Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0197-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Създаване на кооперации в България в нови сфери на дейност и иновации в разкриване на нови работни места за младите хора”
Бенефициент: Централен кооперативен съюз
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 03.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на младите хора за иницииране учредяването на младежки кооперации и разкриване на нови работни места
Дейности: 1. Управление и мониторинг Осигуряване на необходимите организационни, кадрови и ресурсни предпоставки за реализация на поставените в проекта цели и задачи. Осъществяване на текущ мониторинг.
2. Проучване на добрите практики и обмяна на опит с Националната кооперативна организация „Кооперационен Дания” в създаването на кооперации в нови сфери на бизнеса, с цел разкриване на нови работни места за младите хора. Получаване на информация за създаването и функционирането на кооперации в сфери на бизнеса, различни от традиционните за потребителните кооперации в България, повишаване на компетентността и практическия опит на кадрите в реализацията на дейностите.
3. Обобщение на добрите практики и опит. Анализ на силни и слаби страни за учредяване на кооперация в нови сфери на бизнес в България. Анализ на силни и слаби страни при прилагането на проучените практики от Националната кооперативна организация „Кооперационен Дания” и избор на подходящата сфера на бизнес за кооперацията от социалния експеримент, в съответствие с икономическите и юридически условия в България.
4. Провеждане на обучения, повишаване на квалификацията, с цел засилване на лидерските умения на младите хора Повишаване компетентността на младите кадри чрез придобиване на специфични знания и усъвършенстване на лидерските умения.
5. Провеждане на социален експеримент – учредяване на кооперация в България, ползваща европейския опит с практическа значимост Учредяване на кооперативна организация, ползваща европейския опит в сферата на дейността, която е оценена като най-подходяща за приложение в България
6. Популяризране на проекта чрез различни комуникационни средства Повишаване на обществената информираност за възможностите на целевата група, формиране на положителна нагласа в обществото за предоставената подкрепа от Европейския съюз и осигуряване на прозрачност на целия период на дейност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 601 BGN
Общ бюджет: 135 992 BGN
БФП: 135 992 BGN
Общо изплатени средства: 135 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 120 BGN
2014 33 940 BGN
2015 66 933 BGN
135 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 852 BGN
2014 28 849 BGN
2015 56 893 BGN
115 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 268 BGN
2014 5 091 BGN
2015 10 040 BGN
20 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой публикации по проект 0197


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз