Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0068-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01009
Наименование: "Развитие, повишаване и обновяване на професионалните и ключови компетентности на лицата, заети в "Методия Уеб" ООД и "Методия" АД
Бенефициент: "МЕТОДИЯ УЕБ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Развитие, повишаване и обновяване на професионалните и езикови компетентности на служителите на „Методия Уеб” ООД и „Методия” АД, създаване на условия за устойчива заетост чрез обучение на заетите лица и насърчаване развитието на човешките ресурси, постигане и поддържане на висока конкурентоспособност, адаптирана към икономиката на знанието.
Дейности: Организация и управление на проекта Ще бъде създаден екип за управление, включващ: ръководител проект,координатор, експерт обучителна дейност, счетоводител. Той ще извършва: оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни, заключителен; полугодишни и годишен доклад; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта
Организиране и провеждане на мотивационен семинар Продължителност на семинара - 3 часа; ще се проведе в наета за целта зала. Ще бъде попълнени анкетни карти по образец от всеки обучаващ се, за формиране на курсовете по специалността "Системно програмиране"- трета степен на професионална квалификация; и групите за езиково обучение - английски, испански и френски език. Ще бъдат поканени представители на национални медии.
Избор на обучаваща организация Изборът ще бъде проведен съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. и насоките за кандидатстване. Дейносттите по този елемент включват : подготовка на тръжната документация, за провеждане на процедура по "Открити избори", по обособени позиции, включваща: минимални изисквания на които трябва да отговаря кандидата-технически, квалификационни; изисквания към офертите; образец на оферта; критерии за оценка на оферти/показатели, относителната им тежест/; проект на договор
Обезпечаване на дейностите по проекта с необходимите материали и консумативи изборът на доставчик на материали и консумативи ще се проведе в съответствие с ПМС 55/12. 03. 2007 и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Организация и провеждане на квалификационен курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране" в курса ще бъдат включени 16 лица. продължителност на обучението: 960 учебни часа, от които 440 учебни часа по теория на професията и 520 учебни часа по практика на професията. Квалификационния курс трябва да включва : - обща задължителна професионална подготовка - отраслова професионална подготовка - специфична професионална подготовка Учебният план и учебната програма ще бъдат разработени от Обучаващата организация, съобразно изискванията на Възложителя. Обученията ще се провеждат в град София я зали на дружествата или, при необходимост, на избрания изпълнител на услугата. курсът ще завърши полагане на държавни изпити по теория и практика на придобиване на трета степен на професионална квалификация.
Организиране на обучителен курс по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”–английски език Ще бъдат обучени 19 лица. Продължителността на обучението ще бъде 300 учебни часа. Обучението ще започне с провеждането на входящ тест за определяне на съответното ниво на всеки обучаем; Обучението ще завърши с финален тест, след който се издава сертификат при успешен резултат. Сертификатите са съобразени с Общата Европейска езикова рамка. Обучените лица трябва да притежават знания и умения за слушане, четене, разбиране, говорене, водене на диалог и писане съгласно избраното ниво на обучение.
Организиране на обучителен курс по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”–испански език Ще бъдат обучени 12 лица. Продължителността на обучението ще бъде 300 учебни часа. Обучението ще започне с провеждането на входящ тест за определяне на съответното ниво на всеки обучаем. Обучението ще завърши с финален тест, след който се издава сертификат при успешен резултат. Сертификатите са съобразени с Общата Европейска езикова рамка. Обучените лица трябва да притежават знания и умения за слушане, четене, разбиране, говорене, водене на диалог и писане съгласно избраното ниво на обучение.
Организиране на обучителен курс по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”–френски език Ще бъдат обучени 9 лица. Продължителността на обучението ще бъде 300 учебни часа. Обучението ще започне с провеждането на входящ тест за определяне на съответното ниво на всеки обучаем. Обучението ще завърши с финален тест, след който се издава сертификат при успешен резултат. Сертификатите са съобразени с Общата Европейска езикова рамка. Обучените лица трябва да притежават знания и умения за слушане, четене, разбиране, говорене, водене на диалог и писане съгласно избраното ниво на обучение.
Организиране и провеждане на заключителен семинар Семинарът ще се проведе в наета за целта зала. На успешно завършилите курсовете ще бъдат връчени съответно Свидетелства за придобита степен на професионална квалификация и Сертификати за овладяно ниво на даден език, съгласно изискванията на Общата Европейска езикова рамка. Резултатите от проекта ще бъдат оповестени публично като на заключителния семинар ще бъдат поканени представители на националните медии.
Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни събития за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местни и национални медии Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружествата. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в Приложение № 1.1 „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Вътрешен и външен контрол Водене на изрядна документация чрез използване на подходяща счетоводна система.. Изготвянето на отчети Попълване на въпросник за оценка на удовлетвореността и полезността на обучението. Вътрешен мониторинг на резултатите, обобщаване на периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Партньори
Партньори:
"Методия" АД
Изпълнители:
"КАБИНАТА БГ" ООД
ДОМЕКС КОНСУЛТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 678 BGN
Общ бюджет: 54 613 BGN
БФП: 54 613 BGN
Общо изплатени средства: 54 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 535 BGN
2014 42 073 BGN
2015 0 BGN
54 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 655 BGN
2014 35 762 BGN
2015 0 BGN
46 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 880 BGN
2014 6 311 BGN
2015 0 BGN
8 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз