Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0065-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01016
Наименование: "Посветени на клиента"
Бенефициент: "УниКредит Булбанк" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 17.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Повишаване на производителността на труда, качеството на работната сила и конкурентноспособността на “УниКредит Булбанк” АД чрез насърване на инвестициите в развитие на уменията на заетите лица и създаване на условия за устойчива заетост чрез включването им в обучение за придобиване на ключова компетенция. Реализацията на проектното предложение ще създаде условия за разпространение и въвеждане на добри практики в областта на продължаващото обучение за придобиване и развитие на ключови компетенции в компанията и усъвършенстване на условията за достъп до такива обучения. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на заетите лица и тяхната адаптивност към пазара на труда, което ще допринесе за изпълнението на целта на Националната стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008-2013 година: «Създаване на условия на всеки гражданин на РБългария да развива личностните си и професионалните си знания, умения и способности за подобряване на собственото си б
Дейности: Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Предвижда се проектът да стартира с организирането на работна среща между водещата организация и членовете на екипа по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация между участващите страни по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъдат обсъдени времевите графици, ще бъде съставен план за действие, съответно роля на всеки един от участниците по проекта. След първата среща екипът по проекта ще провежда регулярни работни срещи /минимум 12/, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще изготвя междинни и финални отчети по проекта, които ще бъдат предавани своевременно в управляващото звено по програмата. Ще се изготвят и вътрешни ежемесечни отчети за напредъка по проекта от Управляващия екип до Водещата организация.
Избор на изпълнител за провеждане на обучение по ключова компетенция 1 „общуване на роден език“- „обучение за усъвършенстване на уменията, свързани с общуване с клиенти“ на служители на УКБ, заети в клонова мрежа „Банкиране на дребно“. Изборът ще се извърши посредством процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г., изм., бр. 29 от 2012 г. , в сила от 10.04.2012 г.). Размерът на исканата безвъзмездна помощ за предоставяне на обучение по КК1 „общуване на роден език“, за усъвършенстване на уменията за общуване с клиенти на 1200 служители на УКБ клонова мрежа „Банкиране на дребно“ попада в обхвата на чл.11, ал. 2 от ПМС 55: „2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г. , в сила от 10.04.2012 г.) когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е от 60 000 до 100 000 лв. включително“, поради което „УниКредит Булбанк“ АД ще проведе процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ. По процедура, УКБ ще покани на преговори за определяне клаузите на договора най-малко трима кандидати. При определяне на изпълнител за провеждане на горепосоченото обучение ще бъдат взети предвид следните минимални изисквания: • Опит и квалификация на предложените обучители; • Цена на обучението; • Реалистичност на програмата на обучението – да отговаря най-пълно на нуждите на работодателя и служителите. Изпълнимост - възможност за реализиране при заложените времеви и съдържателни изисквания; • Предишен опит на обучаващата организация в провеждането на обучения в съответната област; • Практическа насоченост на обучението; • Референции на обучителната организация; С избраният изпълнител ще бъде подписан договор за услуга.
Провеждане на обучение за усъвършенстване на уменията, свързани с общуване с клиенти по КК1 на служители на УКБ от клонова мрежа „Банкиране на дребно В обучението по КК 1 „Общуване на роден език“, обучение за усъвършенстване на уменията за общуване с клиенти ще бъдат включени 1200 служители на различни позиции в УКБ, заети в клоновата мрежа „Банкиране на дребно“ в цялата страна. Според заявените от кандидата нужди служителите, включени в обучението следва да овладеят и развият умения, свързани с комуникацията и обслужването на клиенти. В обучението ще бъдат засегнати следните основни теми, съгласно идентифицираните нужди от работодателя: 1. Движещите фактори на клиентската удовлетвореност: техники за удовлетворяване и надхвърляне на очакванията на клиентите; 2. Техники за поддържане на високи стандарти при общуването с клиенти: силата на екипното и персоналното представяне и нейната роля в общуването с клиенти; развитие на професионални стилове на поведение; 3. Разбиране на собствената мотивация, роля и отговорност при общуването и обслужването на клиентите; 4. Развитие на екипното сътрудничество за постигане на дългосрочен успех, чрез запознаване с отличителните характеристики на високоефективните екипи и начините за постигане на доверие и продуктивен климат. 5. Развитие на уменията за добро и ефективно планиране. 6. Модели на оценка на наличните ресурси и инструменти за комуникация. 7. Гъвкаво използване на комуникационни техники и техники за общуване с клиента: запознаване с ключови аспекти и правила за успешна комуникация; изработване на аргументи. 8. Изграждане на екипна визия за постигане на целите, чрез взаимопомощ с фокус върху общите приоритети. 9. Оценка на постигнатото, чрез анализиране на успешните практики. Прилагане на личен план за действие. За целите на ефективното усвояване на уменията за общуване с клиенти, предмет на обучението, ще бъдат приложени различни методи на учене. Основният подход за представяне на съдържанието ще е методът „учене чрез преживяване“. Планира се разиграване на реални казуси, позволяващи екипно взаимодействие, избор на подход и оценка на постигнатото. Ще бъдат използвани симулации на близки до реалността ситуации (организирани като ролеви игри) и групови дискусии за извеждане на практически опит. Теорията ще бъде представена чрез презентации. За ефективното провеждане на обученията служителите, включени в целевата група, ще бъдат разделени на групи от по максимум 15 служители в група. УКБ планира да реализира обученията в изнесени локации, като в едно по-мащабно обучение ще се обучат паралелно няколко групи, осигурявайки самостоятелност и индивидуален обучител за всяка група. За целите на ясното описание на идеята на ВО, по-мащабните обучения ще бъдат наричани „събития“. Необходимостта от организиране на по-мащабни събития е продиктувана от широкия териториален обхват на проекта и броя лица, които ще бъдат включени. С оглед на осигуряване на нормален работен процес и работа с клиенти, обученията ще се провеждат в два дни /съботно-неделен формат/. Продължителността на обученията ще бъде минимум 16 учебни часа /45-минутен учебен час/. Предвижда се последователно организиране, съобразено с периоди на официални почивни дни и вътрешнобанкови проекти и събития, непозволяващи ангажирането на служители в конкретни дни. Планирани обучения по региони, групи и събития: “УниКредит Булбанк” АД предвижда реализирането на редица по-мащабни събития, обхващащи паралелното обучение на няколко групи от по максимално 15 служители в група. Планираният брой на групите, включени в едно събитие е 5 или 75 служители с цел осигуряване на взаимодействие и елемент на сътрудничество, както и подбиране на подходящи локации с възможности за осигуряване на пространство за провеждане на няколко паралелни обучения. 1. Регион „Банкиране на дребно“ Плевен – общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 119 души. Планирано е провеждането на няколко събития, в които ще бъдат обучени 8 групи от по 13 души и една група от 15 души. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 9 броя. 2. Регион „Банкиране на дребно“ Стара Загора - общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 175 души. Планирано е провеждането на няколко събития с обучение на 11 групи от по 15 души и 1 група от 10 души. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 12 броя. 3. Регион „Банкиране на дребно“ Варна - общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 158 души. Планирано е провеждането на няколко събития с обучение на 10 групи от по 13 души и 2 групи от по 14 души. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 12 броя. 4. Регион „Банкиране на дребно“ Русе - общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 135 души. Планирано е провеждането на няколко събития с обучение на 9 групи от по 15 души всяка. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 9 броя. 5. Регион „Банкиране на дребно“ София-изток - общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 298. Броят на групите от по 15 души е 19, ще бъде сформирана и 1 група от 13 служители. Броят на събитията и разпределението на групите, обучаващи се в едно събитие ще бъде уточнено след съгласуване с избрания изпълнител. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 20 броя. 6. Регион „Банкиране на дребно“ София-запад - общият брой на заетите лица от региона, включени в обучението, е 315. За целите на обучението ще бъдат сформирани 21 групи от по 15 души всяка. Броят на събитията и разпределението на групите, обучаващи се в едно събитие ще бъде уточнено след съгласуване с избрания изпълнител. Очакваният брой на проведените обучения за региона е 21 броя. Организацията на конкретните събития допуска включването на служители от различни региони в рамките на едно и също събитие, насрочено за определена дата, когато това се изисква поради непредвидени обстоятелства или специфични бизнес изисквания. Окончателният график на обученията, методология на провеждане на събитията, разпределението на групите в рамките на събитие и конкретните локации за провеждане на събитията ще бъдат уточнени при преглед на предложенията на избраната обучителна организация. Планираните обучения следва да бъдат изнесени с осигурена нощувка за лицата от целевата група. Ще бъде запазен регионалният принцип при включване на служителите в обучението, като съответните локации на провеждане ще бъдат извън населените места, в които Банката има присъствие. Ще бъде изготвен график за провеждане на обученията в зависимост от предложената програма на избрания изпълнител и разпределението на служителите по групи. Компанията изпълнител ще осигури и материали за провеждането на обученията. След приключването на обученията, на лицата преминали курса, ще бъдат издадени сертификати за успешно преминат курс на обучение. Завършилите курса лица ще бъдат помолени да попълнят анкети за удовлетвореност от обучението, което са преминали.
Визуализация и разпространение на резултатите от проекта Реализацията на дейност IV ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: - Своевременно ще бъде поставен банер с реквизитите на проекта на официалната интернет страница на “УниКредит Булбанк” АД / http://www.unicreditbulbank.bg - Ще бъде направена публикация в национален ежедневник и в избрана електронна медия в началото и края на изпълнение на проекта – 2 броя; - Ще бъдат отпечатани 100 броя брошури с информация за проекта, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Брошурите ще бъдат поставени в залите за обучение към регионалните ценрове на УКБ в страната, в централното управление на Банката, както и в Бюрото по труда, където е подадено проектното предложение. - Ще бъде поставено информационно табло в една от залите към учебния център на УКБ в гр. София – 1 брой. Всички печатни информационни материали (брошури, дипломи и сертификати от проведените обучения) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ин Йор Хендс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 800 BGN
Общ бюджет: 141 667 BGN
БФП: 99 167 BGN
Общо изплатени средства: 99 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 167 BGN
2015 0 BGN
99 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 292 BGN
2015 0 BGN
84 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 875 BGN
2015 0 BGN
14 875 BGN
Финансиране от бенефициента 43 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз