Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0068-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02006
Наименование: "Вълшебни ритми"
Бенефициент: "ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ ВЪЛШЕБНИ РИТМИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достър до качествено образование и учене през целия живот. Засилване на социалното включване чрез подпомагане на безработни лица при стартиране на самостоятелна стопанска дейност, подкрепена с кръстосано финансиране от ЕСФ и ЕФРР.
Дейности: Дейност по организация и управление на проекта. Ще бъдат назначени ръководител, координатор и счетоводител по проекта, които ще провеждат вътрешен контрол и изпълняваики дейностите по проект „Вълшебни ритми”, ще съдействат на Управителя при осигуряване на МБ /материална база/, придобиване на ДМА /дълготрайни материални активи/ и МА /материални активи/, необходими за успешната дейност на предприятието.
2. Дейност по осигуряване на ФС /финансови средства/: Ще бъдат осигурени финансови средства за трудови възнаграждения и социални осигуровки на едно лице /Управител/, работещо по договор за управление и контрол на пълен /8 часов/ работен ден /168 часа на месец/.Ще бъде наето едно лице /Корепетитор/, работещо по трудов договор на непълен /4 часов/ работен ден /84 часа на месец/. Заплатите и осигуровките им са определени според изискванията определени в насоките за кандидатстване за три месеца.
3. Дейност по осигуряване на МБ /материална база/: Ще бъде сключен договор за наем с ръководството на III ОУ „Ангел Кънчев”, осигуряващ малък физкултурен салон ката репетиционна зала, необходима за провеждане на учебно – тренировъчната работа, изпълнение на поставените художествено – творчески задачи и протичане на нормален работен процес в предприятието. Това ще подсигури успешното изпълнение на проект „Вълшебни ритми”.
4. Дейност за публичност и визуализация: Предвиждат се всички необходими действия за популяризиране на проекта и получената от ЕСФ финансова подкрепа. Предприетите мерки са съобразени с правилата за информиване и публичност в Регламент на комисията 1828/2006 г. и с Ръководството за информираност и публичност приложение 3 към Насоките за кандидатстване. Ще бъдат изработени 1 брой табела, 2000 броя флаери и стикери и 20 броя плакати със символиката на ОП РЧР. Табелата ще бъде поставена на видно място в залата за репетиции, а стикерите ще бъдат поставени върху ДМА. Флаерите ще раздаваме лично на потенциалн и наши клиенти, а плакатите ще разлепим на подходящи места.
5. Дейност по придобиване на ДМА: Ще бъдат закупени 1 брой преносим компютър, 1 брой мултифункционално устройство, 1 комплект тонколони, 1 брой видеокамера и 1 брой касов апарат. Техническите средства ще бъдат използвани за подобряване на работната среда и качеството на произведения продукт, както и за визуализация и популяризиране дейността на предприятието.
6. Дейност по придобиване на МА: Ще бъдат закупени 32 броя северняшки и 32 броя тракийски национални костюми, необходими при презентацията на произведения от предприятието продукт и допълващи оригиналността на предлаганата услуга. Ще бъдат закупени консумативи, необходими при работата с техническите средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 994 BGN
Общ бюджет: 19 386 BGN
БФП: 19 386 BGN
Общо изплатени средства: 19 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 995 BGN
2014 3 389 BGN
2015 0 BGN
19 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 596 BGN
2014 2 880 BGN
2015 0 BGN
16 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 399 BGN
2014 508 BGN
2015 0 BGN
2 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз