стартира диалог в сферата на развитие на човешките ресурси, заети в транспортния бизнес и спедицията и да се идентифицират основните предизвикателства за постигане на целите на проекта. Реализирането на тази дейност цели да генерира предложения за предприемане на мерки, действия и инициативи в посока - стартиране на диалога и за задаване на рамка за възможните форми на прилагане на добрите практики за развитие на човешките ресурси, заети в тази област.
2. Проучване и анализ на законодателната рамка и практиките в България и Германия в транспортния бизнес и спедицията и предлагане на модели за трансфер; Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят състоянието и тенденциите в законодателната рамка и развитието на транспортния бизнес и спедицията в България и Германия и да идентифицират добрите практики по предмета на проекта в рамките на двете държави.
3. Провеждане на обучения и обмен на експерти Дейността включва осъществяване на обучения на служители, посещения за обмяна на опит и обмяна на служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал в следните категории: - две тридневни обучения за обмяна на опит на служители, заети в сферата на транспортния бизнес и спедицията в България и Германия /16 бр. от България и 4 бр. от Германия/; - две тридневни работни посещения на представители от целевите групи с цел обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау в България и Германия /16 бр. от България и 4 бр. от Германия/.
4. Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики.
5. Информиране и публичност на проекта Дейността ще бъде насочена към повишаване на обществената информираност чрез разпространение на резултатите и добрите практики от дейностите по проекта.
6. Управление на проекта Дейността е необходима за гарантирането на успешното управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 444 BGN
Общ бюджет: 177 810 BGN
БФП: 177 810 BGN
Общо изплатени средства: 177 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 088 BGN
2014 138 722 BGN
2015 0 BGN
177 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 225 BGN
2014 117 913 BGN
2015 0 BGN
151 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 863 BGN
2014 20 808 BGN
2015 0 BGN
26 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания - проект 0097
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0097
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения по проект 0097
Индикатор 7 брой експерти, включени в посещенията по проект 0097
Индикатор 8 Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0097
Индикатор 9 Брой организирани и проведени конференции, семинари, дискусии
Индикатор 10 Брой публикации и др. по проект 0097


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз