Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0153-C0001
Номер на проект: Д01-4448/16.09.2013
Наименование: Равен шанс за професионално образование
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр. Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 26.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на интеграцията на уязвимите групи, сред които попадат и етническите малцинства, е една от необходимите предпоставки за повишаването на качеството на живот, постигане на високи нива на заетост, достъп до качествено образование.
Дейности: 1* Информационни срещи с родители и ученици от етническите малцинства 1, 9-13 месец
1* Изпълнение Информационни срещи с родители и ученици от етническите малцинства 1-2, 10-14 месеци
2* подготовка Транспортиране до училище и обратно от дома на учениците от етническите малцинста 1, 6, 7, 15, 16, 17 месец
2* изпълнение Транспортиране до училище и обратно на учениците от етническите малцинства 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 месец
3 подготовка Подобряване на вътрешната и външна среда в ПГ по ТОЛП гр. Добрич
3 изпълнение Подобряване на вътрешната и външна среда в ПГ по ТОЛП гр. Добрич
5 Разработване на индивидуални програми за интеграция и провеждане на допълнителни занятия под формата на СИП с ученици от етническите малцинства
4 Обучение на педагогическия колектив за работа в мултикултурна среда
6 Извънкласни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност и за насърчаване на мултикултурния диалог 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 месец.
7 Училищни събития по случай етнокултурни празници и международни дни 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 месец
8* Дни на кариерата 2,3,8,9,13,14
9 Провеждане на открити уроци в часа на класа по обучителен пакет "Училища без дискриминация" и "Електронен тест за толерантност"
10 Заключителна конференция за представяне резултатите от проекта
Партньори
Партньори:
Сдружение "КУБЕРА"
Изпълнители:
"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 598 BGN
Общ бюджет: 280 854 BGN
БФП: 280 854 BGN
Общо изплатени средства: 280 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 920 BGN
2014 163 070 BGN
2015 59 864 BGN
280 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 232 BGN
2014 138 610 BGN
2015 50 884 BGN
238 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 688 BGN
2014 24 461 BGN
2015 8 980 BGN
42 128 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз