Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0116-C0001
Номер на проект: A12-22-152
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за привличане на инвестиции с цел устойчиво развитие на Община Брацигово чрез обучения и повишаване на капацитета на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства.
Дейности: Дейност № 2 – Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език” В рамките на тази дейност ще се проведе обучение по английски език (различно от предлаганите в каталога на ИПА) с продължителност от 150 учебни часа за 12 представители на целевата група. Поддейност № 1.1 - Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6), 1.5 дни, 12 учебни часа, 3-ма участника Поддейност № 1.2 - Правна уредба и приложение на гражданско процесуален кодекс (ПР-8), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.3 - Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.4 - Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20), 2 дни, 16 учебни часа, 10 – ма участника Поддейност № 1.5 - Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8), 3 дни, 18 учебни часа, 4 участника
Дейност № 1 - Провеждане на обучения в Института по Публична Администрация - ИПА В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от Община Брацигово, които се предлагат в каталога на ИПА за 2013 г. Обученията са подбрани, съобразно нуждите на служителите на Общината, като се предвижда да бъдат командировани общо 21 служители на Общината. Поддейност № 1.1 - Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6), 1.5 дни, 12 учебни часа, 3-ма участника Поддейност № 1.2 - Правна уредба и приложение на гражданско процесуален кодекс (ПР-8), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.3 - Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.4 - Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20), 2 дни, 16 учебни часа, 10 – ма участника Поддейност № 1.5 - Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8), 3 дни, 18 учебни часа, 4 участника
Дейност № 3 – Провеждане на обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 40 служители на Община Брацигово, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” • Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на културното разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция. Поддейност № 1.1 - Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6), 1.5 дни, 12 учебни часа, 3-ма участника Поддейност № 1.2 - Правна уредба и приложение на гражданско процесуален кодекс (ПР-8), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.3 - Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9), 1.5 дни, 12 учебни часа, 2-ма участника Поддейност № 1.4 - Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20), 2 дни, 16 учебни часа, 10 – ма участника Поддейност № 1.5 - Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8), 3 дни, 18 учебни часа, 4 участника
Дейност № 4 - Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите компетентности В рамките на тази дейност ще бъде проведено изнесено обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите комптетентности за 40 служители от Община Брацигово. Обучението ще бъде тридневно с 2 нощувки. Целевата група включва кметът, заместник кметове, всички служители на ръководни постове, както и такива без ръководни функции. Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 - Привличане на инвестиции. Екипна ефективност и организационна култура” • Модул 2– „Лидерски умения и ефективни управленски стилове” • Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” В първите два дни обучаваните ще бъдат разделени на 2 групи като едната група ще се обучава в привличане на инвестиции, организационно развитие и ефективно лидерство, а другата група от служители на общината ще посети обучение по делова етика. В последния всички ще посетят обучение по темите, свързани със справяне с конфликти и разрешаване на проблеми и управление на стреса и управление на времето.
Дейност 5 - Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени: • Начална и финална пресконференции по проекта. • 3 бр. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения. • 300 брошури, промотиращи проекта и постигнатите резултати по него. • На видно място в сградата на Общината ще бъде поставена 1 бр. временна информационна табела, с цел запознаване посетителите на Общината за изпълнението на настоящия проект
Дейност 6 - Организация и управление на проекта Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията към ИПА, за оформянето на групите за езиковите обучения, както и за останалите три типа обучения, за присъствието на съответните служители на избраните обучения, както и за постоянно високото качество на обученията. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"МБМ-98" ООД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 904 BGN
Общ бюджет: 84 538 BGN
БФП: 84 538 BGN
Общо изплатени средства: 84 538 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 981 BGN
2014 66 557 BGN
2015 0 BGN
84 538 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 284 BGN
2014 56 574 BGN
2015 0 BGN
71 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 697 BGN
2014 9 984 BGN
2015 0 BGN
12 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Проведени обучения в ИПА.
Индикатор 6 Дейност 1 : Обучени служители в ИПА
Индикатор 7 Дейност 1 : получени сертификати от ИПА
Индикатор 8 Дейност 2 : Проведени езикови обучения
Индикатор 9 Дейност 2 : Обучени служители.
Индикатор 10 Дейност 2 : Получени сертификати.
Индикатор 11 Дейност 3 : Проведени обучения за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация : брой
Индикатор 12 Дейност 3 : Проведени обучения за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация : модули
Индикатор 13 Дейност 3 : Проведени обучения за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация : Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 4 : Проведени обучения за привличане на инвестиции - привличане на инвестиции за устойчиво развитие : Брой
Индикатор 15 Дейност 4 : Проведени обучения за привличане на инвестиции - привличане на инвестиции за устойчиво развитие : Модули
Индикатор 16 Дейност 4 : Проведени обучения за привличане на инвестиции - привличане на инвестиции за устойчиво развитие : Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 5 : Проведени пресконференции
Индикатор 18 Дейност 5 : Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 19 Дейност 5 : Информационни брошури
Индикатор 20 Дейност 5 : Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз