Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0165-C0001
Номер на проект: A12-22-164
Наименование: “Eфективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”
Бенефициент: Община Батак
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Батак
Описание
Описание на проекта: По-ефективна и ефикасна администрация на община Батак, чрез обучение на служителите.
Дейности: Дейност 4 - Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: - Откриване на проекта с конференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - Изработване банери и рекламни материали; - Организиране на финална конференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; - Публикуване на съобщения в печатни и/или електронни медии; - Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Дейност 2 - Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация Обученията заложени в проекта са по следните направления: - управлението на административната дейност, - финансово-стопанско управление, - е-правителство: изграждане и умения В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения на служители от община Батак, които ще се организират от лектори на Института по публична администрация. Обученията покриват 9 теми, както следва: - Курс „Управление и оценка на изпълнението” (ЧР-2); - Модул: Организационно развитие, управление на промяната (УА-5) - Семинар: Административна стилистика (ПР-4); - Курс „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие на финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия” (ФС-3); - Курс: Вътрешен и външен одит (ФС-4); - Семинар: Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО-2); - Курс: Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали ИТО 9); - Курс: Обмен на данни между MS EXCEL и MS Word (напреднали ИТО 11); - Курс: Презентационни умения. MS POWER POINT (БАЗОВ КУРС ИТО-23) Планираните курсове на обучение по тези теми са 84 на брой и чрез тях ще бъдат обучение 41 общински служители. Продължителността на курсовете варира от 1,5 дни до 3 дни, като същите ще се провеждат в базата на Института по публична администрация в Банкя.
Дейност 3 - Провеждане на обучения на тема: - „Изграждане, управление, развитие и работа в екип” - „Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната администрации”. Планираните в тази дейност обучения ще се организират и проведат от изпълнител, избран по реда на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение на представители целевата група, което ще е с продължителност съотетно 3 и 2 дни, с откъсване от работата. Общият брой на служителите заявили участие за обучение е съответно: - „Изграждане, управление, развитие и работа в екип” – 37 служители; - „Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната администрации” 18 служители. За постигане на оптимални условия за обучение, предвид броя на служителите, заявили участие и с оглед да не се нарушава нормалната работа на администрацията, обученията ще се проведат на групи. Организацията и провеждането на курса ще бъдат на избрания изпълнител.
Дейност 1 - Организация и управление на проекта Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се постигне чрез: - Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; - Организиране на първа работна среща; - Създаване на механизъм за координация; - Създаване на процедури за работа на сформирания екип; - Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта - протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др., в това число участие в работни срещи с експертите, които ще бъдат ангажирани за изготвянето на процедури по ЗОП; - Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнието на дейностите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Абилити консулт" ЕООД
"Студио БЛИК" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 226 BGN
Общ бюджет: 57 144 BGN
БФП: 57 144 BGN
Общо изплатени средства: 57 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 645 BGN
2014 12 810 BGN
2015 28 689 BGN
57 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 298 BGN
2014 10 888 BGN
2015 24 386 BGN
48 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 347 BGN
2014 1 921 BGN
2015 4 303 BGN
8 572 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 2 - Обучени служители (Целева стойност на индикатора)
Индикатор 5 Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 6 Дейност 3 - Обучени служители-„Изграждане, управление, развитие и работа в екип”
Индикатор 7 Дейност 3 - Обучени служители-„Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната администрации”
Индикатор 8 Дейност 3 - Обучени служители-„Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната администрации” 2
Индикатор 9 Дейност 4 - 1.Преведени конференции
Индикатор 10 Дейност 4 - 2.Изработени банери
Индикатор 11 Дейност 4- 3.Публикувани съобщения в медиите
Индикатор 12 Дейност 4 - 4. Разработени и разпространени информационни и рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз