Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0040-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13003
Наименование: конкурентни участници на пазара на труда
Бенефициент: Териториална организация на научно-техническите съюзи - Русе - Дом на науката и техникана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел е насочена към предоставяне възможност за обучение за придобиване на професонална квалификация и обучение по ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда в Област Русе, на които ще бъдат предоставени и възможности за мотивация, разработване на планове за професионално развитие за улесняване на интеграцията им към пазара на труда.
Дейности: Дейност 1: Организационна дейност Дейността включва действия по управлението на проекта. Тя предвижда детайлно планиране, непрекъснат вътрешен мониторинг, прилагане на вътрешен контрол по изпълнение и отчитане изпълнението на проектните дейности. За целта рериодично ще се провеждат работни срещи между членовете на екипа по проекта – ръководител, счетоводител и координатор. На срещите ще се разпределят задачите по изпълнението между членовете на екипа, ще се отчита свършената работа, ще се идентифицират възникнали проблеми и средства за преодоляването им.
Дейност 2. Подбор на обучаеми и сформиране на групи. Подборът на безработните лица ще се извърши от ДБТ – Русе и ДБТ – Бяла с участието на координатора от екипа по проекта и съгласно установените от Кандидата критерии – подходящо входящо образователно равнище на крайните бенефициенти, съответстващо на видовете обучение по ПК. След подбора ще се сформират групите за обучение и ще се извърши застраховане на 54-те крайни бенефициенти Групите за обучение по ПК и КК са определени, както следва: Групи за обучение по ПК: -„Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” - една група за часовете по теория и две групи за часовете по практика -„Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” - една група -„Оперативно счетоводство” - една група -„Селски туризъм” - една група Групи за обучение по Ключови компетентности: – Чуждоезиково обучение по КК2 – немски език - една група; - Чуждоезиково обучение по КК2 – английски език - една група; - Дигитална компетентност КК 4 –две групи.
Дейност 3. Осигуряване на материална обезпеченост за провеждане на обученията За провеждането на теоретичните занятия ще бъдат осигурени 4 учебни зали със съответния брой работни места, според големината на групата в Учебния център на Кандидата. За практическите занятия по специалност „Оператор на парни и водогрейни съоръжения” осигуряване най-малко 4 обекта с подходящи котли. За практиката по специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” осигуряване на площадка с монтиран на нея изискващия се кран по тонажност. За практиката в специалност „Селски туризъм” осигуряване на обект в с. Божичен чрез туристическа фирма , а за специалността „Оперативно счетоводство” в нашата собствена база и в база на фирма „Експресконсулт”-Русе. Ще бъде извършена и проверка за състоянието на проектната и техническата документация/ където е необходимо/ и външен оглед за всички места. В дейността се включва и провеждането на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007 за доставка на стоки и услуги /закупуване на учебни материали, застраховане и извършване на мотивационно обучение/
Дейност 4. Професионално обучение на целевата група Дейността предвижда провеждане на квалификационно обучение по специалностите: -„Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” /300 учебни часа за всеки обучаван /; Обучението ще се извърши в една група за часовете по теория /120 часа/ и в две групи за часовете по практика /180 часа/, във връзка с изискванията на Наредба №2 от 2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли. -„Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” /общо 300 учебни часа за всеки обучаван /; Обучението ще се извърши в една група за часовете по теория/ 110 часа/, в една група за часовете по учебна практика /180 часа/, и индивидуална практика по управление на кран - по 10 учебни часа за всеки курсист, във връзка с изискванията на Наредба №1 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и ПРП. -„Оперативно счетоводство” /600 учебни часа за всеки обучаван /, Обучението ще бъде в една група -„Селски туризъм” /600 учебни часа за всеки обучаван / Обучението ще бъде в една група Обучението по професионална квалификация ще бъде модулно. След приключване на всеки модул ще се полагат междинни изпити , които ще спомогнат за установяване на нивото на усвоените знания и подобряване на по-нататъшния обучителен процес. В края на курсовете ще се проведат изпити, съгласно изискванията на нормативните документи на МОН. На успешно завършилите ще бъдат издадени съответните квалификационни документи и документи за правоспособност. В началото и в края на обучителния процес ще бъде направена съответно входяща и изходяща анкета с крайните бенефициенти, която ще помогне да бъде установен ефекта от цялостната дейност. По време на обучението на бенефициентите, които живеят в населено място от целевия регион, различно от гр. Русе, където ще се провежда обучението, ще бъдат изплащани транспортни разходи, съгласно условията на програмната схема. Всеки обучаван ще получава стипендия в размер на 8,00 лв. /учебен ден при минимум 6 учебни часа ангажираност. След успешното завършване на обучението, курсистите ще получат удостоверения за завършеното професионално обучение за специалностите: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, „Оперативно счетоводство” и „Селски туризъм” / и Свидетелство за придобита правоспособност за професиите „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”.
Дейност 5. Обучение на целевата група по ключови компетентности Обучението по ключови компетентности ще бъде организирано и ще се проведе, след провеждане на входящ тест за чуждоезиковото обучение, както следва: – Чуждоезиково обучение по КК2 – немски език 200 броя учебни часове; Обучението ще бъде в една група / от 12 лица/ - Чуждоезиково обучение по КК2 – английски език, 200 броя учебни часове; Обучението ще бъде в една група / от 14 лица/ - Дигитална компетентност КК 4 – 45 броя учебни часове; Обучението ще бъде в две групи / от 14 лица/. По време на обучението на бенефициентите, които живеят в населено място от целевия регион, различно от гр. Русе, където ще се провежда обучението, ще бъдат изплащани транспортни разходи, съгласно условията на програмната схема. По време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8,00 лв./учебен ден при минимум 6 учебни часа ангажираност. След успешното завършване на обучението, обучаемите ще получат ще получат сертификат за придобитите ключови компетентности.
Дейност 6. Мотивационно обучение на целевата група Провеждане на мотивационно обучение подкрепено със съответните ролеви игри. Обучението ще се извърши в съответствие с минималните изисквания, регламентирани в Насоките за кандидатстване. Темите на обучението включват: техники за ефективна комуникация; подготовка на автобиография и мотивационно писмо; подготовка за интервю с работодател. В рамките на мотивационното обучение ще бъдат разработени индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване на бенефициентите.
Дейност 7 Информиране и публичност Дейността обхваща следните форми: - Подготовка и инсталиране на информационна табела за проекта на сградата на Кандидата; - Подготовка и разпространение на публикации за целите, изпълнението и резултатите от изпълнението на проекта - 2 прессъобщения и текуща информация на сайта на ТО на НТС-Русе; - Подготовка и разпространение на брошури за проекта в тираж 500бр. Брошурата ще бъде разпространена сред заинтересованите страни и по-специално във фирмите, в които предпроектното проучване сочи, че ще има интерес към такива квалифицирани работници както и сред обществеността в града и региона; - Провеждане на 2 информационни срещи – стартова /за запознаване на заинтересованите страни с целите и съдържанието на проекта/ и финална /за дискутиране на проектните резултати и добри практики/.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Научно-технически съюзи - гр. Плевен
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 299 BGN
Общ бюджет: 128 870 BGN
БФП: 128 870 BGN
Общо изплатени средства: 128 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 259 BGN
2014 97 595 BGN
2015 0 BGN
128 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 570 BGN
2014 82 956 BGN
2015 0 BGN
109 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 689 BGN
2014 14 639 BGN
2015 0 BGN
19 328 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз