Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0153-C0001
Номер на проект: A12-22-131
Наименование: По-ефективната и по-ефикасна администрация на община Самоков
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Създаване на по-ефективна и по-ефикасна администрация чрез повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинска администрация- гр. Самоков.
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности Дейност 1 е ключова за успешното изпълнение на целите на проекта в частност, като и за постигането на целите на настоящата процедура и на ОПАК като цяло. В рамките на тази дейност се включва:  Цялостната организация и управление на проектните дейности;  Функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта-Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от четирима експерта, а именно – Ръководител на проекта, Координатор на проект, Счетоводител на проекта В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите-Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Подготовка и реализация на процедурите за поддоговаряне; - Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.  Анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати - Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта
Дейност 2. Повишаване на професионалните знания и умения на общинските служители за качествено изпълнение на служебните задължения чрез организиране и провеждане на обучения Нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Самоков, ще бъдат удовлетворени в рамките на дейността чрез осъществяване на следните специализирани обучения: Осъществени от каталога на ИПА за 2013г:  Практически умения за ефективни комуникации, ЕФ-8, 2 дни, 16 ч за 10 служителя;  Управление на промяната, времето и стреса,ЧР-5, 3 дни, 24 ч за 10 служителя;  Административно регулиране на стопанската дейност ПР-2, 2 дни, 16 ч за 8 служителя;  Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси ПР-18, 1 ден, 8 ч за 10 служителя;  Административна стилистика ПР-4, 1,5 дни, 12 ч за 10 служителя;  Форми на сътрудничество м/у администрацията, граждански и бизнес организации, ПР-19, 2 дни, 16 ч за 10 служителя;  Управление на конфликти и техники за разрешаване на проблеми ЧР-4, 2 дни, 16 ч за 10 служителя; Осъществени от избран изпълнител по реда на ЗОП:  Работа с лични данни, за 16 служителя, 2 дни, 16 ч., основно обработващи чувствителна информация и бази от лични данни;  „Софтуер за работа със специализирани системи - кадастър, имоти, наеми, каса, електронно деловодство , 5 дни 40 часа за 17 служителя;  „Общуване на чужди езици” – 1 ниво по европейската рамка - 100 часа, за 20 служителя;  „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика" за 90 служителя; изнесено обучение за 2 дни, 16ч., фокусирана необходимост за осигуряване на адекватен работен процес, партньорство и взаимодопълняемост на функциите и критичните звена в общинската администрация
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Самоков ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу:  Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта;  Изработване и поставяне на информационна табела на мястото, където се изпълнява проекта;  Изработване на транспарант за визуализация на изпълнението на дейностите;  Изготвяне на публикации в местни и регионални медии за осъществяване на дейностите по проекта; Всички дейности, свързани с осигуряването на необходимата информация и публичност по проекта ще бъдат съобразени с изискванията към бенефициентите по ОПАК, представени в Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 578 BGN
Общ бюджет: 16 681 BGN
БФП: 16 681 BGN
Общо изплатени средства: 16 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 916 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 234 BGN
16 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 228 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 049 BGN
14 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 687 BGN
2014 0 BGN
2015 - 185 BGN
2 502 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 Дейност 1 - Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 Дейност 1 - Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 Дейност 1 - Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 Дейност 1 - Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 Дейност 2 - Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 11 Дейност 2 - Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 12 Дейност 2 - Брой изготвени учебни програми
Индикатор 13 Дейност 2 - Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 14 Дейност 2 - Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 15 Дейност 2 - Общ брой обучаеми лица
Индикатор 16 Дейност 2 - Брой служители на общинската администрация
Индикатор 17 Дейност 3 - Брой пресконференции
Индикатор 18 Дейност 3 - Брой информационни брошури
Индикатор 19 Дейност 3 - Брой информационни транспаранти
Индикатор 20 Дейност 3 - Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз