Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0188-C0001
Номер на проект: A12-22-186
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СУХИНДОЛ
Бенефициент: Община Сухиндол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Сухиндол
Описание
Описание на проекта: Подобряване професионалната компетентност на служителите в общинската администрация с цел повишаване ефективността и ефикасността на изпълнение на техните задължения.
Дейности: Дейност 1 : Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители по отделните дейности Община Сухиндол ще възложи на външна фирма-изпълнител изготвянето на тръжните документи за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по отделните дейности съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Външната фирма-изпълнител ще подготви документацията, ще бъдат обявявани и проведени процедурите за изпълнители по отделните дейности.
Дейност 2 :Провеждане на обучение към ИПА по теми: 2.1 Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията – от списъка на ИПА (ЕФ – 2) - за група от 10 служители; 2.2 Специфика на междукултурните комуникации – от списъка на ИПА (ЕФ - 5) – Община Сухиндол ще възложи на външна фирма-изпълнител изготвянето на тръжните документи за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по отделните дейности съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Външната фирма-изпълнител ще подготви документацията, ще бъдат обявявани и проведени процедурите за изпълнители по отделните дейности.
Дейност 3 : Провеждане на обучение в ключови компетенции - екипна ефективност Община Сухиндол ще възложи на външна фирма-изпълнител провеждането на обучение в ключови компетенции – екипна ефективност, която е от изключително голямо значение за ефективността и ефикасността на работата на общинската администрация. Въпреки че екипът обединява под знака на работата личности, които често са много различни, в рамките на общината от екипа се очаква да функционира като едно цяло за постигането на общите за всички негови членове цели. Ето защо обучението по екипна ефективност е от ключово значение за резултатността от работата на общинската администрация. Основна цел на това обучение е постигане на основните фактори за повишаване на ефективността на екипната работа. Специфични цели на обучението са:  формулиране на ясни цели и конкретни задачи;  формиране на подходящ екип;  умение за работа в екип на членовете.
Дейност 4 : Провеждане на обучение за работа с хора в неравностойно положение Община Сухиндол ще възложи на външна фирма-изпълнител провеждането на обучение за работа с една от най-уязвимите групи – на хората в неравностойно положение. Ще бъдат разгледани най-важните проблеми на уязвимите общности, ще бъде обсъдена спецификата в подхода към всяка една от тези общности, обусловена от специфичните им етнокултурни характеристики. Обучението ще се проведе в рамките на три дни
Дейност 5 : Осигуряване на информация и публичност Популяризиране дейностите по проекта и резултатите от него чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: -провеждане на две пресконференции - една по повод стартиране изпълнението на проекта и една за оповестяване на резултатите от реализацията му (това включва всички дейности по подготвяне на списъците с участниците, наемане на зала, организиране на кафе пауза, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите и др.); -публикации в пресата; -изработване на Интернет банери; -изработване и монтиране на информационна табела в сградата на общинска администрация – Сухиндол; -разработване и разпространение на брошури; - изработване и поставяне на информационни плакати.
Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 730 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 546 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 546 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 964 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 964 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 582 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 582 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой обучени служители в администрацията - обучени служители на общинската администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Документация за обществени поръчки
Индикатор 6 Дейност 1 : Избрани изпълнители чрез процедури по ЗОП.
Индикатор 7 Дейност 2 : Брой обучени представители на общинската администрация
Индикатор 8 Дейност 3 : Брой обучени представители на общинската администрация
Индикатор 9 Дейност 4 : Брой обучени представители на общинската администрация
Индикатор 10 Дейност 5 : Проведени 2 пресконференции, публикации в пресата, интернет банери, изработена и монтирана инф. табела, изработени и разпространени плакати и брошури. Брой материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз