Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0031-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13001
Наименование: Нов шанс
Бенефициент: РУЛАН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към предоставяне на нови възможности за интеграция към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда-Русе и Бяла, чрез включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение по ключови компетентности, мотивация и разработване на планове за професионалното им развитие
Дейности: Дейност 1. Управление на изпълнението на проекта Дейността предвижда организиране на ресурсите на Кандидата, които ще осигурят всички условия за успешно изпълнение и добро управление на изпълнението на проектните дейности. Дейността ще създаде условия за изпълнение на проекта, съгласно план-графика за изпълнение, заложените цели и резултати, измерими с индикаторите за успех. За да бъде постигната целта на дейността, екипът по проекта ще организира работата си в съответствие с основните ангажименти на всеки един от членовете, ще провежда ежемесечно работни заседания, ще анализира изпълнението на проектните дейности в съответствие с качеството и планираните срокове.
Дейност 2. Подбор и обучение за професионална квалификация на 60 бенефициенти Подборът на 60-те крайни бенефициенти ще бъде извършен със съдействието на ДБТ-Русе и ДБТ-Бяла по утвърдената процедура и съобразно изискванията на Кандидата за подходящото образователно равнище за предвидената част от професия. В комисията по подбора ще участва член на екипа по проекта. Обучението по професионална квалификация ще обхване общо 60 бенефициенти, разпределени в 5 групи по специалността “Бизнес - администрация”, код 3460101, част от професия с ІІІ кв.степен, 660 учебни часа. Обучението по “Бизнес - администрация” ще се провежда в учебните кабинети и в офисите на учебния център, специфично оборудване за тях не е необходимо. Квалификационното обучение е съобразено с потребностите на целевата група от придобиване на търсени на пазара на труда квалификации или умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Обучението е съобразено с минималните изисквания на програмната схема към обучението по професионална квалификация. Дейността ще се извърши от Кандидата - от квалифицирани преподаватели с релевантен опит, съгласно държавните образователни изисквания. По време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8 лв./учебен ден с не по-малко от 6 присъствени часа. На бенефициентите, които са от други населени места в целевия регион, различни от гр.Русе, където ще се провежда обучението, ще се заплащат транспортните разходи. На успешно завършилите обучението по професионална квалификация ще бъдат раздадени удостоверения за придобитата от тях част от професия..
Дейност 3. Обучение крайните бенефициенти за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка Дейността, включваща обучение по ключови компетенции, ще обхване общо 5-те групи обучаеми, които ще бъдат разпределени, както следва: • 3 групи /общо 36 обучаеми/ ще бъдат включени в обучение по Дигитална компетентност /102 учебни часа/; • 2 групи /общо 24 обучаеми/ ще бъдат включени в обучение по – английски език- А1 ниво, 102 учебни часа; Обученията ще увеличат шансовете за заетост на крайните бенефициенти, защото повишават тяхната професионална пригодност в областта на придобитата квалификация по проекта с надграждане на ключови компетенции. Дейността отговаря на минималните изисквания на програмната схема към обучението по ключови компетентности. Тя ще се извърши от Кандидата , който разполага с квалифицирани преподаватели с релевантен опит. Обучението по дигитална компетентност ще бъде проведено в учебни кабинети, наети от Кандидата, обзаведени с ергономични работни места и оборудвани с интерактивна дъска, бяла дъска за писане , компютърни конфигурации DELL OPTIPLEX, монитори DELL 17 инча, с инсталиран лицензен софтуер: MS Windows XP SP3, пакет за работа с документи MS Office 2007, антивирусна програма, архивираща програма, самоучител по машинопис STAMINA; Преносим компютър за преподавателите с лицензиран софтуер, 3D мултимедиен проектор, озвучителна уредба. По време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8 лв./учебен ден с не по-малко от 6 присъствени часа. На бенефициентите, които са от други населени места в целевия регион, различни от гр.Русе, където ще се провежда обучението, ще се изплащат транспортните разходи. След завършване на съответното обучение по ключови компетентности крайните бенефициенти ще получат сертификат.
Дейност 4. Провеждане на мотивационни обучения на крайните бенефициенти и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване Дейността ще отговори на минималните изисквания на програмната схема към мотивационното обучение и ще включва следните модули при спазване на изискванията за тяхната продължителност: техники за ефективна комуникация; подготовка на документи за кандидатстване за работа /СV, мотивационно писмо/, Подготовка за интервю /Събеседване с работодател/; Изготвяне на план за търсене на работа и реализация. Обучаемите ще бъдат разпределени в 5 групи. По време на обучението на тези от тях, които живеят в населено място в целевия регион, различно от гр. Русе, където ще се провежда обучението, ще бъдат изплащани транспортни разходи.
Дейност 5. Организиране на процедури по избор и възлагане на външни доставки на стоки и услуги Дейността предвижда организиране прилагането на тръжните процедури по доставка на стоки и услуги по условията на ПМС №55/2007 г. Кандидатът ще ги организира по приложения план-график в проектното предложение. Чрез избора на изпълнители ще се доставят канцеларски материали, учебни пособия и материали, изработване на документите на бенефициентите за завършено обучение по ПК и КК; информационни материали по информиране и публичност. Чрез съответната тръжна процедура ще се избере и изпълнител на дейността ”Мотивационно обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване”.
Дейност 6. Публичност и информиране Дейностите по информиране и публичност включват: - Дейностите по информиране и публичност включват: - Подготовка и разпространение на информационни материали, както следва: • Изработена и монтирана 1 информационна табела на сградата на Кандидата – Рулан ООД; • подготовка и тиражиране на 8 постера, • подготовка и разпространение на проектни дипляни с тираж 1000 бр. за разпространение на проектните цели, дейности и очаквани резултати по проекта сред крайните бенефициенти и заинтересованите страни; • 100 чанти с логото на проекта за крайните бенефициенти и заинтересованите страни; • подготовка и разпространение на 2 прессъобщения до регионалните медии за стартирането и финала на изпълнението на проекта; - Подготовка и провеждане на проектни събития за информиране на заинтересованите страни и широката общественост, както следва: • провеждане на стартова пресконференция и финална пресконференция, Материалите и организираните проектни събития ще дават информация за ЕС, за финансиращия източник и посланието на Оперативната програма. Графичните и цветовите стандарти, както и всички конкретни изисквания при осъществяване на мерките за информиране и публичност, предназначени за широката общественост ще бъдат изпълнени, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХИТКО РХ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 564 BGN
Общ бюджет: 164 573 BGN
БФП: 164 573 BGN
Общо изплатени средства: 163 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 280 BGN
2014 72 502 BGN
2015 0 BGN
163 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 588 BGN
2014 61 627 BGN
2015 0 BGN
139 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 692 BGN
2014 10 875 BGN
2015 0 BGN
24 567 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз