Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0310-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нова уякчаваща технология и инструментална екипировка за обработване на отвори
Бенефициент: "ГД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Конкретната цел на проекта е да се подкрепи развитието на иновативно предприятие в областта на точното машиностроене чрез инвестиции в процеса на внедряване и пазарна реализация на нова уякчаваща технология за обработване на отвори.
Дейности: Дейност 1: Теоретико-експериментално изследване на новия метод за обработване на отвори в лабораторни условия
Дейност 2: Разработване на методика, проектиране и изработване на устройства и инструментални комплекти за експериментално изследване на новата уякчаваща технология в производствени условия
Дейност 3: Експериментално изследване на новата уякчаваща технология в производствени условия
Дейност 4: Многоцелева оптимизация на новата уякчаваща технологияиновативния продукт, процес или услуга
Дейност 5: Mаркетингово проучване и изработване на икономическа и финансова оценки
Дейност 6: Проектиране, изработване и функционални тестове на прототипи за реализиране на новата уякчаваща технология
Дейност 7: Изработване на бизнес-план
Дейност 12: Закрила на интелектуалната собственост на инструмент за реализиране на новата технология за обработване на отвори на национално и международно равнище
Дейност 8: Разработване на каталог и специализиран технологичен софтуер (електронен справочник) с оптималните параметри на новата уякчаваща технология и инструментална екипировка за нея
Дейност 9: Промоционални дейности
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 916 BGN
Общ бюджет: 344 809 BGN
БФП: 310 328 BGN
Общо изплатени средства: 310 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 310 328 BGN
310 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 263 779 BGN
263 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 46 549 BGN
46 549 BGN
Финансиране от бенефициента 35 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Математически формули за определяне на осовата сила и въртящия момент на процеса
Индикатор 7 2D компютърен модел на процеса
Индикатор 8 3D компютърен модел на процеса
Индикатор 9 Лабораторен инструментален комплект за едноходова обработка
Индикатор 10 Таблица с данни за необходимата осова сила
Индикатор 11 Комплект графики за необходимата осова сила, получени от крайно-елементните резултати
Индикатор 12 База данни за граничната стойност на необходимата осова сила и диапазона на диаметъра на обработваните отвори
Индикатор 13 Mетодика за провеждане на експериментално изследване
Индикатор 14 Комплект чертежи на устройство лека серия и инструментален комплект към него
Индикатор 15 Устройство лека серия, снабдено с инструментален комплект
Индикатор 16 Комплект чертежи на на устройство тежка серия и инструментален комплект към него
Индикатор 17 Устройство тежка серия, снабдено с инструментален комплект
Индикатор 18 База данни за технологичните и др. параметри на процеса, измерената осова сила и измерените параметрите на качеството на обработените отвори
Индикатор 19 Установка за измерване на осовата сила на процеса в производствени условия
Индикатор 20 Блок-схема на алгоритъм за провеждане на многоцелева оптимизация
Индикатор 21 Формули, описващи параметрите на качеството на обработените отвори за 5 вида материали
Индикатор 22 Таблици, съдържащи данни с оптималните параметри на процеса за 5 вида материали
Индикатор 23 Икономическа, финансова и техническа оценка на новата уякчаваща технология
Индикатор 24 Комплекти чертежи на устройство лека серия и инструментален комплект към него прототип 1
Индикатор 25 Комплекти чертежи на на устройство тежка серия и инструментален комплект към него прототип 2
Индикатор 26 Комплекти чертежи на на устройство лека серия и инструментален комплект към него прототип 3
Индикатор 27 Комплекти чертежи на на устройство тежка серия и инструментален комплект към него прототип 4
Индикатор 28 Проект на промишлен дизайн на прототипите във вид на 3D модели
Индикатор 29 Прототипи 1, 2, 3 и 4 на устройства и инструментални комплекти за тях
Индикатор 30 Видео-клип, илюстриращ функционалните тестове на прототипите
Индикатор 31 Оценка на потенциалните пазари
Индикатор 32 Концепция и план за бизнес реализация на иновацията
Индикатор 33 Идеен проект за каталог (технологичен справочник)
Индикатор 34 Програмно реализиран електронен справочник
Индикатор 35 Минимум 15 присъствали фирми за публична демонстрация на иновацията
Индикатор 36 Минимум 3 медии, отразили пресконференцията
Индикатор 37 Минимум 2000 влизания в инернет страницата на проекта
Индикатор 38 Участие в специализирано изложение
Индикатор 39 Промоционален пакет
Индикатор 40 DVD диск
Индикатор 41 Патенто досие
Индикатор 42 Заявка за Патент за изобретение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз