Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0162-C0001
Номер на проект: Д01-4608/11.10.2013
Наименование: Шанс за всеки
Бенефициент: СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.ОРЯХОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Подпомагане успешната социална реализация на учениците от ромскота етничиско малцинсктво в СОУ "Хр. Ботев"
Дейности: 3. Осигуряване на допълнително обучение по български език и литература и информационни технологии за учениците от ромския етнос. Допълнителни занимания в рамките на 60 учебни часа по български език и литература за една групи деца от 10 ученици от ромския етнос, застрашени от отпадане от училище поради ниска компетентност по български език. Допълнително обучение в рамките на 60 учебни часа на една група деца/10 ученици/ в областта на информационните технологии.
7.Летни лагери Предвижда се организирането на летен лагер за три групи/всяка от по 10 ученици/. Две от групите се предвижда да участват в лагер тип ”Сървайвър” в комплекс “Приказката” край гр. Враца, а третата група в летен морски лагер под надслов “Ръка за ръка”.Съвместният живот и споделянето ще допринесат за сближаването на учениците от различни етноси в неформална среда
8. Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност на територията на училището, населеното място и общината. Непосредствено след сключване на договора стартира широка информационна кампания за разясняване целите и дейностите на проекта чрез местния печат, сайта на училището и на общината, местната кабелна телевизия и печатни рекламни материали. На фасадната стена на училището ще бъде поставена информационна табела за реализиране на проекта. Всички дейности ще се отразяват периодично чрез местните средства за масово осведомяване. Ще се проведе заключителна кръгла маса с участието на кандидата, партньора, ученици, родители и представители на местната общественост, на която ще се отчетат резултатите от изпълнението на проекта и ще бъде споделен положителен опит.
1.Транспортиране на учениците с ромски етнически произход от ромския квартал до училището и обратно. Учениците от СОУ”Христо Ботев”, произхождащи от ромския етнос живеят в ясно обособен ромски квартал, който е отдалечен на около три километра от училищната сграда. Маршрутът на автобусите от линиите на градския транспорт не минава в близост до ромския квартал и това изисква придвижването на живеещите там ученици пеша. Въпросното разстояние е трудно преодолимо за тези ученици, особено при неблагоприятни метеорологични условия. Така изложените факти се явяват една от основните причини за честите закъснения на учениците роми за първите часове, а не рядко и за целодневните им отсъствия от учебни занятия. В проектното предложение е предвидено осигуряването на ежедневен автобусен превоз на живеещите в ромския квартал ученици до училище и обратно.
5. Клуб “Екоентусиасти”. Клуб “Екоентусиасти” включва 10 ученици, които ще осъществяват наблюдение и събиране на снимков материал за защитени и редки растителни и животински видове в региона/83 учебни часа/ и ще изработят лектронен албум със защитени растителни и животински видове; провеждане на две екоакции и състезания по плажен волейбол и риболов Провеждане на екскурзия до природен парк „Персина“ – Белене/два дена/ и вечер на младия природолюбител. Дейността ще мотивира учениците за по-активна себеизява в образователния процес.
4. Творческа лаборатория за изследване и представяне на традиции и съвременност на етносите “Златно сърце”. Изучаване традициите, обичаите и празниците на различните етноси, особено на ромския и българския, и тяхното представяне по подходящ начин пред училищната общност и гражданството, което включва: проучване историята на ромите в гр. Оряхово в рамките на 60 учебни часа/една група от 10 ученици/; подготвяне и издаване на сборник със събраните материали „Историята на ромите в Оряхово”-1 група от 10 ученици -40 учебни часа; проучване традициите и обичаите на роми и българи в гр. Оряхово в рамките на 30 учебни часа /една група от 10 ученици/; Издаване на сборник “Ромите в нашия край – бит, съдба и култура”; изработване на ежемесечен календар на етносите – 40 учебни часа/една група от 12/; подготвяне и издаване на ежемесечен календар на етносите- 20 учебни часа/една група от 12/;група за песни, танци и сценично слово 20 ученици – 120 учебни часа.
2. Надграждащо обучение и подготовка на педагогически специалисти от училището за работа в мултикултурна етническа среда. В училището работят висококвалифицирани педагогически специалисти, които обаче срещат затруднения при комуникацията с ромската етническа общност. Предвижда се надграждащо обучение на всички учители в училището. След обучението получените знания и умения ще бъдат приложени както в пряката педагогическа работа с учениците и родителите, така и при осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности.
6. Творческо ателие “Приятели на словото”. Ще функционират една секция “Млад журналист”-60 часа/ 10 ученици по 2 уч. часа седмично/ и една секция “Литературен прощъпулник”- 60 часа/12 ученици/ На електронния сайт на училището ще функционира ежемесечен училищен електронен вестник, който два пъти в рамките на срока на проекта ще гостува с подлистник на местния общински вестник “Оряховска трибуна”.Ще бъдат организирани две литературни творчески вечери, на които ще бъде представени общи теми и проблеми в произведения на изтъкнати български и ромски творци, както и лично творчество на членовете на ателието. “Приятели на словото” регулярно ще публикува творби на своите членове на страницата на електронния вестник на сайта на училището, а най-добрите от тях ще бъдат издадени в литературен алманах “Шанс за всеки талант”. Ще бъде организирано едно посещение на театрална постановка в гр. София.
Партньори
Партньори:
Община Оряхово
Изпълнители:
ОРХИ ДЕН ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 203 BGN
Общ бюджет: 74 939 BGN
БФП: 74 939 BGN
Общо изплатени средства: 74 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 194 BGN
2014 39 745 BGN
2015 0 BGN
74 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 915 BGN
2014 33 783 BGN
2015 0 BGN
63 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 279 BGN
2014 5 962 BGN
2015 0 BGN
11 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз