Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0039-C0001
Номер на проект: A12-22-29
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите на общинска администрация Перник чрез участие в обучения за повишаване на професионалната компетентност.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността е насочена към и ще гарантира успешното управление и изпълнение на проекта. Състои се от следните компоненти: o Формиране на екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор на проекта и Счетоводител. Ръководителят на проекта отговаря за цялостното управление на проекта, за планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и контрол на дейностите по подготовка на тръжна документация за възлагане изпълнението на дейности на външни изпълнители, наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, възложени на външни изпълнители, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, изготвяне на технически и финансови доклади за изпълнението на дейностите по проекта, наблюдение на планираните разплащания и други управленски дейности. Координаторът на проекта отговоря за цялостната координация на изпълнението на дейностите по проекта и за установяването на ефективна комуникация и координация между екипа за управление, външните изпълнители и представителите на целевата група. Координатора наблюдава изпълнението на дейностите, осъществявани от външни изпълнители, организира дейностите по управление и отчитане на проекта. Координаторът на проекта отговоря за подаването на всички заявки (групови, и при нужда индивидуални) за участие в обученията, организирани от Института по публична администрация в срок до 28.02.2012 г., или до друга крайна дата, посочена от Института. Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовото изпълнение и финансовата отчетност на проекта като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. o Осъществяване на дейности, свързани с техническо и финансово отчитане на проекта. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически доклади и финансови отчети, придружени от съответните документи, доказващи техническия напредък по проекта и извършените до съответния отчетен период разходи. По време на целения период на изпълнение на проекта, екипът ще поддържа активна комуникация с УО на ОПАК.
Дейност 2. Подготовка на документация за и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на Дейност 4, Поддейност 5.3 и Дейност 7 Дейността е свързана с изготвяне на Техническо задание и документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейност 4, Поддейност 5.3 и Дейност 7 от настоящия проект. Ще бъдат проведени две процедури - една за възлагане изпълнението на Дейност 4 и Поддейност 5.3, и друга за изпълнение на Дейност 7. Процедурите за избор на изпълнител ще бъдат организирани и проведени в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане, и приложимите Указания на АОП и УО на ОПАК.
Дейност 3. Обучения по ключови компетенции на служителите на общинска администрация Перник за повишаване на техния капацитет за работа със съвременни ИКТ Дейността е насочена към и свързана с участието на служителите на общинска администрация Перник в обучения за повишаване на техния капацитет за работа със съвременни ИКТ, и по-специално за работа с MS Excel, MS PowerPoint, MS Project и за работа с електронен подпис и електронно подписани документи. Обученията се провеждат от ИПА и в тях ще се включат служители от различни структурни звена, съобразно техните нужди и функции. Дейността е разделена на 6 поддейности с оглед оптимизиране участието на служителите в обученията, както и за улесняване управлението и отчетността на проекта. В рамките на проведеното проучване за определяне на нуждите от обучение на служителите на общинска администрация Перник, е идентифицирана потребност от придобиване на умения за и подобряване и повишаване на съществуващите компетенции за работа с ‘Excel’ на голяма част от тях, независимо от административното звено, към което принадлежат. Съвременните начини на обработка, споделяне, предоставяне и представяне на информация налагат притежаване на адекватни знания и умения за работа с електронни таблици, както и постоянно усъвършенстване на уменията за работа и запознаване с новите функционалности на програмните приложения от типа на ‘Excel’. Обособени са две отделни дейности за обучение за работа с MS Excel, поради това, че част от служителите са заявили участи в базов курс, а друга - в такъв за напреднали. В обученията ще се включат общо 10 служители от Дирекция „Организационно техническо обезпечение”, Дирекция „Местни приходи”, Дирекция „Икономическо развитие и Управление на собствеността”, Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”, Отдел „Европейски програми и проекти”, Отдел „Здравеопазване, соц.дейности и жилищна политика” Поддейност 3.1. Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS Excel’ - „Електронни таблици с ‘MS Excel’ (базов курс). В базовия курс за обучение за работа с Електронни таблици с MS Excel, организиран от Института по публична администрация (ИПА ИТО-8) ще участват 6 служители. Те ще придобият основни знания и умения за проектиране и създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Поддейност 3.2. Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS Excel’ - „Електронни таблици с ‘MS Excel’ (за напреднали). В курса за обучение за работа с Електронни таблици с MS Excel, предназначен за лица с напреднали знания, организиран от Института по публична администрация (ИПА ИТО-9) участие ще вземат 4 служители от общинска администрация Перник. Те ще придобият задълбочени знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данни в таблици. По отношение на курсовете за изграждане и усъвършенстване на презентационни умения, една част от служителите в Отдел „Правен и обществени поръчки”, Дирекция „Икономическо развитие и Управление на собствеността”, Отдел „Образование и култура”, Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” и Отдел „Инвестиции и екология” и Отдел „Европейски програми и проекти” идентифицират потребност от участие в обучение за придобиване на базови умения за работа с ‘MS PowerPoint’, а друга - в обучение за надграждане на притежаваните от тях към момента. В рамките на тази поддейност общо 10 служители от гореизброените звена ще участват в обучения за придобиване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации (ИПА ИТО-23) и за изграждане на практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията (ИПА ИТО-24). Поддейност 3.3. Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS PowerPoint’ (базов курс) В базовия курс за обучение за работа с MS PowerPoint, организиран от Института по публична администрация (ИПА ИТО-23) ще участват 4 служители. Те ще придобият основни знания и умения за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. Поддейност 3.4. Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS PowerPoint’ (за напреднали) В курса за обучение за работа с MS PowerPoint, предназначен за лица с напреднали знания, организиран от Института по публична администрация (ИПА ИТО-24) участие ще вземат 6 служители от общинска администрация Перник. Те ще изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Поддейност 3.5. Обучение „Управление изпълнението на проекти с MS Project” Община Перник е бенефициент и потенциален такъв по множество национални, трансгранични и транснационални програми за развитие и сътрудничество, както и на програми, управлявани пряко от Европейската комисия. Служители от Отдел „Европейски програми и проекти”, Дирекция „Икономическо развитие и Управление на собствеността” и от Дирекцията на Главния архитект участват в екипи за управление и изпълнение на мащабни инфраструктурни проекти от местно, регионално и национално значение, в проекти за рехабилитация и реконструкция на строителни обекти, за насърчаване на заетостта, за насърчаване и развитие на туризма, културата и пр. В тази връзка общо 5 служители от трите звена са идентифицирали потребност за повишаване на своите знания и умения за разработване на работни планове за изпълнение на проекти и за следене и управление на изпълнението им със средствата на MS Project (ИПА ИТО-25). Поддейност 3.6. Обучение „Работа с електронно подписани документи” Все по-масовото внедряване на уеб-базирани информационни системи и приложения за достъп, съхранение, предоставяне и обмяна на документи и информация в частния и публичния сектор налага както постоянно надграждане на съществуващите знания и умения, така и придобиване на нови за работа с устройства и програми за електронен достъп и установяване на самоличността. В курса на ИПА за работа с електронно подписани документи (ИПА ИТО-25) ще участват общо 10 служители на общинска администрация Перник Финансовия контрольор, на служителите в Отдел „Вътрешен одит”, Дирекция „Финансово счетоводна”, Отдел „Управление при ОМП и сигурност”, Отдел „Инвестиции и екология” и Отдел „Европейски програми и проекти”.
Дейност 4. Обучение по административно право и осъществяване на ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими Обучението по административно право и осъществяване на ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими е насочено към служители, чийто функции и компетенции изискват задълбочени познания в областта на административното право и административните режими. Над двадесет души изявиха желание да повишат знанията и компетенциите си в тази сфера. От гл. т. на функционалните им задължения и отговорности, в обучението ще участват общо 20 служители от Дирекция „Организационно техническо обезпечение”, Отдел „Правен и обществени поръчки”, Дирекция „Местни приходи”, Дирекция „Икономическо развитие и Управление на собствеността”, Дирекцията на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”, Отдел „Образование и култура”, Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” и отдел „Европейски програми и проекти”. Цялостното изпълнение на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител. В техническото задание ще се съдържа условие към изпълнителя да включи минимум следните учебни модули 1) Административно право (материална част); 2) Административни режими лицензионни, регистрационни, разрешителни и удостоверителни режими – основни характеристики, документи, които се издават във връзка с тяхното действие; контрол по установяване и прилагане на административните режими; 3) Политика за намаляване на административната тежест. На участниците ще бъде издаден сертификат за участие в обучението. С оглед гарантиране постигането на качествени резултати, при провеждане на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат поставени критерии за подбор (минимални изисквания, на които участниците трябва да отговарят) в съответствие с обема, сложността и стойността на обществената поръчка. Участниците ще трябва да докажат, че имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката за последните три години; опит в провеждането на обучения за възрастни служители в публичната администрация в областта на посочените по-горе теми за последните три години участниците да имат проведени минимум пет обучения за възрастни, от които минимум три да са на теми, сходни с предмета на настоящето обучение; минималните изисквания към екипа от обучители ще включват наличие на необходимата квалификация (Магистър по Право, Публична администрация или еквивалентна) и доказан професионален опит не по-малко от три години в сферата на обучението или участие като обучител в минимум три обучения в сферата на обучението.
Дейност 5. Обучения по ключови компетенции за подобряване на комуникацията и взаимодействието между служителите в Община Перник Дейността е насочена към и свързана с участието на служителите на общинска администрация Перник в обучения по ключови компетенции за подобряване на комуникацията и взаимодействието между тях. Дейността е разделена на 3 поддейности (обучения) поради наличието на различия в техния предмет и обхват. Две от обученията ще се осъществят от ИПА, а едно ще бъде възложено на външен изпълнител при условията и по реда на ЗОП, Правилника за неговото прилагане, и в съответствие с приложимите Указания на АОП и УО на ОПАК. В обученията ще се включат ръководни служители и експерти от различни структурни звена, съобразно техните нужди от обучение и изпълнявани функции. Поддейност 5.1. Обучение „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” Целта на това обучение е да се придобият и формират умения за по-добра вътрешна комуникация и за изграждане на стратегии за убеждаващо въздействие. То ще се проведе от ИПА (ИПА ЕФ-2), като темите на обучението включват изграждане на професионални умения за активно слушане и ефективно говорене, принципи на вътрешните комуникации, успешно представяне пред публика, техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори, и др. Наличието на комуникативни умения и добре изградени и функциониращи комуникации в администрацията е необходимо условие както за изграждане на добра работна атмосфера и доверие между служителите, така и за повишаване на ефективността и ефикасността на извършваната от тях работа. В резултат на проведеното проучване за оценка на нуждите от обучение и предвид обстоятелството, че темата не е свързана с придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на конкретни задължения, участие в обучението са заявили 25 човека общо. В него ще бъдат включени служители от всички нива в общинската администрация от следните звена: Отдел „Вътрешен одит”, Дирекция „Финансово счетоводна”, Дирекция „Организационно техническо обезпечение”, Отдел „Информационно и административно обслужване”, Отдел „Правен и обществени поръчки”, Дирекция „Местни приходи”, Дирекция „Икономическо развитие и Управление на собствеността”, Дирекцията на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”, Отдел „Образование и култура”, Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”, Отдел „Европейски програми и проекти” и Отдел „Общински инспекторат”. Поддейност 5.2. Обучение „Делова комуникация и етикет” Обучението се провежда от ИПА (ИПА ЕФ-6) и неговата цел е придобиване на компетенции за успешно делово общуване, за прилагане на етични стандарти, за запознаване с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло, и др. Участие в него са заявили общо 15 служители, от чийто служебни задължения произтичат функции по участие в делови срещи и инициативи (конференции, форуми и пр.) на областно, национално и европейско ниво. Участници в обучението ще бъдат служители на ръководни и експертни длъжности от Отдел „Европейски програми и проекти”, Дирекцията на Главния архитект, Отдел „Общински инспекторат”, Отдел „Образование и култура”, Дирекция „Местни приходи”, Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” и Отдел „Управление при ОМП и сигурност”. Поддейност 5.3. Обучение „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване” Обучението по „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване” е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности в администрацията на община Перник, включително и към кметове на кметства, кметски наместници и служители в кметствата. Предвид проявения интерес и желание за участие, ще се проведат 2 обучения за по 30 участника. Цялостното изпълнение на тази поддейност ще бъде възложено на външен изпълнител. В техническото задание ще се съдържа условие към изпълнителя да включи минимум следните учебни модули 1) Изграждане на практически умения за извършване на анализи; 2) Изграждане на практически умения за аргументиране; 3) Изграждане на практически умения за убеждаване. На участниците ще бъде издаден сертификат за участие в обучението. С оглед гарантиране на качествено провеждане на обучението, при провеждане на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат поставени критерии за подбор (минимални изисквания, на които участниците трябва да отговарят) в съответствие с обема, сложността и стойността на обществената поръчка. Участниците ще трябва да докажат, че имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката за последните три финансово приключили години; опит в организирането и провеждането на обучения на сходни теми; и минимални изисквания към екипа.
Дейност 6. Обучения по ключови компетенции за оптимизиране управлението и дейността на служителите в общинска администрация Перник Дейността е насочена към и свързана с участие на служителите на общинска администрация Перник в обучения по ключови компетенции за оптимизиране на общинското управление и дейности. Дейността е разделена на 3 поддейности (обучения) поради различия в предмета и обхвата на всяко обучение. И трите обучения ще се осъществят от ИПА, като в тях участие ще вземат както служители на ръководни длъжности в общинската администрация, така и такива на експертни позиции. Целевите групи за всяко обучение са служители от различни структурни звена и са определени въз основа на индивидуалните нужди от обучение и функционални задължения. Поддейност 6.1. Обучение „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” Обучението се провежда от ИПА (ИПА УА-1) и участниците в него ще придобият знания за принципите на управление на изпълнението в държавната администрация, стандартите за провеждане на обществени консултации, същността и практиките за мониторинг и оценка на стратегически документи, относно етапите на извършване на предварителна оценка на въздействието, както и практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи. Предвид специфичната насоченост на курса, в него ще участват 2 служители на ръководна длъжност в общинската администрация секретаря на общината и директора на Дирекция „Организационно техническо обезпечение”. Техните функционални задължения включват и управление и развитие на човешките ресурси в общинската администрация. Поддейност 6.2. Обучение „Управление на промяната, времето и стреса” Целта на обучението е да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната, да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната, да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна, да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето, да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място и др. Обучението се провежда от ИПА (ИПА ЧР-5) и в рамките на проведеното проучване за идентифициране на нуждите от обучение, интерес към и желание за участие в него са заявили общо 23 служители на ръководни и експертни длъжности в общинска администрация Перник. Това са служители от Дирекция „Финансово-счетоводна”, Отдел „Управление при ОМП и сигурност”, Дирекция „Местни приходи”, Отдел „Инвестиции и екология”, Отдел „Образование и култура” и Отдел „Европейски програми и проекти”. Поддейност 6.3. Обучение „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” Целта на обучението е участниците да бъдат запознати със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, с източниците и симптомите на конфликта, да познават методи и стратегии за справяне с конфликтите, да проблематизират собственото си поведение в условията на конфликт и посоките за необходимите промени, и др. Обучението се провежда от ИПА (ИПА ЧР-4) и в рамките на проведеното проучване за идентифициране на нуждите от обучение, интерес към и желание за участие в него са заявили общо 20 служители на ръководни и експертни длъжности в общинска администрация Перник. Това са заместник-кметове, секретаря на общината, служители от Дирекция „Финансово-счетоводна”, Дирекция „Организационно-техническо обезпечаване”, Отдел „Управление при ОМП и сигурност”, Дирекция „Местни приходи”, Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”, Дирекцията на Главния архитект, Отдел „Образование и култура” и Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Дейността за информация и публичност е предназначена за популяризиране на проекта, неговите цели и резултатите от него, както и за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ. При провеждане на дейностите за информация и публичност, в това число при изготвяне на информационните материали, ще бъдат представени неговите цели и постигнатите резултати и ще бъдат спазени изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани със средства от СКФ на ЕС. Ще бъдат изработени следните информационни материали: o Информационна табела; o Брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение o Брошура, представяща резултатите от изпълнението на проекта; o Плакат за повишаване на информираността на целевата група – служители на общинските администрации, както и на гражданите, посещаващи офисите на общинската администрация. Ще бъде проведена информационна кампания, включваща провеждане на начална конференция за запознаване служителите и обществеността с целите и очакваните резултати от проекта, ще бъдат публикувани 2 прессъобщения в регионални ежедневници (в началото на проекта и в последния месец на неговото изпълнение с информация за целите и постигнатите резултати) и заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта. Също така, като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта, ще бъде използвана и интернет страницата на общинската администрация, на която ще бъде публикувана информация за проекта и неговите цели. Цялостното изпълнение на тази дейност ще бъде възложено на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 812 BGN
Общ бюджет: 79 922 BGN
БФП: 79 922 BGN
Общо изплатени средства: 79 922 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 060 BGN
2014 50 862 BGN
2015 0 BGN
79 922 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 701 BGN
2014 43 233 BGN
2015 0 BGN
67 934 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 359 BGN
2014 7 629 BGN
2015 0 BGN
11 988 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Сформиран екип за управление на проекта, Членове на екип – 3
Индикатор 6 По Дейност 1 - Подписани 3 бр. договори с членовете на екипа
Индикатор 7 По Дейност 1 - Изпратени на ИПА групови заявки за участие в обученията, организирани от Института в срок до 28.02.2013 г., или в друг срок, указан от ИПА
Индикатор 8 По Дейност 2 - Разработени пакет и документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейност 4, Поддейност 5.3 и Дейност 7 от проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Проведена процедура за избор на изпълнители с 2 обособени позиции ( Дейност 4 и Поддейност 5.3)
Индикатор 10 По Дейност 2 - Проведена процедура за избор на изпълнител ( Дейност 7)
Индикатор 11 По Дейност 2 - Сключени договори с избраните изпълнители по проекта
Индикатор 12 По Дейност 3 - Поддейност 3.1. - Брой обучения
Индикатор 13 По Дейност 3 - Поддейност 3.1. - Брой участници
Индикатор 14 По Дейност 3 - Поддейност 3.2. - Брой обучения
Индикатор 15 По Дейност 3 - Поддейност 3.2. - Брой участници
Индикатор 16 По Дейност 3 - Поддейност 3.3. - Брой обучения
Индикатор 17 По Дейност 3 - Поддейност 3.3. - Брой участници
Индикатор 18 По Дейност 3 - Поддейност 3.4. - Брой обучения
Индикатор 19 По Дейност 3 - Поддейност 3.4. - Брой участници
Индикатор 20 По Дейност 3 - Поддейност 3.5. - Брой обучения
Индикатор 21 По Дейност 3 - Поддейност 3.5. - Брой участници
Индикатор 22 По Дейност 3 - Поддейност 3.6. - Брой обучения
Индикатор 23 По Дейност 3 - Поддейност 3.6. - Брой участници
Индикатор 24 По Дейност 4 - Брой обучения
Индикатор 25 По Дейност 4 - Брой участници
Индикатор 26 По Дейност 5 - Поддейност 5.1. - Брой обучения
Индикатор 27 По Дейност 5 - Поддейност 5.1. - Брой участници
Индикатор 28 По Дейност 5 - Поддейност 5.2. - Брой обучения
Индикатор 29 По Дейност 5 - Поддейност 5.3. - Брой обучения
Индикатор 30 По Дейност 5 - Поддейност 5.3. - Брой участници
Индикатор 31 По Дейност 5 - Поддейност 5.2. - Брой участници
Индикатор 32 По Дейност 6 - Поддейност 6.1. - Брой обучения
Индикатор 33 По Дейност 6 - Поддейност 6.2. - Брой участници
Индикатор 34 По Дейност 6 - Поддейност 6.2. - Брой обучения
Индикатор 35 По Дейност 6 - Поддейност 6.1. - Брой участници
Индикатор 36 По Дейност 6 - Поддейност 6.3. - Брой обучения
Индикатор 37 По Дейност 6 - Поддейност 6.3. - Брой участници
Индикатор 38 По Дейност 7 - Брой материали/ статии
Индикатор 39 По Дейност 7 - Брой начални конф.
Индикатор 40 По Дейност 7 - Брой табели
Индикатор 41 По Дейност 7 - Брой брошури (1)
Индикатор 42 По Дейност 7 - Брой плакати (по проекта)
Индикатор 43 По Дейност 7 - Брой банери (по проекта)
Индикатор 44 По Дейност 7 - Брой публикации (1)
Индикатор 45 По Дейност 7 - Брой брошури (2)
Индикатор 46 По Дейност 7 - Брой публикации (2)
Индикатор 47 По Дейност 7 - Брой закл. конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз