Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните
Бенефициент: Сдружение “Център за устойчиво социално развитие”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 16.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: • Да се популяризира социалното предприемачество в Република България. • Да се обменя опит в областта на социалното предприемачество с водещи сродни организации от страните членки на ЕС. • Да се приложат примерите на добри практики от страните членки на ЕС в Република България. • Да се изгради мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси и популяризиране на социалното преприемачество в страните членки на ЕС. • Да се осигури възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организация и управление на проекта. Сформиране на екип за изпълнение на проекта, подбор на представителите на целевата група и сключване на договори с подизпълнители.
Дейност 2 – Среща с медиите и действия за прозрачност за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото. Осигуряване на прозрачност и разгласа в публичното пространство на целите и резултатите на проекта и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 3 – Организиране и провеждане на социологическо изследване. Проучване на действащи социални предприятия на територията на Република България и Германия.
Дейност 4 – Организиране на посещение в Германия на специалисти от България. Обмяна на опит и добри практики за прилагане в България.
Дейност 5 – Изработка на Уеб – сайт с база от данни и създаване на социална мрежа. Да се създаде уеб-сайт с база данни и социална мрежа за обмяна на опит и комуникация между социалните предприятия в страните членки на ЕС.
Дейност 6 – Заснемане и изработка на мултимедиен филм. Да се заснеме и изработи филм за популяризиране на дейността на социалните предприятия в Германия и България.
Дейност 7 – Организиране на семинар в България с посещение на специалисти от България и Германия. Да се обмени опит и да се споделят примери на добри практики между специалисти, мениджъри и общински служители от България и Германия в областта на социалното предприемачество.
Дейност 8 - Разработване и отпечатване на наръчник за създаване, мотивация и управление на социално предприятие. Да се разработи и отпечата наръчник за създаване, мотивация и управление на социално предприятие.
Дейност 9 - Отчитане на дейностите по проекта /текущо и цялостно/. Редовна отчетност на екипа за управление на проекта и лицата включени като изпълнители в него.
Дейност 10 - Мониторинг и оценка на дейностите по проекта. Да се осъществи мониторинг и оценка на дейностите по проекта.
Дейност 11 - Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала, зает с дейностите по проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасянето на дължимите данъци и следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. Ще бъдат осъществявани насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 143 BGN
Общ бюджет: 172 478 BGN
БФП: 172 478 BGN
Общо изплатени средства: 172 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 128 BGN
2014 74 334 BGN
2015 0 BGN
172 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 409 BGN
2014 63 184 BGN
2015 0 BGN
146 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 719 BGN
2014 11 150 BGN
2015 0 BGN
25 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Сформиран екип по проекта от 3 души- ръководител, координатор, счетоводител по проект 0001
Индикатор 4 Проведени тръжни процедури за услуги по проект 0001
Индикатор 5 Извършени услуги за реализация на проекта.
Индикатор 6 Проведена информацион-на кампания за популяризира-не на проекта 0001
Индикатор 7 Запознаване на обществеността в България и Германия за дейностите по проекта
Индикатор 8 Споделен чужд опит и практики по проект 0001
Индикатор 9 Брой въведени нови практики в социални предприятия.
Индикатор 10 Брой на включилите се в социалната мрежа и в базата данни.
Индикатор 11 Популярност и включване в социалната мрежа
Индикатор 12 Брой лица назначени в новата структура на социалното предприятие
Индикатор 13 Назначени лица на трудов договор в социалното предприятие за 12 месеца.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз