Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.01-0003-C0001
Номер на проект: К08-14-1/25.04.2008
Наименование: Анализ на прилагането на "Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧП)" с цел разработване на актуализиран вариант, и проучване на българския и на международния опит при структурирането на ПЧП
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на публичните власти на централно, областно и общинско ниво в процеса на структуриране, подготовка и реализиране на ефективни проекти, чрез схемите на публично-частно партньорство (ПЧП) и с цел постигане на по-широко използване на ПЧП при реализацията на инвестиционни проекти.
Дейности: Анализ на степента на прилагане на „Методически указания за ПЧП” и на съответствието им с нормативната база
Проучване и анализ на действащи указания за етапен подход при реализацията на ПЧП проекти в страни членки на ЕС
Разработване на актуализиран вариант на „Методически указания за ПЧП”, съответстващ на нормативната база
Публикация, представяне и разпространение на актуализиран вариант на „Методически указания за ПЧП”
Изготвяне на планове и програми за обучение на централните и местни власти, базирани на актуализираните „Методически указания за ПЧП”. Провеждане на обучения за обучители
Изучаване на практическия опит при анализирането, структурирането и съгласуването на проекти от ПЧП звена в административните структури на поне две страни членки на ЕС
Разработване на Наръчник „Добри практики от България и страни членки на ЕС в областта на публично-частното партньорство”
„Публикация, представяне и разпространение на Наръчник „Добри практики от България и страни членки на ЕС в областта на публично-частното партньорство”
Извършване на одит на проекта
Дейности за информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 766 104 BGN
Общ бюджет: 621 979 BGN
БФП: 621 979 BGN
Общо изплатени средства: 621 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 621 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 168 054 BGN
2009 333 603 BGN
2010 120 322 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
621 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 528 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 142 846 BGN
2009 283 563 BGN
2010 102 273 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
528 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 25 208 BGN
2009 50 041 BGN
2010 18 048 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подготвени анкетни карти
Индикатор 2 Брой обработени (попълнени) анкетни карти
Индикатор 3 Брой интервюта
Индикатор 4 Разработен анализ
Индикатор 5 Брой проучени действащи указания за етапен подход при реализацията на ПЧП проекти
Индикатор 6 Разработен анализ във връзка с действащи указания за етапен подход при реализацията на ПЧП проекти в страни членки на ЕС
Индикатор 7 Изготвени препоръки за актуализация на указанията за етапен подход при реализацията на ПЧП проекти
Индикатор 8 Разработени и актуализирани "Методически указания за ПЧП", съответстващи на нормативната база
Индикатор 9 Публикувани актуализирани указания 1000 броя във връзка с актуализиран вариант на "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 10 записани 1000 броя диска /CD/ във връзка с актуализиран вариант на "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 11 Брой форуми във връзка с Публикация, представяне и разпространение на актуализиран вариант на "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 12 Брой участници във форумите във връзка с Публикация, представяне и разпространение на актуализиран вариант на "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 13 Брой предоставени актуализирани указания на целевите групи във връзка с "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 14 Брой отразявания в медиите на актуализиран вариант на "Методически указания за ПЧП”
Индикатор 15 Брой проведени работни срещи с експерти
Индикатор 16 Изготвени планове и програми за обучение
Индикатор 17 Брой проведени обучения за обучители
Индикатор 18 Брой работни срещи във връзка с изучаване на практическия опит при анализирането, структурирането и съгласуването на проекти от ПЧП звена в административните структури на поне две страни членки на ЕС
Индикатор 19 Брой посещения в избраните държави
Индикатор 20 Брой участници в работните срещи и посещения във връзка с изучаване на практическия опит при анализирането, структурирането и съгласуването на проекти от ПЧП звена в административните структури на поне две страни членки на ЕС
Индикатор 21 Разработен наръчник
Индикатор 22 Брой проучени добри практики
Индикатор 23 Публикуване на Наръчника "Добри практики от България и страни членки на ЕС в областта на публично-частното партньорство” - 1000 броя
Индикатор 24 1000 броя диска /CD/ във връзка с Наръчника
Индикатор 25 Брой предоставени екземпляри от Наръчника на представители на целевите групи
Индикатор 26 Брой проведени форуми във връзка с Наръчник "Добри практики от България и страни членки на ЕС в областта на публично-частното партньорство”
Индикатор 27 Брой отразявания в медиите
Индикатор 28 Изготвени 3 Броя предварителни одитни доклади
Индикатор 29 окончателен одитен доклад
Индикатор 30 Публикувани данни за финансовата помощ и за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 31 Брой изработени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз