Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0173-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11010
Наименование: "Повишаване компетенциите на ключови служители в "Технополис България ЕАД""
Бенефициент: Технополис България ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 17.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повиши производителността и качеството на труда и създаване на устойчива заетост, чрез повишаване квалификацията, адаптивността и уменията на ключови служители в Технополис България ЕАД.
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта - Месец 1-10 Дейността ще се реализира на 3 етапа:  Сформиране и договаряне с екип по проекта - Месец 1  Оперативно изпълнение на проекта и текущи дейности по координация, мониторинг и отчетност - Месеци - 1-10  Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 10 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, предприятието ще подпише договори с ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще се актуализира графикът на проекта. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; ще изготвя отчети според изискванията на програмата. Кооринаторът на проекта ще бъде отговорен за организирането на обученията, за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители/доставчици по проекта; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с подизпълнители/доставчици и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги и материали - Месец 1-2 Координаторът на проекта ще подготви документация за подбор на изпълнители/доставчици; ще организира процедура за подбор на изпълнители/доставчици като според изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. ще бъдат проведени следните процедури:  Услугите по извършване на мерките за публичност, за доставката на материали и консумативи, за избор на зали за провеждане на обученията извън гр. София (където компанията разполага със собствена зала) ще се избират на базата избор между 3 оферти, поискани от авторитетни организации в съответната област. Ще бъдат подписани договори с фирмите, предлагащи икономически и технически най-добри оферти, които в най-голяма степен отговарят на нуждите на бенефициента. Избраните изпълнители/доставчици ще представят декларация, с която удостоверяват, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 3: Подготовка на планираните обучения по ключови компетенции - Месец 2 Участниците в обучението ще преминат 30 часово обучение по ключова компетентност - обучения по комуникативни умения, управление на промяната и справяне с конфликтни клиенти. За подготовката и организцаията им ще бъдат назначени обучителите в съотвтетсвие обучения. Ръководителят и координаторът на проекта, съвместно с преподавателите ще изготвят подробен план график за дните и датите за провеждане на теорията и практиката по градове. Ръководителят и кооринаторът ще организират логистиката за провеждане на обучението - учебни зали и настаняване, места за провеждане на практиката.
Дейност 4: Доставка на необходимите материали и консумативи - Месец 3 За всеки от участниците в обученията са предвидени материали, които да обезпечат нормателното протичане на обучителния процес.
Дейност 5: Провеждане на планираните обучения по ключови компетенции - Месец 3-9 Всеки от участниците в проекта – обучаеми лица ще премине 30 часово обучение по ключови компетенции, което ще включва 16 часа теория и 14 часа практика. Участниците ще бъдат разпредели в 28 групи, за гарантиране на максимална ефективност. За обучението по теория лицата ще бъдат организирани в групи в зависимост от местоработата им. Осем от планираните 28 групи ще бъдат проведени в гр. София, в една от залите за обучение на Технополис България ЕАД. Лицата ще бъдат настанени в легловата база на компанията, затова по проекта не са предвидени разходи за наем на зала за 8-те обучения и за квартирни на лицата. Осемте групи включват: 1-ва група: 12 участника – 7 от София и 5 от Монтана (предвидени са разходи за пътни за обучаемите); 2-ра група: 12 участника – 7 от София и 5 от Монтана (предвидени са разходи за пътни за обучаемите); 3-та група: 14 участника от София; 4-та група: 14 участника от София; 5-та група: 14 участника от София; 6-та група: 14 участника от София; 7-ма група: 14 участника – 7 от Перник и 7 от Пазарджик (предвидени са разходи за пътни за обучаемите от двата града); 8-ма група: 14 участника – 7 от Перник и 7 от Пазарджик (предвидени са разходи за пътни за обучаемите от двата града); Останалите 20 обучения по теория ще бъдат проведени в 10 града, в допълнително наети за целта зали и разходи за квартирни, както за обучителите, така и за обучаемите, които не са от съответния град. Обучение във Враца: 1-ва група: 12 участника – 7 от Враца и 5 от Видин (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Видин); 2-ра група: 12 участника – 7 от Враца и 5 от Видин (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Видин); Обучение в Благоевград: 1-ва група: 12 участника – 7 от Благоевград и 5 от Кюстендил (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Кюстендил); 2-ра група: 12 участника – 7 от Благоевград и 5 от Кюстендил (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Кюстендил); Обучение в Пловдив: 1-ва група: 14 участника – 7 от Пловдив и 7 от Стара Загора (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Стара Загора); 2-ра група: 14 участника – 7 от Пловдив и 7 от Стара Загора (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Стара Загора); Обучение в Сливен: 1-ва група: 14 участника – 7 от Сливен и 7 от Ямбол (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Ямбол); 2-ра група: 14 участника – 7 от Сливен и 7 от Ямбол (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Ямбол); Обучение в Хасково: 1-ва група: 12 участника – 7 от Хасково и 5 от Кърджали (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Кърджали); 2-ра група: 12 участника – 7 от Хасково и 5 от Кърджали (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Кърджали); Обучение в Бургас: 1-ва група: 14 участника – всички от Бургас; 2-ра група: 14 участника – всички от Бургас; Обучение във Варна: 1-ва група: 14 участника – 7 от Варна и 7 от Добрич (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Добрич); 2-ра група: 14 участника – 7 от Варна и 7 от Добрич (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Добрич); Обучение в Шумен: 1-ва група: 12 участника – 7 от Шумен и 5 от Разград (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Разград); 2-ра група: 12 участника – 7 от Шумен и 5 от Разград (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Разград); Обучение в Русе: 1-ва група: 12 участника – 7 от Русе и 5 от Силистра (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Силистра); 2-ра група: 12 участника – 7 от Русе и 5 от Силистра (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Силистра); Обучение във Велико Търново: 1-ва група: 14 участника – 7 от Велико Търново и 7 от Плевен (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Плевен); 2-ра група: 14 участника – 7 от Велико Търново и 7 от Плевен (предвидени са разходи за пътни и квартирни за обучаемите лица от Плевен); Обученията по практика ще се провеждат на работните места – по градове, затова не се предвиждат разходи за пътни и квартирни на обучаемите. Обхванатите по проекта лица са разделени в зависимост от тяхната настояща квалификация, установените потребности и длъжността, която заемат в предприятието. Чрез това се гарантира еднаквото входящо ниво на групите и идентични потребности, произтичащи от служебните им задължения.На два пъти - след приключване на теорията и след приключване на практиката участниците в обученията ще преминат тест за проверка на придобитите знания. На успешно завършилите ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение. За качествено реализиране на заложените дейности и постигане за предвидените резултати, обученията са разпределени във времето така, че да не се застъпват групи, в които има включен един и същ преподавател. Избраните преподавателите притежават необходимата квалификация и богат практически опит във връзка с посочените теми за обучение. Те ще преподават по едни и същи теми, но на различни групи и в различни градове. С цел по-добра подготовка и работа с групите са предвидени по двама преподаватели на група /по половин ден ангажираност като водещ преподавател/ за теорията и по един преподавател за провеждане на практиката по места.
Дейност 6: Дейности за популяризиране на проекта - Месец 2-10 Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от предприятието, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:  Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и учебни помагала;  Поставяне на табели относно финансирането на входовете на магазини - Табелите ще съдържат информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган;  Публикуване на подробна информация за проекта на страницата в интернет на Технополис България ЕАД (цели, дейности и планирани/постигнати резултати), която периодично ще бъде актуализирана и допълвана. Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технополис България ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на Ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Маус Принт ООД
ФАЛЕЗА-ОФИС 2000
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 015 BGN
Общ бюджет: 42 885 BGN
БФП: 30 019 BGN
Общо изплатени средства: 30 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 019 BGN
2015 0 BGN
30 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 516 BGN
2015 0 BGN
25 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 503 BGN
2015 0 BGN
4 503 BGN
Финансиране от бенефициента 18 007 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз