Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0149-C0001
Номер на проект: A12-22-126
Наименование: Повишаване на компетенциите и административния капацитет на служителите на община Съединение
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетенциите и капацитета на администрация в община Съединение с цел по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта и подготовка на тръжни процедури Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2: Провеждане на обучения от каталога на ИПА Община Съединение ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Съединение разполага със зала, в която мога да се проведат обученията. Ето и избраните темите: 2.1 Публичен имидж- УА-6-за 16 служители; 2.2 Основни производства по АПК /за неюристи/- ПР-6-за 32 служители; 2.3 Семеен кодекс и кодекс на международното частно право- ПР-9-за 21 служители; 2.4 Разговорен английски език (базов курс)- ЧЕО-1 А- 16 служители; 2.5 Разговорен английски език ( надграждащ курс)- ЧЕО-1 Б- 16 служители.
Дейност 3 : Провеждане на обучение в ключови компетенции-работа в екип. Община Съединение ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на обучение в ключови компетенции –екипна ефективност, с убедеността в изключително голямото значение за работата в екип. Изключително важно е са служителите на администрацията да притежават специфични компетенции в тази област. Това пряко касае по- добрата и ефективна работа на отделните звена и отдели, както отделно, така и помежду им. Обученията по Екипна ефективност, освен култивирането на тези личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. От една страна, екипът представлява съвкупност от личности, които често са много различни и работата е единственото, което ги обединява. От друга страна, в рамките на общината от екипа се очаква да функционира като едно цяло и да полагат еднопосочно и реципрочно усилие към постигането на обща за всички негови членове цел. Дейността ще бъде насочена към постигане на основните фактори за успеха на един екип и неговата ефективна работа а именно:  поставяне на ясни цели и конкретни задачи;  правилен подбор при формиране на екипа;  наличие на кохезия между членовете на екипа;  способност на участниците към колективна работа.
Дейност 4 : Провеждане на обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение Предвижда се обучение на служители от дирекции , които най-много комуникират с хора от малцинствени групи и хора в неравностойно положение. Това е специфично обучение, което трябва да е насочено към институционално и професионално отношение към тези хора. Според очакваните резултати от обучението – трябва да адресират най-важните проблеми на уязвимите общности; Специфичен подход към конкретната уязвима общност: Специфичните етнокултурни характеристики на съответната уязвима общност до голяма степен са определящи както за подходите и методите за достигане до общностите и спечелване на доверието на рисковите групи
Дейност 5 : Информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Разработване на план за публично представяне на дейностите по проекта; - Организация на откриваща и закриваща конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури с информационни материали за проекта; -Изработване и поставяне на банери- 80 бр. - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на община за дейностите по проекта; - 4 бр. публикации в пресата; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 421 BGN
Общ бюджет: 67 298 BGN
БФП: 67 298 BGN
Общо изплатени средства: 67 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 884 BGN
2014 53 414 BGN
2015 0 BGN
67 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 802 BGN
2014 45 402 BGN
2015 0 BGN
57 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 083 BGN
2014 8 012 BGN
2015 0 BGN
10 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Избрани изпълнители чрез възлагане и по ЗОП и брой документации и брой договори с изпълнители
Индикатор 6 Дейност 2 : Брой обучени
Индикатор 7 Дейност 3 : Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 8 Дейност 4 : Брой обучени в т.ч и на жени
Индикатор 9 Дейност 5 : Изработени и разпространени рекламни материали и събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз