Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0036-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13008
Наименование: обучени и мотивирани за трудова реализация
Бенефициент: Частна професионална гимназия по социални дейности,сигурност и администряция-Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на регистрирани безработни лица от Русенска област за бърза адаптация на пазара на труда чрез професионално обучение, обучение по ключови компетентности, мотивационно обучение и разработване на планове за професионалното развитие и трудова реализация.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността обезпечава техническото и финансово изпълнение на проектните дейности. Дейността стартира с първа работна среща на екипа за конкретизиране изпълнението по Плана за действие, отговорностите и ангажиментите, съгласно одобрения проект. Дейността включва текущо наблюдение и контрол, както и месечно отчитане на напредъка на проектните дейности. Извършват се с: - ежедневно наблюдение от координатора на проекта на обучителния процес, реализиран от кандидата за професионалното обучение и от външните изпълнители - за КК и мотивационното обучение; - извършване на контрол и проверки на изпълнителите на обучителните услуги за обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение; - прилагане на анкетния метод за анализ и оценка на удовлетвореността от обучението на преките бенефициенти; - провеждане на индивидуални разговори с обучителите с цел събиране на информация за напредъка на обучаемите и предприемане на корективни действия при необходимост; - провеждане на индивидуални разговори с бенефициентите – обучаеми, за установяване на удовлетвореността от разработения индивидуален план за кариерно развитие след включване в заетост; - отчитане на напредъка на проекта на работните срещи на екипа на проекта- включва отчитане на съответствието на техническо изпълнение с планираните дейности, съответствие на дейности и планиран за целта финансов ресурс в бюджета, изпълнение на отговорностите и задълженията на членовете на екипа, идентифициране на отклонения между план и отчет, набелязване на корективни мерки за отстраняване на пропуски и спазване на срокове за изпълнение, участие в работните срещи на ръководителя на кандидата, при необходимост и по негово желание; работните срещи се протоколират от координатора, ръководителят следи за изпълнение на взетите решения. Срещите на екипа за управление на проекта са ежемесечни, при необходимост се инициират допълнителни такива. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти по време на обучението ще бъдат проведени 3 анкети - при стартирането, в хода и след приключване на обучението по ПК, КК и мотивационното обучение.
Дейност 2. Подбор и обучение на 45 регистрирани безработни лица, отговарящи на изискванията ЗПОО за входящо и изходящо образователно равнище ІІІ степен на професионална квалификация по професиите: - „Охранител”, код 861010, специалност „Физическа о Дейността осигурява предоставяне на качествена обучителна услуга и повишаване на професионалната пригодност на безработните лица, обект на проектната интервенция. Експертите на бюрата по труда извършват съвместно с екипа по утвърдената процедура подбора на безработни лица, отговарящи на изискванията за входящо и изходящо образователно равнище за обучение за придобиване на ІІІ сепен на професионална квалификация. Подбраните 45 представители на целевата група на проекта, се включват в проектните обучителни дейности за ПК, като процесът се ръководи от координатора на проекта. Обученията ще се проведат в 3 групи по 15 лица – 1 група за обучение по специалонст „Охрана на физически обекти” и 2 групи – „ социална работа с деца и семейства в риск” Обучението за ПК ще се извърши от кандидата, който съблюдава изискванията за придобиване на съответната степен на ПК съгласно ЗПОО и ДОИ. Обученията завършват с държавен изпит, по реда, определен с Наредба 3/2005 на МОН. Успешно завършилите двата вида обучение ще получат свидетелство за професионална квалификация ІІІ степен на ПК. Обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден /минимум 6 уч.часа/ в размер на 8,00 лв., а на живеещите извън гр. Русе (мястото на провеждане на обученията) ще се поемат транспортните разходи за ползван обществен транспорт. При планиране на разходите за транспрот на курсситите е отчетена и възможността практически занятия на обекти в община Иваново.
Дейност 3. Провеждане на обучение по ключови компетентности на 45 регистрирани безработни лица, включени в изпълнение на проектните дейности - чуждоезиково обучение – английски език – 100 учебни часа. Дейността осигурява придобиване на знания и умения от обучаемите, които ще им донесат ползи при трудовата реализация и кариерно развитие. Извършва се от изпълнител, избран от кандидата по условията на ПМС№55/2007 г. Подбраните лица за включване в обучение за придобиване на ІІІ сепен на професионална квалификация, се включват и в обучение по ключови компетентности – чуждоезиково обучение по английски език, 100 учебни часа, модул А1. Обучението ще се проведе в 3 групи по 15 лица. Разпределението на часовете се планира да е по 6 часа дневно, 5 дни седмично, т.е. обща продължителност - 18 учебни дни. От изпълнителя ще се изисква да съобрази графика за провеждане на обучението с този за професионалното обучение с оглед вместване в планирания общ обхват на обученията малко повече от 6 календарни месеца. Обученията по английски следва да се проведат присъствено, да завършват с изпит и успешно завършилите курсисти да получават сертификат за придобитото ниво по английски език. В определената цена за услугата са включени разходите за преподавателски възнаграждения, осигурителните и данъчни вноски върху тях, за учебни материали и офис консумативи, какно и всички други разходи по организиране и провеждане на обучението (единична цена от 250 лв). Преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и/или професионален опит в съответната област за конкретното обучение. Съгласно Насоките за кандидатстване и допустимите разходи за дейностите по проекта, обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден /минимум 6 уч.часа/ в размер на 8,00 лв. На пътуващите до населеното място на провеждане на обучението (гр. Русе) ще се поемат разходите за междуселищен обществен превоз. От Изпълнителя на дейността ще се изисква водене на отчетна документация за проведеното обучение, изготвена съобразно изискванията за изготвяне на документи по процедури от ОП „Развитие на човешките ресурси” и в частност по настоящата схема.
Дейност 4. Провеждане на мотивационно обучение 24 учебни часа на 45 лица, успешно завършили обучение по ПК и КК и разработване на планове за професионална реализация и кариерно развитие. Дейността е задължителна съгласно Насоките за кандидатстване. Тя е необходима за достигане на крайните резултати по проекта, насочени към подкрепа за трудовата заетост на преките бенефициенти. Кандидатът извършва избор на изпълнител по реда на ПМС №55/2007 г. за извършване на мотивационното обучение и разработване на планове за кариерно развитие. Избраният изпълнител включва в учебната програма за мотивационното обучение задължително следните модули: - Техники за ефективна комуникация - 5 учебни часа; - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV и мотивационно писмо - 7 учебни часа; - Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател - 6 учебни часа; - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация - 6 учебни часа. Обучението се провежда само в присъствена форма, като отчетната документация се предава на бенефициента съгласно клаузите в договора между възложител и изпълнител. Периодът на провеждане ще се конкретизира при изпълнение на проектните дейности при съобразяване с учебните графици за провеждане на обученията по ПК и КК. Мотивационното обучение приключва със сертификат за успешно завършилите обучаеми. Избраният изпълнител за извършване на мотивационното обучение разработва съвместно с обучаемите индивидуални планове за търсене на работа и включване в заетост на включените в мотивационно обучение лица. Приключва с разработен на всеки пряк бенефициент индивидуален план за професионално развитие и реализация. За времето на участие в мотивационното обучение на живеещите извън гр. Русе ще се възстановяват разходите им за ползвания обществен транспорт.
Дейност 5. Публичност и информиране Дейността осигурява допълнителни ефекти и за непреките бенефициенти, попадащи под въздействието на конкретните информационни по проекта. Дейността като обхват е съобразена с изискванията, дефинирани в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП “РЧР”, а именно: 1.Подготовка на информационни материали по публичност и визуализация: -1 информационна табела, която ще бъде монтирана на сградата на Частната професионална гимназия; -1000 бр. информационни плакати, предназначени за разпространение на поректната идея; -1000 бр.- брошури и 1000 бр. флайери / за популяризиране на проектната идея и, постигантите резултати и добри практики по проекта сред участници, заинтересовани страни, общественост; - 45 Пакета (папка-чанта, блокнот, химикал) с лого на ОП РЧР, предназначени за преките бенефициенти; -2 публикации 2.Организиране на информационни събития и форуми, насочени към преките бенефициенти и заинтересованите страни: 2.1.Информиране и мотивиране за участие и активност при изпълнение на проектните дейности на целевата група - организация и провеждане на информационна среща на екипа на проекта с преките бенефициенти по проекта; - предоставяне на консултации от експертите в бюрата по труда при подбора на участници в проекта. 2.2.Информиране и ангажиране на вниманието на обществеността и заинтересованите страни с проектната идея, резултати и ефекти: -провеждане на 1 стартова и 1 финална пресконференция; -подготовка и тиражиране на 2 прессъобщения за напредъка на проекта; -провеждане на финална среща със заинтересовани страни за популяризиране на проектните резултати и добри практики; -разпространение на 1000 бр.- брошури и 1000 бр. флайери / за популяризиране на проектната идея и, постигантите резултати и добри практики по проекта сред участници, заинтересовани страни, общественост;
Дейност 6. Избор на изпълнители на дейности, външни услуги, доставка на материали, консумативи и др. Дейността обезпечава изпълнението на регламентираните изисквания за договаряне и възлагане на външни изпълнители доставка на стоки и услуги, които не са предмет на дейност на възложителя. Кандидатът организира избор на изпълнител съобразно ПМС№55/2007 за: доставката на материалите и консумативите за обучението, за застраховане на обучаемите, разработване на материали за информация и визуализация. Избор на изпълнител ще бъде извършен и за предоставяне на две от планираните обучения: – обучение за ключови компетентности - Чуждоезиково обучение – английски език – 100 учебни часа, тъй като кандидатът е новорегистрирана обучаваща институция - мотивационно обучение и разработване на планове за търсене на работа и развитие, като ще се разработи задание, включващо задължителните модули съгласно Насоките за кандидатстване Кандидатът спазва ценовите прагове, определени в ПМС№55/2007 г., към момента на стартиране на проектните дейности. При разработване на проектното предложение типа процедура за избор на изпълнител е “С една оферта – Доставки/услуги / без писмен договор/ “. След стартиране на проекта кандидатът ще подаде окончателен График на тръжните процедури и след одобрение от Договарящия орган, ще пристъпи към изпълнение на процедурата за съответния избор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 548 BGN
Общ бюджет: 125 498 BGN
БФП: 125 498 BGN
Общо изплатени средства: 125 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 172 BGN
2014 73 162 BGN
2015 0 BGN
125 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 346 BGN
2014 62 187 BGN
2015 0 BGN
106 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 826 BGN
2014 10 974 BGN
2015 0 BGN
18 800 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз