Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0074-C0001
Номер на проект: ESF-1110-08-07001
Наименование: чрез обучение и мотивация към по-добра интеграция, адаптация и реализация на пазара на труда
Бенефициент: „ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на подходяща мотивация и квалификация – знания, умения и компетнции на безработни лица, регистрирани в ДБТ гр. Кюстендил в съответствие на динамичните потребности и изисквания на пазара на труда и на регионалните социално-икономически приоритети.
Дейности: Дейност 1.Управление на проекта Дейността включва: 1.1. Мобилизиране на проектния екип и провеждане на първа работна среща; 1.2. Провеждане на ежемесечни срещи на проектния екип; 1.3. Административни и счетоводни дейности по проектното осигуряване; 1.4. Разработване и подаване на междинни и финални отчети (технически и финансови) и съответните искания за плащане. Гореизброените дейности ще се осъществяват в рамките на целия проект. Чрез заложените дейности по провеждане на ежемесечни срещи на проектния екип ще се осигури постоянен вътрешен мониторинг на проекта. Тези дейности дават информация за напредъка при изпълнението на проекта и възможност за коригиращи стъпки.
Дейност 2.Избор на безработни лица от Дирекция „Бюро по труда” Кюстендил за включване в обучителните дейности по проекта Заедно с Бюрото по труда град Кюстендил, след предварителната разгласа на проекта, ще започне кампанията по набиране на бенефициентите по проекта. Процедурата за подбора ще се проведе в съгласие с изискванията на програмата , както и на Агенцията по заетостта. Подборът ще се извърши на база на предварително определени критерии. Ще бъде сформиран интервюиращ екип, включващ представител на Бюро по труда –Кюстендил и представители на Кандидата. Този екип ще разгледа постъпилите заявления от кандидатите- безработни лица за включване в обучителните дейности по проекта и ще определи подходящите за всяко конкретно обучение лица, като отчита наличието или липса на професионална квалификация на всяко лице. След подбора по документи ще бъдат проведени срещи и интервюта с представители на целевите групи, като по този начин ще се установи директни контакт с тях. За всички желаещи да се включат в обученията, заложени в проекта, ще бъде организирано “Представяне на професията” за всяко конкретно обучение, което ще бъде направено пред цялата група. Ще се постави акцент върху изискванията за придобиване и упражняване на всяка конкретна професия. След това всички кандидати ще преминат през индивидуално консултиране, на което ще бъдат запознати с изискванията за участие в обучението. Подборът на обучаемите ще се извършва поетапно, преди всеки нов курс на обучение.
Дейност 3. Подготвителни дейности, предхождащи обученията по професионална квалификация и ключови компетентности Дейностите по организиране на обученията за професионална квалификация включват: 1. Срещи на екипа по проекта с преподавателите с цел уточняване на учебните програми, модулите, заложени в тях и изискванията към тях за всяко конкретно обучение. Ще бъде проведена и кратка беседа, чрез която преподавателите да разберат ролята и важността на мотивацията и подкрепящото поведение при работата с безработни лица. 2. Окончателно сформиране на обучителните групи на база на проведения подбор по Дейност 2; 3. Подробно разписване на учебен график за всяко конкретно обучение; 4. Подготовка на учебните материали и материално - техническа база за провеждане на обученията. 5. Мотивационни дейности с представителите на целевата група за представяне на целите и характеристиките на планираните обучения. Тъй като Кандидата не разполага с достатъчен опит за провеждане на обученията по ключови компетентности в рамките на проекта ще бъде избран изпълнител/и за тези дейности съгласно правилата на ПМС 55/12.05.2007 г. Изпълнителят следва да извърши всички подготвителни дейности за провеждане на обученията – осигуряване на зала и техника, лектори, учебни материали и др.
Дейност 4. Провеждане на обученията по професионална квалификация и ключови компетентности Дейността включва провеждане на три курса за професионална квалификация и три курса по ключови компетентности, както следва:.Професионално ообучение по част от професията 542050 Оператор в производството на облекло – втора квалификационна степен с продължителност 300 уч. часа по 6 учебни часа на ден - 30 обучаеми лица /2 групи х 15 човека/; 1. Професионално обучение по част от професията 811080 Сервитьор – барман – втора квалификационна степен - с продължителност 300 уч. часа по 6 учебни часа на ден. 2. Обучение по ключова компетентност „Общуване на чужд език – английски език” – 300 уч. часа по 6 уч. часа на ден - 15 обучаеми 1. Професионално обучение по част от професията 341020 Продавач-консултант – втора квалификационна степен - обучение по част от професията с продължителност 300 уч. часа по 6 учебни часа на ден 2. Обучение по ключова компетентност „Компютърна грамотност” – 45 уч. часа по 6 уч. часа на ден - 15 обучаеми лица. Всички обучениятта ще бъдат реализирани чрез присъствена/дневна форма на обучение.
Дейност 5. Организиране на финалните изпити и предоставяне на документ, удостоверяващ успешното преминаване на курсовете В рамките на предвидените обучения по проекта преподавателите ще оценяват текущо напредъка на обучаемите; в края на всяко обучение е предвиден финален теоретичен и практически изпит, на база на резултатите от който обучаемите ще получат съответен документ, удостоверяващ придобитите от тях знания и умения, както следва 1. Успешно завършилите обученията за професионална квалификация ще получат Удостоверение за професионална квалификация 2. Успешно преминалите обучение по ключови компетентности 2, 4 и 5 ще получат сертификат за придобитите компетенции. Документи за професионална квалификация ще бъдат издадени от Кандидата в качеството му на обучителната организация, която е лицензирана от НАПОО за провеждане на обученията. Съдържанието на тези документи ще бъде съобразено с Държавните образователни изисквания за документите в системата на народната просвета. Съответно сертификатите за придобитите компетенции ще бъдат издадени от фирмата-изпълнител, избрана по реда на ПМС 55 за провеждане на обученията по ключови компетентности.
Дейност 6. Изработване на анкети за обратна връзка, анкетиране, анализ. Предвижда се изработването, реализирането и анализа на три анкети за обратна връзка от групата на обучаваните по проекта безработни лица. Първата анкета ще се проведе при започване на обучението за всяка група поотделно.Тя ще отрази очакванията на курсистите от обучението. Втората анкета ще бъде направена в по време на обучението. Тя ще отрази доколко обучението отговаря на очакванията на обучаемите, тяхното мнение относно методите на обучение, нивото на преподаване и степента на усвояване на учебния материал. Тази анкета ще даде междинна вътрешна оценка за работата по проекта и ще насочи екипа да коригира евентуални грешки или да положи усилия в необходимата посока. Третата анкета за обратна връзка ще се проведе при завършването на участието на обучаемите в проекта. Анкетата трябва да даде информация за:  степента на мотивация и увереност у безработните за търсене на работа;  степента на полезност на обучението;  степен на удовлетвореност от страна на обучените безработни лица от участието им в проекта  допуснати слабости и грешки;  възможности за подобрение в програмата;  възможности за подобрение в организацията;  препоръки към кандидата. Тази заключителна анкета ще даде пълна представа за ефекта на проекта върху целевите групи. Анкетите ще се изработят, разпространят, съберат и анализират от екипа за управление на проекта.
Дейност 7. Мотивационно обучение на лицата, включени в целевата група и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на представителите на целевата група Дейността включва: 1. Провеждане на мотивационно обучение за придобиване на знания и умения в следните направления: техники за ефективна комуникация; подготовка на документи при кандидатстване за работа; подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател и др. 2. Разработване на ефективни планове за професионално развитие и усъвършенстване на всеки от представителите на целевата група, съобразно техните персонални възможности и умения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 897 BGN
Общ бюджет: 92 215 BGN
БФП: 92 215 BGN
Общо изплатени средства: 92 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 779 BGN
2014 72 428 BGN
2015 0 BGN
92 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 812 BGN
2014 61 564 BGN
2015 0 BGN
78 377 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 967 BGN
2014 10 864 BGN
2015 0 BGN
13 831 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз