Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социална подкрепа за семейна заетост”
Бенефициент: Община Братя Даскалови
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” има за цел да ангажира и мотивира местните заинтересовани страни да се създадат условия за разработване и демонстриране на нов подход за подпомагане на семействата на безработни в общините Братя Даскалови и гр. Просочани, Гърция. Проектът ще създаде условия да се използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи, които да отговарят на заетостта, образованието и социалните нужди на семействата на безработни. Той цели да стимулира иновативни решения за преодоляване на бариерите пред заетостта, да подпомогне търсещите да намерят работа и да запазят заетостта.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител 1) Избор на изпълнител за подготовката на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители 2) Избор на изпълнител за проучване и анализ на добри практики, изготвяне на стратегия и подготовка, в т.ч. превод и отпечатване на наръчник с добри практики 3) Избор на изпълнител за организиране на 1 международен форум и осъществяване на мерки по информация и публичност на проекта 4) Избор на изпълнител за изготвяне на интернет сайт (уеб сайт с база данни за обмен на информация) 5) Избор на изпълнител за организиране на работно посещение 6) Избор на одитор
Дейност 3: Проучване на добри практики В рамките на дейността ще бъде направено проучване с оглед идентифицирането на добри практики и инициативи за заетост и социално включване и предоставяне на услуги на семейства на безработни в България, Гърция и държави от Европейския съюз, които разполагат със сходни профили като тези на общините Братя Даскалови и Просочани и могат да се използват като пример за разработването на нормативни документи и организирането на инициативи за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработните и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) и които ще са нови за общината. Дейността ще допринесе за адаптиране на специфично и ново ноу-хау за кандидата свързано със създаването на работни места, социално включване и интеграция на семействата на безработни като по този начин ще се подобри местното развитие. Предвижда се също така да бъде разработен и пуснат в употреба интернет сайт (уеб сайт с база данни за обмен на информация), достъпен на 3 езика – български, английски и гръцки, на който сайт ще бъдат публикувани в края на дейността идентифицираните и проучени добри практики.
Дейност 4: Анализ на добри практики Дейността предвижда да бъде направена оценка на потенциала на двете общини със сходни профили на основата на метода benchmarking- съпоставяне на настоящето състояние на социалните услуги в двете общини с идентифицирани иновативни добри практики в Европейския съюз в предходната проектна дейност. Като следваща стъпка ще бъде изработването на материал Анализ на добри практики в България, Гърция и ЕС.
Дейност 5: Организиране на работно посещение за представители на целевата група от община Братя Даскалови в община Просочани, Гърция Ще бъде организирано и проведено работно посещение в град Просочани, Гърция на 10 (десет) ръководители и служители от страна на българския партньор с продължителност 5 (пет) работни дни. За целите на дейността ще бъде подготвена програмата на посещението и ще се обезпечи приемането на участниците във всички институции, свързани с предоставянето на социални услуги, осигуряване на заетост, работа с групи със специфични нужди и пр. В работното посещение ще се включат и ръководителят на проекта и БГ координатора, които ще осигуряват изпълнението на програмата и ще подготвят доклада от работното посещение. Ще бъдат осигурени преводачески услуги за целия период на посещение. Транспортът ще бъде организиран с нает за целта минибус. Настаняването, храненето и предвидените дневни ще бъдат съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Дейност 6: Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) Поддейност 3 Хармонизация на правните рамки и развитие на схеми за осигуряване на заетост и социално включване на семейства на безработни; Поддейност 4 Разработване на програма за изпълнение на стратегията (включително план за действие, източници на финансиране на програмата, форми на финансиране на приоритетните проекти, индикатори за изпълнение на дейностите); Поддейност 5 Разработване, мониторинг и оценка на стратегията за поддръжка На база на анализираната и обработена информация, ще бъде разработена Стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”). Поддейност 2 Изготвяне на „карта” за осигуряване на подкрепа за намиране на заетост, образование и социално участие на семействата на безработни, за създаването на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”), като в повечето случаи това ще става чрез свързването на търсещите работа със съществуващите услуги и разширяването на обхвата на услуги и възможности, достъпни за търсещите работа и техните услуги. Поддейност 1 Изготвяне на стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и нов диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) в община Братя Даскалови. Стратегията и предлаганите в нея нови услуги ще бъдат в допълнение на съществуващите, създадени да добавят стойност и да допълнят услугите предлагани от други институции и организации, предоставящи социални услуги.
Дейност 7: Организиране на международен форум за представяне на добри практики и модели в сферата на предоставянето на заетост и социално включване Дейността включва oрганизиране и провеждане на двудневен международен форум за представяне на успешни практики и модели на местно ниво за предоставянето на заетост и социално включване в гр. Стара Загора. За участие в международния форум ще бъдат поканени международни експерти от Община Просочани и други общини от държави-членки на Европейския съюз, в които е извършено проучване на добри практики. Участие в събитието ще вземат също така представители и на други общини от България, представители на Сдружения на общини, областни администрации, местни фирми, неправителствени организации сред които ще бъде разпространен и мултиплициран опита на Община Братя Даскалови (70 човека). В рамките на форума ще бъде инициирана транснационална партньорска мрежа от експерти в областта на социалната заетост и по-специално осигуряването на заетост и социално включване на семействата на безработни. Инициатори на мрежата ще бъдат експертите, ангажирани в екипа по проекта - Община Братя Даскалови и Община Просочани.
Дейност 8: Информация и публичност Изпълнението на дейността ще гарантира ефективно и ефикасно постигане на следните цели: • Широка информираност сред целевите групи за възможностите, които предоставя проектът; • Представяне на резултатите от проекта; • Информиране на жителите на Братя Даскалови и Просочани относно възможностите в сферата на предоставянето на заетост и социално включване;
Дейност 9: Одит на проекта • Изготвен одиторски доклад за реализацията на проекта; • Независим одит на проекта
Партньори
Партньори:
Община Просочани
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 546 BGN
Общ бюджет: 244 437 BGN
БФП: 244 437 BGN
Общо изплатени средства: 244 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 909 BGN
2014 44 820 BGN
2015 144 706 BGN
244 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 673 BGN
2014 38 097 BGN
2015 123 000 BGN
207 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 236 BGN
2014 6 723 BGN
2015 21 706 BGN
36 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени пресконференции по проект 0105
Индикатор 2 Брой на участниците във форума по проект 0105
Индикатор 3 Организиран форум по проект 0105
Индикатор 4 Брой отпечатани наръчници по проект 0105
Индикатор 5 Брой организирани работни посещения и участници в посещението
Индикатор 6 Брой идентифицирани практики, които могат да се приложат в България
Индикатор 7 Брой разработени анализи/доклади от проучване по проект
Индикатор 8 Брой разработени стратегии за развитие/планови документи по проект
Индикатор 9 Брой разработени Наръчници с добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз