Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0044-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13009
Наименование: Квалифицирани и мотивирани хора за успешна реализация на пазара на труда
Бенефициент: ЦПО към "Бейском" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е насочена към повишаване на конкурентноспособността на безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Русе, посредством увеличаване на тяхната професионална квалификация и мотивация, както и увеличаване на устойчивата заетост чрез оптимизиране на баланса между търсене и предлагане на професионални квалификации и подобряване съответствието на качеството им с потребностите на новата икономика, основана на знанието.
Дейности: Дейност 1: Група дейности от организационен характер. Сформиране на екипа за управление, подготовка и оформяне на документи;
Дейност 2: Информиране и мотивиране на представителите на целевите групи за активно участие в проектните дейности, подготовка на обученията, дейности, осигуряващи публичност и визуализация. Презентирането на възможностите пред целевите групи ще бъдат основните насоки за предварително въздействие и мотивация. През този етап е предвидено и анкетиране на представителите на входа на проектните дейности с цел по-късно да бъде измерено въздействието на проекта. Изготвяне на публикации, дипляна и информационни табели.
Дейност 3: Обучение на 45 лица от представителите на целевата група за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработка”, общо 300 учебни часа теория и практика. Провеждане на обучението; подготовка и провеждане на изпити; издаване на документи за проведеното обучение
Дейност 4: Обявяване на процедура по ПМС № 55/12.03.2007 г. за избор на изпълнител за провеждане на мотивационно обучение за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие и у Подготовка на тръжна документация, обявление на процедурата, съобразена с необходимите срокове;
Дейност 5: Обучение по ключова компетентност «Английски език», общо 100 учебни часа теория и практика. Провеждане на входящ тест за определяне на нивото; подготовка на план – графика за обучение провеждане на обучението; подготовка и провеждане на изпити; издаване на документи за проведеното обучение
Дейност 6: Приключване на процедурата по ПМС № 55/12.03.2007 г. за избор на изпълнител за провеждане на мотивационно обучение за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие Край на процедурата при спазване изискванията по ПМС № 55/12.03.2007 г.
Дейност 7: Провеждане на мотивационно обучение на 45 безработни лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване. Ще бъдат застъпени следните модули:Техники за ефективна комуникация ( 5 учебни часа); Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо (7 учебни часа); Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател (6 учебни часа); Изготвяне на план за търсене на работа и реализация (6 учебни часа).
Дейност 8: Изработване, отпечатване и разпространение на брошура /100 броя/ за целите и ефекта на проекта и постигнатите резултати. Отчитане на проекта. Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура за целите и ефекта на проекта и постигнатите крайни резултати. Изготвяне на заключителни доклади за окончателно отчитане на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 949 BGN
Общ бюджет: 77 741 BGN
БФП: 77 741 BGN
Общо изплатени средства: 77 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 590 BGN
2014 61 151 BGN
2015 0 BGN
77 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 101 BGN
2014 51 979 BGN
2015 0 BGN
66 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 488 BGN
2014 9 173 BGN
2015 0 BGN
11 661 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз