Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0160-C0001
Номер на проект: A12-22-139
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на администрацията в община Божурище чрез специализирано обучение
Бенефициент: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Божурище
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност чрез обучения в администрацията на община Божурище
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация 1.1. Подбрани обучения от каталога на Институт за публична администрация за 2013г.  Управление и оценка на изпълнението - 7 служители /заместник кметове - 2 бр., началник отдели - 3 бр., гл.архитект, секретар на общината; от тях 4 жени и 3 - мъже/  Държавен протокол и церемониал - 4 служители /заместник-кмет, секретар на общината, PR, технически сътрудник-секретарка; от тях 4 жени/  Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми - 8 служители /заместник кметове - 2 бр., началник отдели - 3 бр., гл.архитект, секретар на общината, юрист; от тях - 4 жени и 4 - мъже/  Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси - 1 служител /гл.специалист УЧР, 1 жена/  Конфликт на интереси - правна рамка и практики - 15 служители /кметове на кметства и кметски наместници - 6 бр., заместник-кметове - 2 бр., секретар на общината, началник отдели - 3 бр., юрист, главен архитект, главен експерт по обществени поръчки,; от тях - 8 жени, 7 - мъже/  Основни производства по АПК - 2 служители /юрист, заместник кмет; от тях - 2 - мъже/  Семеен кодекс и кодекс на МЧП - 10 служители /кметове на кметства и кметски наместници - 6 бр., специалисти ГРАО - 4 бр.; от тях - 7 жени и 3 мъже/  Административно обслужване - 5 служители /началник отдел АПИО, специалист деловодител - 2 бр., специалисти ГРАО - 2; от тях - 5 жени/  Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) - 7 служители /касиер - 2 бр., специалист деловодител - 2 бр., счетоводител, специалист, експерт - МДТ; от тях 7 жени/  Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) - 12 служители /заместник кмет - 2 бр., секретар на общината, началник отдел АПИО, главен специалист УЧР, главен експерт обществени поръчки, главен експерт общинска собственост, инспектор контрол по строителството, експерт МДТ, технически сътрудник, ст.експерт екология - 2 бр.; от тях - 9 жени, 3-мъже/  Презентационни умения. MS POWER POINT - 3 служители /заместник кмет, PR, технически сътрудник; от тях 3 жени/  Разговорен английски език (надграждащ курс) - 9 служители /началник отдел АПИО, инспектор контрол по строителството - 2 бр., експерт МДТ, технически сътрудник /секретарка/, ст.експерт екология - 2 бр., специалист /деловодител/, мл.експерт /PR/; от тях - 6 жени, 3-мъже/  Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD - 20 души – /кметове на кметства и кметски наместници - 6 бр., началник отдели - 3 бр., инспектори контрол по строителството - 2 бр., ст. специалист в отдел КРУТ, мл. експерт в отдел КРУТ, гл. експерт обществени поръчки, главен специалист УЧР, главен експерт общинска собственост, старши експерт екология - 2 бр., технически сътрудник /секретарка/, младши експерт /PR/; от тях 13 - жени, 7 - мъже/ 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в Каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ • Подобряване на презентативните умения - 11 бр. /кмет, заместник кметове - 2 бр., секретар, главен архитект, началник отдели - 3 бр., кметове на кметства и кметски наместници - 6 бр. - от тях - 7 жени и 4 мъже/ (2 дни) • Обучения за работа с граждани от уязвими групи - 40 човека /цялата администрация /(2 дни) • Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство - обучение за цялата администрация - 40 човека /цялата администрация/(2 дни) 1.3. Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. - 9 човека /кмет, заместник кмет - 2 бр., секретар на общината, началник отдел ФБЧР, ст.експерт екология - 2 бр.; главен архитект, началник отдел КРУТ, от тях - 3 жени, 6-мъже/(2 дни) • Надграждащо обучение по издаване на удостоверения въз основа на регистрите за населението - 11 човека /кметове на кметства и кметски наместници - 6 бр., началник отдел АПИО, специалист ГРАО - 4 бр.; от тях - 8 жени, 4 - мъже/(2 дни)
Дейност 2. Дейности, свързани с осигуряването за информация и публичност В рамките на тази дейност е предвидено провеждането на две пресконференции. Първата пресконференция е предвидена за началото на проекта, като цели запознаване със задачите на проекта и сроковете за тяхното изпълнение. Своевременно информация по текущото изпълнение на дейностите по проекта ще се публикува на уеб-страницата на община Божурище. Финалната пресконференция ще има задачата да запознае обществеността с извършените дейности по проекта и да отчете резултатите от тях. Междувременно с цел широкото запознаване на гражданите с проекта и ще бъдат разработени и разпространени 100 брошури.
Дейност 3. Дейности, свързани с управлението на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще е формиран на ниво община. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Счетоводител. Екипът по проекта ще се състои от общински служители с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта. Това ще бъде постигнато чрез управление на комуникацията, разпределяне на отговорности, координиране на дейностите, управление на разходите и наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Предвижда се също ежемесечно провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица свързани с проекта и дейностите в него.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
"Е ПРИНТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 603 BGN
Общ бюджет: 66 000 BGN
БФП: 66 000 BGN
Общо изплатени средства: 66 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 951 BGN
2014 41 049 BGN
2015 0 BGN
66 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 208 BGN
2014 34 892 BGN
2015 0 BGN
56 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 743 BGN
2014 6 157 BGN
2015 0 BGN
9 900 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Бр. Обучени служители
Индикатор 5 Дейност 1 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 6 Дейност 1 - Бр. обучени жени
Индикатор 7 Дейност 1 - % обучени жени
Индикатор 8 Дейност 1 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 9 Дейност 2 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 10 Дейност 2 - Бр разпространени брошури
Индикатор 11 Дейност 2 - Бр. Качени материали а сайта
Индикатор 12 Дейност 3 - Бр. подписани договори
Индикатор 13 Дейност 3 - Бр, избрани външни ипълнители
Индикатор 14 Дейност 3 - Бр. проведени работни срещи
Индикатор 15 Дейност 3 - Бр. изготвени протоколи
Индикатор 16 Дейност 3 - Бр. изготвени междинни и окончателни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз