Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0057-C0001
Номер на проект: ESF-2116-02-02004
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица
Бенефициент: ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ И ИНЖЕНЕРИНГ "БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 08.03.2013
Дата на приключване: 02.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на квалификационни услуги и обучения за заети лица с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез подобряване пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности Тази дейност е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Проектното предложение формира екип за управление в състав – Ръководител, Координатор и Финансов мениджър. След старта на проекта ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни мониторингови срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Ще бъде изработен и подробен план за изпълнение на дейностите по проекта, задания за работа за всеки от членовете на екипа, подробно разписани задължения, актуализиран график за изпълнение на дейностите, индикатори, които да бъдат следени на всеки етап от изпълнението на проекта. Планът ще предвиди и времевата рамка и методика за регулярна и финална техническа и финансова отчетност по проекта. Екипът ще провежда срещи всеки месец като следи изпълнението на графика и прави необходимата актуализация.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители за осъществяване на обучения и реализиране на мерки за публичност и информираност, според изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. При осъществяване на процедурите за избор на изпълнител ще бъдат съблюдавани основните принципи за прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равни възможности за всички участници. Опитът на избраната организация за провеждане на обучения, ще бъде в съответствие с т. 3.1 „Критерии за допустимост” от Насоките за кандидатстване. За качествено изпълнение на проектните дейности е важно осигуряване и на мерки за публичност и информираност. Предвидените процедури ще бъдат в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и специфичните изисквания на ОП РЧР и ДО/УО.
Дейност 3 – Провеждане на обучения за придобиване на ключови компетенции В рамките на дейността ще бъдат осъществени следните общи обучения, съгласно Европейската референтна рамка:  Ключова компетентност 1 "Общуване на роден език" – „Водене на преговори” за 13 служителя, 20 учебни часа, 1 месец  Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – обучение по руски език на три нива /съгласно Обща европейска езикова рамка/ за 10 служителя и обучение по английски език на три нива /съгласно Обща европейска езикова рамка/ за 15 служителя, съобразно положен входящ тест за определяне на индивидуалното ниво. За двете чуждоезикови обучения се предвижда покриване на хорариум от по 300 учебни часа, 8 месеца  Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" – „Работа със специализиран софтуер” /VMware 5; HP Proliant Servers; Linux; MSA Storage – за 3 служителя; CCNP v6.0 – за 2 служителя; Microsoft Visual Studio 2010; Microsoft Silverlight 4; Microsoft.NET Framework 4 – за 11 служителя/ общо 16 служителя, 300 учебни часа, 6 месеца  Ключова компетентност 7 "Инициативност и предприемачество" – „Умения за поемане и оценка на риска” за 13 служителя и „Лидерски умения” за 11 служителя. За двата курса се предвижда покриване на хорариум от по 40 учебни часа, 1 месец Формата на всяко от предвидените обучения по ключови компетенции ще бъде дневна и/или вечерна и/или съботно-неделна, съобразена със специфичния трудов процес в двете компании.
Дейност 4 – Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация
Дейност 5 – Дейности за информация и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Чрез предвидените мерки ще бъде информирана обществеността относно помощта, получена от Европейския Социален Фонд, съгласно Приложение 1.1 „РЪКОВОДСТВО за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са:  Изготвяне и разпространение на 1000 бр. информационни брошури  Осъществяване на 2бр. пресконференции за представители на регионални и национални медии, съответно в началото и края на проекта  Публикуване на актуална информация за изпълнението на проекта на интернет страницата: www.neftochim.bg
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 447 BGN
Общ бюджет: 26 486 BGN
БФП: 18 540 BGN
Общо изплатени средства: 18 015 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 015 BGN
2015 0 BGN
18 015 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 313 BGN
2015 0 BGN
15 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 702 BGN
2015 0 BGN
2 702 BGN
Финансиране от бенефициента 34 906 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз