Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0273-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за внедряване на иновативната софтуерна уеб платформа "Хин"“
Бенефициент: „иСървис“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Настоящият проект – „Подкрепа за внедряване на иновативната софтуерна уеб платформа "Хин"“ цели да допринесе за подобряването на българската иновационна система посредством насърчаване навлизането и усвояването на иновации в националната икономика и в последствие повишаване на конкурентноспособността ѝ на европейския и световен пазар.
Дейности: Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Провеждане на пазарно проучване, разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализация на ХИН и регистриране на европейска търговска марка
Разпространение на резултатите от проекта и популяризиране на иновативната уеб базирана софтуерна платформа
Избор на изпълнител/и за извършване на външни услуги по проекта
Подготовка за стартиране разработването на иновативната уеб базирана софтуерна платформа „Хин“
Разработване на пилотна bверсия на уеб базирана софтуерна платформа
Изготвяне на комплексна икономическа, финансова и техническа оценка на иновативната платформа за здравни услуги
Избор на доставчик/ци, закупуване, доставка и инсталиране на необходимото софтуерно и хардуерно оборудване за разработване на иновативната софтуерна платформа „Хин“
Разработване на детайлно техничеко задание и спецификация на функционалните изисквания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Сатком груп” ООД
Николай Диков Райчев
БизнесПлан.бг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 406 BGN
Общ бюджет: 285 316 BGN
БФП: 256 785 BGN
Общо изплатени средства: 255 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 751 BGN
2014 108 496 BGN
2015 117 725 BGN
255 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 288 BGN
2014 92 222 BGN
2015 100 066 BGN
217 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 463 BGN
2014 16 274 BGN
2015 17 659 BGN
38 396 BGN
Финансиране от бенефициента 31 490 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 Наето офис помещение
Индикатор 4 Проведена процедура за избор на доставчик/ци на ДМА и ДНА, необходими за разработването на иновативна уеб базирана софтуерна платформа „Хин
Индикатор 5 Проведени процедури за избор на външни изпълнители по проекта
Индикатор 6 Изготвено подробно техническо задание за разработка на иновативната софтуерна платформа
Индикатор 7 Запазени домейни - hin.bg, healthin.bg, healthin.eu за 2-годишен период
Индикатор 8 Изготвен 1 бр. документ ( доклад ), съдържащ 3 броя оценки - икономическа, финансова и техническа оценка на на иновативната платформа за здравни услуги
Индикатор 9 Създадена пилотна версия на иновативната уеб базирана софтуерна платформа в сферата на здравеопазването
Индикатор 10 Проведено 1 бр. специализирано пазарно проучване;
Индикатор 11 Разработена 1 бр. маркетингова стратегия за пазарна реализация на софтуерната платформа
Индикатор 12 Подадени документи за регистриране на 1 бр. европейска търговска марка пред Службата за хармонизиране на вътрешния пазар;
Индикатор 13 Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 14 Отпечатани и разпространени покани
Индикатор 15 Изработен рекламен банер
Индикатор 16 Организирани и проведени целеви демонстрации на иновативния продукт
Индикатор 17 Подготвена публикация (с цел реклама) в специализирано издание
Индикатор 18 Участие в международна специализирана конференция
Индикатор 19 Публикувана информация за проекта на интернет страницата на кандидата
Индикатор 20 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела за визуализация на проекта
Индикатор 21 Изработени стикери за закупените ДМА по проекта
Индикатор 22 Извършен одит и подготвен одиторски доклад,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз