Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0267-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновации за изграждане на нови умения и предприемачески дух
Бенефициент: ЕТ Фортуна Емил Рангелов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване квалификацията на работещите в сферата на ювелирното производство чрез надграждане на придобитите знания и умения в европейска работна среда, в съответствие с изискванията на пазара на труда и европейските стандарти за качество.Проектът е иновационна стъпка в професионалната област чрез прилагане на нови методи,базиращи се на провеждане на обучение,което е адекватно на Европейските стандарти в областта на бижутерийното производство.
Дейности: Дейност 1 Проучване на опита във фирмата на немския партньор относно създаване на среда за непрекъснато обновяване на квалификациите на работещите в сферата на бижутерийното производство Служителите на немския партньор са по-конкуретни от българските си колеги,като често това се дължи на иновативни методи на непрекъсната квалификация,възможност за чиракуване на лица в неравностойно положение и нискоквалифицирани лица и тяхната успешна трудова и професионална интеграция чрез менторство от работници с по-висока квалификация и умения в организацията.
Дейност 2 Обмен на служители и заинтересовани страни от партньорските организации и осигуряване на ползотворна среда за въвеждане на система за чиракуване в организацията. В рамките на дейността,която е иновативна за кандидат-бенефициента,ще се валидира модел на успешно интегриране на лица в неравностойно положение и задържане на възрастни служители посредством чиракуване и менторство . Дейността се състои
Дейност 3 Адаптиране на учебни материали и средства за въвеждане на системите за чиракуване,базирани на резултатите от проведеното обучение. Тъй като методологията на чиракуването е иновативна за кандидат-бенефициента, съществува необходимост правилно да бъдат анализирани целите и аудиторията,към която са насочени.Ефективността от изготвяне на практически наръчник за тези методи би била по-висока,ако те са апробирани в реални работни условия и реална работна среда.
Дейност 4 Разпространение/обмен на информация и опит. Дейността включва непосредствено запознаване с опита на немския партньор с прилагането на различните практики за непрекъснато повишаване и обновяване на професионалните компетенции и умения на работната сила и използването на чиракуването като важни предпоставки за повишаване на конкурентноспособността на предприятието и задържане на възрастни работници и лица в неравностойно положение.
Дейност 5 Управление на проекта. Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други.
Партньори
Партньори:
Rittmann Kameen GmbH
Изпълнители:
"БИТСП - проектни консултанти" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 263 BGN
Общ бюджет: 233 043 BGN
БФП: 233 043 BGN
Общо изплатени средства: 233 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 253 BGN
2014 179 790 BGN
2015 0 BGN
233 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 265 BGN
2014 152 822 BGN
2015 0 BGN
198 086 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 988 BGN
2014 26 969 BGN
2015 0 BGN
34 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Наръчник за чиракуване
Индикатор 4 Учебен филм „Машинна обработка на камъни“
Индикатор 5 Практическо ръководство „Машинната обработка на камъни в няколко стъпки“
Индикатор 6 Брой участници и брой обучени за новата технология
Индикатор 7 Ежемесечно посещение в Германия в рамките на проектните дейности за обучение и трансфер на ноу-хау
Индикатор 8 Посещение на немския партньор в българската организация във връзка с прилагането на новата технология
Индикатор 9 Обмена на служители в Германия за проучване модела на чиракуване
Индикатор 10 Пресконференции - 0267
Индикатор 11 Брошури - 0267
Индикатор 12 Информационни табели - 0267
Индикатор 13 Плакати - 0267
Индикатор 14 Платени публикации - 0267
Индикатор 15 Брой изградени партньорства - 0267


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз