Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Знания за предприемачество”
Бенефициент: Български икономически форум
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да създаде условия партньорите, целевата група по проекта и заинтересованите страни да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите заетост, обучение и учене през целия живот и добро управление на проекти.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Подсигуряване на точното, ефективното и ефикасното изпълнение на проекта чрез включените дейности, правилното разходване и отчитане на разходваните средства.
2. Публичност и информация Осигуряване на публичност и информация в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна помощ и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР
3. Разработване на Наръчник за стартиране на бизнес в България Да се разработи и отпечата Наръчник за стартиране на бизнес в България
4. Провеждане на обучения в Италия Две групи българи от целевата група (10 бъдещи предприемачи и 10 новостартирали предприемачи) да посетят Италия за обучение по предприемачество по методология на партньора и за обмяна на опит с италиански новостартирали предприемачи.
5. Провеждане на работен семинар за подготовка на бъдещи и новостартирали предприемачи в България Организиране на работен семинар за бъдещи и новостартирали предприемачи за запознаване с условията и изискванията за стартиране на бизнес в България
6. Разработване на Сборник с подготвителни материали за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес Създаване на Сборник с подготвителни материали за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес
7. Създаване на информационна уеб платформа за бъдещи и новостартирали предприемачи Да се създаде интерактивна информационна уеб платформа за бъдещи и новостартирали предприемачи, изпълняваща ролята на виртуално информационно бюро за предприемачи
8. Подготовка на екип от БИФ за поддържане на информационно бюро за нови предприемачи Да се създаде капацитет за поддържане на достъпно и ефективно информационно бюро за нови предприемачи в България
9. Обучителен семинар за бъдещи и новостартирали предприемачи за работа с уеб платформата Обучение на бъдещи и новостратирали предприемачи в България за работа с информационната уеб платформа
10. Организиране на заключителна конференция за представяне на постигнатите по проекта резултати Да се запознаят обществеността в страната, заинтересованите страни и бъдещи и новостартирали предприемачи с постигнатите резултати по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 499 BGN
Общ бюджет: 234 096 BGN
БФП: 234 096 BGN
Общо изплатени средства: 234 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 500 BGN
2014 83 608 BGN
2015 102 988 BGN
234 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 375 BGN
2014 71 067 BGN
2015 87 540 BGN
198 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 125 BGN
2014 12 541 BGN
2015 15 448 BGN
35 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой бъдещи предприемачи от България, обучени в Италия за стартиране на бизнес
Индикатор 5 Разработен Наръчник за стартиране на бизнес в България
Индикатор 6 Брой новостартирали предприемачи от България, обучени в Италия за развитие на бизнес
Индикатор 7 Разработен Сборник с подготвителни материали за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес
Индикатор 8 Брой заети лица във Водещия партньор БИФ, обучени за предоставяне на информационни услуги за бъдещи и новостартирали предприемачи
Индикатор 9 Създадена интерактивна информационна уеб платформа за бъдещи и новостартирали предприемачи
Индикатор 10 Брой бъдещи и новостартирали предприемачи от България, участвали в семинари и конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз