Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0374-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Телесат“ ООД чрез обогатяване и подобряване на услугата „Цифрова телевизия“
Бенефициент: "ТЕЛЕСАТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 22.02.2013
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: “Повишаване на конкурентноспособността на „Телесат“ ООД чрез обогатяване и подобряване на услугата „Цифрова телевизия“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подбор и назначаване на персонал за работа с новите устройства
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на „цифровите приемници“, тестове на новите активи и маркетингова и рекламна стратегия на услугата
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Избор на одитор
Разходи за консултантски услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 441 003 BGN
Общ бюджет: 629 449 BGN
БФП: 440 614 BGN
Общо изплатени средства: 440 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 577 BGN
2014 220 037 BGN
2015 0 BGN
440 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 187 490 BGN
2014 187 032 BGN
2015 0 BGN
374 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 087 BGN
2014 33 006 BGN
2015 0 BGN
66 092 BGN
Финансиране от бенефициента 189 001 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Публикации в пресата за обявяване на тръжни процедури
Индикатор 7 Изготвени комплекти от документи за участие в тръжни процедури
Индикатор 8 Провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставки и услуги и представени оферти
Индикатор 9 Подбор и назначаване на технически персонал
Индикатор 10 Осъществени поръчки на доставките и услугите
Индикатор 11 Извършване на доставката на оборудването и средствата за визуализация
Индикатор 12 Получени информационни табели
Индикатор 13 Получени стикери
Индикатор 14 Провеждане на изпитвания и тествания на доставените приемници
Индикатор 15 Включени абонати в услугата
Индикатор 16 Изготвени междинни и финансови отчети
Индикатор 17 Външен одит
Индикатор 18 Увеличаване нетните приходи от продажби за 3 години


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз