Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.01-0002-C0001
Номер на проект: К 08-32-2/30.04.2008
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПЕРАТИВНО СЪВМЕСТЯВАНЕ (ОС) НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ (ГИС) И НА ГЕО-ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ (ГПД) В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГИС-ОС
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на административните електронни услуги чрез постигане на оперативна съвместимост в гео-информационните системи (ГИС) на Република България с Общността и посредством въвеждане на референтна рамка и технологичен модел за стандартизиран и автоматизиран обмен на гео-пространствени данни (ГПД) за нуждите на ГИС-компонентните услуги на електронното правителство.
Дейности: Създаване на организационни правила за съгласувано и резултатно ориентирано управление на проекта (ОУП) според функциите на екипа (ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ).
Анализ на състоянието на наличните и поддържани в централната администрация на Република България гео-информационни системи (ГИС) с гео-пространствени данни (ГПД) и на готовността им за осъществяване на оперативна съвместимост при обработката, обмена
Анализ на българските и международни стандарти за ГИС и ГПД с общо и специфично приложение (ГИС-ГПД стандартизационна референтна рамка)
Проучване и избор на приложими добри международни практики по отношение на геоинформационните системи и оперативното съвместяване на обмена на геопространствени данни (ГИС-ГПД практики)
Разработка на препоръки, мерки и методология за хармонизиране и привеждане в съответствие на гео-информационните системи и гео-пространствените данни с международните стандарти и директивата на ЕС INSPIRE, оперативното им съвместяване при създаване,
Избор и изграждане на тестова среда за практическо изпитване на оперативната съвместимост при обмена на ГПД на база направените изводи и препоръки от анализите и проучванията (Технологичен модел ГПД)
Разработване на механизъм и предпоставки за автоматизиране на обмена на ГПД в държавната администрация – създаване на модел за Clearing House, инструментариум и технико-икономическата му обосновка (ГПД-ОС автоматизация)
Разработване на модули за практически обучения по отношение използването на ГИС-технологиите и обмена на геопространствени данни между структурите на държавна администрация за предоставяне на по-бързи и по-качествени ГИС-базирани услуги на електронно
Разработване на план и форми за осигуряване на публичност на проекта и популяризиране на резултатите по етапи и в цялост, с оглед мултиплицирането им и осигуряване на устойчивост на приложените мерки
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 097 523 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 419 505 BGN
2009 0 BGN
2010 - 419 505 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 356 579 BGN
2009 0 BGN
2010 - 356 579 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 62 926 BGN
2009 0 BGN
2010 - 62 926 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Придобит опит в ДАИТС и участия в реализирани проекти от членовете в екипа
Индикатор 2 Брой проведени проучвания, изследвания и оценка на наличните ГИС и геопространствени данни и за степента на достигнатата до този момент оперативна съвместимост и информационна сигурност
Индикатор 3 Разработени предложения за въвеждане на нови или промяна на съществуващите български стандарт и хармонизирането им със съществуващите ЕС стандарти за ГИС-ГПД за създаване и прилагане на единна ГИС-ГПД стандартизационна референтна рамка за струк
Индикатор 4 Проучени, анализирани, адаптирани и приложими добри практики за осигуряване на оперативно съвместима ГИС-ГПД среда
Индикатор 5 Разработени предложения за въвеждане или промяна на нормативни документи и стандарти за осигуряване на унифицирана и оперативно съвместима ГИС-ГПД среда
Индикатор 6 Проведени тестове, изследвания и оценка на изпитваните за оперативна съвместимост ГИС и ГПД
Индикатор 7 Разработени -методология, вътрешни правила и процедури за стартиране на проекти за осигуряване на бърз, надежден и качествен обмен на геопространствени данни на ниво централна, областна и общинска администрация
Индикатор 8 Разработени модули за обучение по отношение използването на ГИС-технологиите
Индикатор 9 Проведени обучения обучения по отношение използването на ГИС-технологиите и обмена на геопространствени данни
Индикатор 10 Структуриране на лекционния материал за присъствено и за дистанционно обучение
Индикатор 11 Използване на интерактивни форми на обучение
Индикатор 12 Разработени и усъвършенствани практически документи
Индикатор 13 Проведени кръгли маси, семинари и дискусии с представители на държавната администрация
Индикатор 14 Брошури, публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз