Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.05-0009-C0001
Номер на проект: A12-11-12
Наименование: Подобряване на ефективността на администрацията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 04.02.2013
Дата на приключване: 04.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на администрацията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” чрез повишаване на организационния капацитет
Дейности: Дейност 1: Извършване на функционален анализ на ИА БСА и изследване на работните процеси В рамките на тази дейност ще се извърши функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за прилагането й и ще се изследват работните процеси в агенцията. Извършването на функционален анализ ще обхване цялата администрация на ИА БСА и ще включва: • Планиране и подготовка на функционалния анализ; • Провеждане на функционалния анализ; • Приключване на функционалния анализ и изготвяне на окончателен доклад; • Изготвяне на препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационно структуриране на администрацията на ИА БСА; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията на ИА БСА; • Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на ИА БСА; • Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението. Анализът на работните процеси в ИА БСА ще включва преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в агенцията – нивото на организираност, ефикасност, дублирани операции и работни процеси, обмен на информация и комуникация. Процесите трябва да бъдат конкретизирани. За всеки процес ще се определи необходимото ниво на детайлност и очакваните резултати от всеки процес – какъв е резултатът, в каква форма, възможни изходи, правила за вземане на решение и т.н. Ще се определят алтернативи, когато резултатът не е постигнат в необходимото време и необходимите параметри – предварително дефинирани процедури, правила и действия за известяване. Ще се анализират взаимозависимостите на процесите в агенцията и потока на обмен на информация и данни между отделните звена и отговорни служители.
Дейност 2: Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на ИА БСА В рамките та тази дейност ще се оптимизира структурата и ще се подобрят работните процеси в ИА БСА. На база на резултатите от Дейност 1 ще се осъществят действия за изпълнение на препоръките и План за действия за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за действия за подобряване на ефективността и План за действия за подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на администрацията на ИА БСА и за подобряване на работните процеси. Ще се изготвят предложения за промени в нормативната уредба и устройствения правилник (при установена такава необходимост от функционалния анализ), длъжностното разписание, функционална характеристика на административните звена, методологиите, процедурите и вътрешните правила и инструкции и работните процеси. Ще се актуализира структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес. Ще бъдат актуализирани количествените индикатори за изпълнение на целите, заложени в програмния отчет. Ще бъде извършен анализ на определените цели на ИА БСА и актуализация/усъвършенстване на стратегическите и оперативни цели на ИА БСА, избор на индикатори за управление на изпълнението, избор на метод за събиране на данни, извършване на изследване и събиране на данните, оценяване на изпълнението на администрацията – сравняване на постигнатите с планираните резултати. В изпълнение на дейността ще се разработят група от индикатори за измерване на изпълнението на резултатите от дейността и целите на ИА БСА. Системата трябва да създаде възможност за същинско и систематично измерване на изпълнението на отделните административни звена в агенцията от гледна точка на ефикасността, ефективността и икономичността и приносът им за постигане целите на ИА БСА като цяло и на отделните звена. В рамките на дейността ще бъдат въведени в системата за управление на ИА БСА изготвените наръчници, правила и инструкции, които ще обхванат цялостната дейност и структура на агенцията. В рамките на изпълнение на дейността ще бъде организиран дискусионен форум с участието на 30 представители на заинтересованите от дейността на ИА БСА страни за представяне резултатите от дейността. На форума ще бъдат разгледани и обсъдени изготвените препоръки и предвидените действия в разработените планове, като бъдат взети предвид изразеното мнение в обратна връзка на заинтересованите страни. Ще бъде проведено в рамките на три дни обучение на всички служители на агенцията – 40 на брой за прилагане на новите вътрешни правила, разработени в изпълнение на настоящата дейност.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: • Изработване на материали за информация и публичност на проекта – банери, плакати за съответните мероприятия, чанти, папки, химикалки и баджове за участниците в организираните от ИА БСА събития в изпълнение дейностите по проекта; • Една публикация в националната преса за представяне на целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнението на проекти. • Провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участие на представители на заинтересованите страни. На участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали. Събитията, свързани с дейностите за информация и публичност ще бъдат популяризиране и чрез сайта на ИА БСА: www.nab-bas.bg При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. Ще има банери и плакати, посочващи, че събитието се провежда в изпълнение на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането на събитията, организирани в изпълнение дейностите по проекта изрично ще бъде оповестено, че проекта се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използва флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 339 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 867 BGN
2014 - 34 867 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 637 BGN
2014 - 29 637 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 230 BGN
2014 - 5 230 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Брой разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, заподобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 5 Брой разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 6 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 7 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 8 Дейност 1 - Брой извършени функционални анализи
Индикатор 9 Дейност 1 - Брой изготвен План за действия за оптимизиране на функциите и организационно структуриране на администрацията на ИА БСА;
Индикатор 10 Дейност 1 - Брой изготвен План за действия за подобряване на ефективността от дейността на администрацията на ИА БСА;
Индикатор 11 Дейност 1 - Брой изготвен План за действия за подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на администрацията на ИА БСА;
Индикатор 12 Дейност 1 - Изготвен доклад с изследвани работните процеси, включващ преглед и анализ на съществуващите процедури, инструкции и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в ИА БСА.
Индикатор 13 Дейност 2 - Брой анализирани нормативни актове, правилници
Индикатор 14 Дейност 2 - Брой изготвен и проекти на нормативни актове, правилници и заповеди за оптимизиране на структурата в агенцията
Индикатор 15 Дейност 2 - Брой разработени нови и/или актуализирани вътрешни правила и методологии
Индикатор 16 Дейност 2 - Брой на участниците в дискусионния форум
Индикатор 17 Дейност 2 - Брой обучени служители на агенцията
Индикатор 18 Дейност 3 - Брой комплекти
Индикатор 19 Дейност 3 - Брой бонери
Индикатор 20 Дейност 3 - Брой плакати
Индикатор 21 Дейност 3 - Брой публикации
Индикатор 22 Дейност 3 - Брой присъствали на конференцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз