Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0042-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13005
Наименование: Чрез квалификация и мотивация към конкурентно способност и устойчива заетост
Бенефициент: Център за професионално обучение към Нобо ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване активността и успешната интеграция на пазара на труда на безработните лица в България, чрез включването им в курсове за подобряване на тяхната професионална квалификация, ключови компетентности и мотивация.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Предвижда се проектът да стартира с организиране на работна среща между членовете на екипа по проекта /ръководител, координатор обучения и счетоводител/. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация между участващите страни по настоящото проектно предложение, с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъдат обсъдени времевите графици и съставен план за действие, съответно ролята на всеки един от участниците по проекта и ще бъде обсъден избора на външни изпълнители. Непосредствено след провеждането на първата среща, екипът по проекта ще инициира стартиране на процедура за подбор на представители на целевата група, подавайки в ДБТ-Русе Заявка за извършване на процедура за подбор. Изборът на безработни лица за включване в проектните дейности ще се проведе съвместно между кандидата и ДБТ, при спазване изискванията на Процедурата за подбор, разработена от Агенция по заетостта за нуждите на конкретната схема. С одобрените кандидати ще бъдат подписани индивидуални договори за включване в проектните дейности. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще изготвя междинни и финални отчети по проекта, които ще бъдат предавани своевременно на Договарящия орган по схемата.
Дейност 2. Провеждане на обучение по част от професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт на представителите на целевата група. Квалификационният курс по част от професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт обхваща 600 учебни часа, от които 222 учебни часа теория и 378 учебни часа практика. Предвижда се представителите на целевата група да бъдат разделени на 2 групи по 15 обучаеми. Преди стартирането на курса ще бъде удостоверено тяхното входящо образователно равнище спрямо изискванията на ЗПОО и ДОИ. Предвижда се занятията на всяка група да продължат 100 учебни дни. По време на обучението ще се води присъствен списък за удостоверяване присъствието на курсистите и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес. В края на всяка изучавана дисциплина ще се извършва проверка на знанията, удостоверявана с протокол. За всеки присъствен ден от обучението е предвидена стипендия в размер на 8 лв. на всеки курсист. За осигуряване на гладко протичане на учебния процес и пълноценно усвояване на преподавания материал на обучаемите ще бъдат предоставени учебници и помощни материали. Курсовете ще се проведат в зали на кандидата, разполагащи с необходимото оборудване и позволяващи прилагането на съвременни методи в обучението на възрастни. След преминаване на обучението, представителите на целевата група ще придобият следните знания и професионални умения:  Основните икономически категории на пазарните механизми;  Основните принципи на счетоводството и системата на счетоводните сметки;  Основни понятия в търговското право;  Основни маркетингови стратегии и организация на маркетинга във фирмата;  Ролята на предприемачеството за ефективен бизнес;  Да осъществява бизнес контакти;  Да сключва и изпълнява правни сделки;  Да разработва във фирмата маркетингов план и стратегия;  Да взема управленчески решения, да се ориентира в сложна пазарна обстановка и др. След приключване на курса, обучаемите ще положат изпити по теория и практика на професията пред назначена за целта изпитна комисия. На успешно издържалите ще бъдат издадени Удостоверения по част от професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт. Представителите на целевата група ще бъдат помолени да попълнят анкети за удовлетвореността си от курса и очакваните от него ползи.
Дейност 3. Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 – Английски език на представителите на целевата група. Целевата група по проекта ще премине обучение по КК 2 Общуване на чужди езици след провеждане на изпит за определяне на входното ниво. Изпитът за входно ниво по английски език ще включва писмен тест и при необходимост устно събеседване. Входното ниво ще послужи за база за сравнение на знанията и уменията на курсистите преди и след провеждането на съответното обучение. Учебните занятия ще бъдат разпределени в 33 учебни часа теория и 67 учебни часа практика. По време на обучението курсистите ще попълват междинни тестове за контрол на езиковите знания и речево-комуникативните умения. При завършване на съответното ниво ще бъдат проверени 4-те основни умения – слушане, четене, говорене и писане. На успешно преминалите тестовата проверка ще бъде издаден Сертификат за завършено ниво по английски език съгласно Европейската референтна рамка. В процеса на обучение ще бъдат прилагани следните методически подходи: граматико-преводният метод, директен метод, аудио-лингвален метод, комуникативен подход, цялостна физическа реакция. Ще бъдат прилагани следните доказали ефективността си в практиката методически похвати: индивидуален подход, работа по двойки, работа по групи, игрови подход, направлявано четене, беседа, диктовка, ролева игра, свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване, комуникативни игри. Обучението ще бъде проведено от преподаватели, отговарящи на ДОИ. Предвижда се обучаемите да бъдат разделени на групи от 15 човека. Този брой осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателя и обучаемите. Ще се използва учебна програма, разработена съобразно общата европейска езикова рамка, осъвременена с подходящи теми и интересни материали от настоящето. На курсистите ще бъдат предоставени учебници за съответното ниво, в което са включени, работни тетрадки, химикали, моливи. За периода на обучението са предвидени разходи за стипендии на курсистите в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден. След приключване на обучението, представителите на целевата група ще бъдат помолени да попълнят анкети за удовлетвореността си от него.
Дейност 4. Провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на представителите на целевата група. Планираното обучение е насочено към стимулиране на себеувереност по време на търсене на заетост. Предвидени са:  Изучаване на печеливши комуникативни техники; изучаване на основните акценти на асертивно, агресивно и неасертивно поведение; умения за търсене на източници на трудова заетост и изграждане на мрежа от контакти;  Обучение по подготовка на документи за кандидатстване за работа (CV, мотивационно писмо, заявление за работа);  Обучение по подготовка за интервю с работодател – заучаване на печеливши въпроси и отговори по време на интервю за намиране на заетост; поведение по време на интервюто; попълване на методики за изследване на заложби, наклонности, способности, качества на личността; тестване за изработване на лични, професионални профили на участниците; Предвижда се в обучението да бъдат включени микро методи/техники и макро методи от ориентирано към действие обучение; Мултимедийна презентация, видео сесии, дискусии; Психологически тестове за изработване на личен професионален профил на участниците; Стандартизирано Интервю за кандидатстване за работа; Решаване на казуси и практически задачи - работа в малки групи; Трениране на уменията за печелившо поведение чрез конкретни техники; Анализ и синтез; Обсъждане и супервизия; Видеозапис в симулативна среда на интервю на всеки един участник. Оценка на поведението. Планираните методи ще дадат възможност на участниците да надградят своите знания и повишат шансовете си за намиране на заетост. След изпълнението на дейността се очаква участниците да: Повишат личната си самооценка; Да повишат мотивацията си за намиране на подходящата за тях трудова заетост; Да разработят конкретен личен план за търсене или създаване на професионална ангажираност; Да си поставят конкретни цели за намиране на подходяща работа; Да получат подробен личен професионален профил с препоръки за подходящата за тях лично работа; Да усъвършенстват уменията си за разработване на необходимата документация за кандидатстване за работа и за участие в интервю с работодател; Да имат личен план за намиране на работа; Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител при спазване разпоредбите на ПМС № 55 от 12 Март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.“, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидената стойност на услугата, без данък върху добавената стойност е под 15 000 лв., поради което кандидатът ще приложи разпоредбата на чл. 12, ал. 2 „Бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е: 1. за строителство - до 45 000 лв. включително; 2. за доставки и услуги - до 15 000 лв. включително.“ Изпълнителят ще бъде избран на база цена на услугата и наличие на релевантен опит. С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът по проекта ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи.
Дейност 5. Осигуряване на информиране и публичност на проекта. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите:  Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Русе;  Една публикация в национален ежедневник;  Отпечатване на 4 бр. плакати, съдържащи информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Плакатите ще бъдат поставени в учебните зали на кандидата. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.  Информация за проекта ще бъде отразена на интернет страницата на компанията-кандидат;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 718 BGN
Общ бюджет: 69 467 BGN
БФП: 69 467 BGN
Общо изплатени средства: 69 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 544 BGN
2014 54 920 BGN
2015 0 BGN
69 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 362 BGN
2014 46 682 BGN
2015 0 BGN
59 044 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 182 BGN
2014 8 238 BGN
2015 0 BGN
10 420 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз