Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0155-C0001
Номер на проект: Д01-3208/05.02.2013
Наименование: „Заедно можем повече – за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Челопеч”
Бенефициент: Община Челопеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Челопеч
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства на територията на Община Челопеч, като предпоставка за бъдещата им успешна социална и трудова реализация в обществото.
Дейности: Дейност 1 Формиране на Екип и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на документации за избор на изпълнители и провеждане на тръжни процедури Поддейност 2.1: Подготовка и съгласуване на документации Поддейност 2.2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори
Дейност 3 Провеждане на „Кръгла маса” за ангажираността на родителите в образоването на техните деца и допълнителна работа с тях
Дейност 4 Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Дейност 5 Допълнителна образователна подготовка на учениците от етническите малцинства
Дейност 6 Подобряване на вътрешната среда в приемните образователни заведения;
Дейност 7 Формиране на „Клубове по интереси” и провеждане на извънкласни занимания в различни области
Дейност 8 Взаимно опознаване на културното многообразие, чрез съвместно провеждане на традиционни за различните етноси празници, концерти, конкурси, състезания
Дейност 9 Организиране на съвместна познавателна инициатива "Да се опознаем заедно"
Дейност 10 Разработване на Програма за образователна и социална интеграция на етническите малцинства на територията на община Челопеч за периода 2014 - 2020 г
Дейност 11* Мерки по информираност и публичност
Дейност 12 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 746 BGN
Общ бюджет: 82 162 BGN
БФП: 82 162 BGN
Общо изплатени средства: 82 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 404 BGN
2014 41 758 BGN
2015 0 BGN
82 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 344 BGN
2014 35 494 BGN
2015 0 BGN
69 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 061 BGN
2014 6 264 BGN
2015 0 BGN
12 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз