Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0136-C0001
Номер на проект: Д01-3171/05.02.2013
Наименование: „ДЕЦАТА НА ОБЩИНА САДОВО – РАЗЛИЧНИ, НО ЕДНАКВИ В МЕЧТИТЕ”
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Внедряване и насърчаване на позитивни практики за преодоляване на предрасъдъците и интегриране на ромите в българското общество в областта на образованието, културата и традициите. Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства привличане и задържане на децата-роми в детската градина. Създаване на подходящи условия и възможности за развитие в мултикултурна-етничска среда чрез акцентиране върху увлекателни и атрактивни дейности, отговарящи на интересите и възможностите на децата.
Дейности: Дейност 1 Организационно-подготвителна дейност
Дейност 2 Подобряване на външна и вътрешна среда в детските градини
Дейност 3 Създаване на клубове по интереси в областта на фолклора, танците, спорта, изкуството, дейности с приложно-художествен характер и др
Дейност 4* Екскурзии, посещения на музеи и природни обекти, театър
Дейност 5* Организиране и съвместно провеждане на традиционни за различните етноси празници, концерти и изложби с творби, изработени от децата
Дейност 6* Обучение и подготовка на учители за работа в билингвална мултикултурна среда и прилагане на интерактивни технологии за оптимизиране на знания, умения и нагласи за усвояване на бълг. език от деца, за които бълг.език не е майчин
Дейност 7 Работа с родители на деца от етническите малцинства
Дейност 8 Подготовка и извършване на педагог.проучвания с цел събиране на информация и отчитане на резултатите
Дейност 9 Мероприятия по осигуряване на информираност на обществеността и публичност на дейностите по проекта
Дейност 10 Отчетна и контролна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 744 BGN
Общ бюджет: 143 269 BGN
БФП: 143 269 BGN
Общо изплатени средства: 143 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 949 BGN
2014 0 BGN
2015 108 306 BGN
143 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 706 BGN
2014 0 BGN
2015 92 060 BGN
121 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 242 BGN
2014 0 BGN
2015 16 246 BGN
21 488 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз