Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0192-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обмен на опит и добри практики в провеждането на информационни кампании за разделното събиране и третиране на отпадъци - ЕкоТрейн
Бенефициент: ЕкобулпакАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изграждане на платформа за пренос на идеи и планове за подобряване на образованието, обучението и квалификацията на работещите за ефективен преход към “зелена” икономика
Дейности: Дейност №1: Управление на проекта Осъществяване на управление, мониторинг и контрол на дейностите, отчитане и постигане на предвидените по проекта резултати
Дейност №2: Осигуряване на информация и публичност Информиране обществеността относно проекта, неговите цели, дейности и резултати и финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд за реализацията му
Дейност №3: Анализ на текущото състояние и тенденции в развитието на „зелената” икономика на Португалия и на България Целта на дейността е запознаване на целевата група, фирми и обществото като цяло ъс същността на „зелената” икономика, нейното значение, състояние и тенденции за развитие
Дейност №4: Проучване на опита и изследване на добри практики в Португалия при обучението и организацията и провеждането на информационни кампании в областта на разделно събиране и третиране на отпадъци Целта на дейността е да се проучи опита и да се изследват добри практики в Португалия при обучението и организацията и провеждането на информационни кампании в областта на разделно събиране и третиране на отпадъци, които да се адаптират и приложат в практиката в България.
Дейност №5: Наръчник с добри практики и работещи подходи за въвеждане на иновативни методи и подходи в България при организиране и провеждане на информационни кампании в областта на разделно третиране на отпадъци Целта на дейността е да се изготви наръчник с добри практики и работещи подходи за въвеждане на иновативни методи и подходи в България при организиране и провеждане на информационни кампании в областта на разделно третиране на отпадъци.
Дейност №6: Обмен на представители на целевата група по проекта Целта на дейността е да се извърши обмен на практически опит и познания в областта на провеждането на информационни кампании в областта на разделното третиране на отпадъци, които да бъдат адаптирани и прилагани в България
Дейност №7: Организиране на двудневен семинар в България за представяне на добри практики при организацията на информационни кампании при разделното събиране и третиране на отпадъци Целта на дейността е да се представят добрите практики пред широк кръг представители на целевата група.
Дейност №8: Провеждане на заключителна конференция Провеждане на еднодневна закриваща конференция се предвижда с цел представяне на резултатите от проекта през широк кръг представители на целевата група и други заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 833 BGN
Общ бюджет: 268 156 BGN
БФП: 268 156 BGN
Общо изплатени средства: 268 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 268 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 767 BGN
2014 211 389 BGN
2015 0 BGN
268 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 252 BGN
2014 179 681 BGN
2015 0 BGN
227 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 515 BGN
2014 31 708 BGN
2015 0 BGN
40 223 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Представи-тели на целевата група от България, участвали в Семинар
Индикатор 4 Представи-тели на целевата група от България, участвали в заключителна конференция
Индикатор 5 Отчети за изпълнение на проекта, включително месечни справки, финален тахнически и финансов отчет
Индикатор 6 Използвани средства за информация и публичност (банери, брошури, плакати, инфо-пакети, пресконференции)
Индикатор 7 Осъществен Анализ
Индикатор 8 Осъществено Проучване
Индикатор 9 Разработен и отпечатан Наръчник
Индикатор 10 Проведен Семинар по проект 0192
Индикатор 11 Проведена заключителна конференция по проект 0192


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз