Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0052-C0001
Номер на проект: ESF-1110-03-13001
Наименование: Компетенции за успех
Бенефициент: Сдружение Колеж по работническо обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: 1. Осигуряване на възможност и професионално обучение по част от професия на 45 безработни лица над 50 годишна възраст от община Добрич за удължаване на активния им трудов живот. 2. Насърчаване на икономическата активност на безработните лица над 50 години, които в условията на криза са уязвима група на пазара на труда. 3. Повишаване на конкурентноспособността при професионалната им реализация. 4. Стимулиране на пълноценно участие в обществения живот и право на достоен труд.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Предварителната подготовка започва със стартирането на проекта като се сформира управленски екип. Следващата стъпка е разпределение на задачите с цел качествено и срочно изпълнение на проекта. Всеки един си изготвя личен план за действие съобразен с времевия график. Разработват се вътрешни правила за координация. Определят се ежемесеч-ните дати за събиране на екипа и се приема отчет за извършената работа съгласно предвидения план за действие. Приемат се документи и отчети за мониторинг на обученията. Следи се за качественото изпълнение на обученията и обратната връзка. Изготвяна на отчети за напредък на проекта. Тези дейности са изведени като самостоятелна дейност, тъй като от тях зависи цялостното изпълнение на проекта.
2. Подготовка на материали за успешно и устойчиво постигане целите на проекта. Предвижда се разработване на посочените по-горе материали , които да гарантират качествено изпълнение на обученията заложени в проекта. Изграждане на обратна връзка с обучаемите с цел активното им включване в процеса на мониторинг при преподаването. Разработките ще бъдат съобразени с изискванията на управляващия орган.
3. Подбор и сформиране на групите бенефициенти. 1. Провеждане на среща между представителите на екипа на проекта с ДБТ Добрич за уточняване подбора на кандидатите по проекта, съобразно изискванията на целевата група. 2. Провеждане на индивидуални срещи с заявилите участие подходящи бенефи¬ци¬енти и формиране на три групи по 15 човека за обучение. 3. Запознаване с целите и очакваните резултати за изпълнител на проекта. 4. Провеждане на дискусия и обсъждане на правила за поведение на бенефици¬ентите по време на обученията, гарантиращи ефективност и спазване на изискванията посочени в насоките.
4. Провеждане на тръжна процедура за възлагане на мотивационното обучение и разработване на индивидуален план за професионално развитие и усъвършенст-ва¬не на външен изпълнител. Подготовка на документите за тръжна процедура (задание и индикатори)
5. Провеждане на Мотивационно обучение и разработване на индивидуален план за професионално развитие и усъвършенст¬ва¬не на всеки бенефициент Обучение ще се проведе в рамките на 24 часа (3 дни по 8 часа) по разработен план- график от организацията, спечелила поръчката и приет от възложителя. Провеждане на срещи с всеки един участник и съобразно неговото желание и нагласа – разработване на индивидуален план за развитие и усъвършенстване. Целта е всеки един бенефициент да постигне осъзната необходимост за усъвършенстване на собствените знания и умения, и продължаване на активния трудов живот.
6. Обучение по ключова компетентност „Работа в екип” Обучението по ключова компетентност е в направление „Обществени и граждански компетентности” и е съобразено с изискванията на чл.5 ал.2 от ПМС 251/21.10 2009 Особено внимание ще се обърне на следните модули: • Същност и умения за работа в екип – 10 часа • Видове екипи – 10 часа • Оформяне и управление на екип – 10 часа Обучението ще е с продължителност 30 часа. При постъпване на бенефициентите на работа е важно да се впишат в екипа на фирмата, затова ние се стремим да се добие представа какво представлява работата в екип. Какво е екипна ефективност и кои са факторите на ефективността. Бенефициентите ще бъдат мотивирани за работа в екип и ще научат какви хора трябва да има във всеки екип.
7. Квалификационно обучение по част от професия „Сътрудник социални дейности” Ще бъде проведено обучение на 45 бенефициента по част от професия „Сътрудник социални дейности” – 600 часа (30% теория и 70% практически умения). Професионалното обучение ще се проведе по моделен принцип. Ще бъдат запознати с демографията като наука, с проблемите на населението, с демографското поведе¬ние и политика. Вторият модул е на тема „Социална политика” – социални конфли¬к¬ти, общинска, фирмена и национална социална политика в контекста на европейските изисквания. Трети модул – „Възгледи, методи и техники на социалната работа”, включва основни методи на интервенция в социалната работа и индивидуализирането като основна характеристика на помагащото отношение. Четвърти модул – „Изисква-ния към социалния работник”. Пети модул – „Нормативна уредба на социалните услуги”, включва основните функции и задачи на социалните услуги. Шести модул – „Социална работа с деца и семейства”
8. Популяризиране на проекта чрез изготвяна на табели, публикации в сайта и местната преса, провеждане на кръгла маса с пресконференция. 1. Изготвяне на табели информиращи, че проектът се осъществява със съдействието на ЕС. Огласяване срока за изпълнение и изпълнителя с цел постигане на прозрачност. 2. Качване на сайта на КРО резюме на проекта с описание на целите и очакваните резултати, с цел постигане на по-голяма публичност. 3. Провеждане на кръгла маса с пресконференция за популяризиране на дейностите и резултатите по проекта с участието на областна управа Община Добрич, Социално служби, медии, НПО и представители на общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АртПринт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 556 BGN
Общ бюджет: 65 855 BGN
БФП: 65 855 BGN
Общо изплатени средства: 65 846 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 000 BGN
2014 0 BGN
2015 51 846 BGN
65 846 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 900 BGN
2014 0 BGN
2015 44 069 BGN
55 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 100 BGN
2014 0 BGN
2015 7 777 BGN
9 877 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз