Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0012-C0001
Номер на проект: 0116-ОО-1.3
Наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален административен капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 14.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се осигурят средства за основни заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски, необходими за поддържането на административния капацитет на Одитния орган по СКФ на ЕС, притежаващ високи професионални знания и умения за изпълнение на функциите му, заложени в Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Съвета,Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) №1828/2006 на Комисията и Регламент № 718/2007(ЕО) на Комисията. Конкретни цели на проекта: Повишаване ефективността на работа на ОО, чрез ограничаване на текучеството на квалифициран персонал и осигуряване на адекватно на пазарните условия възнаграждение; Гарантиране независимостта и обективността на служителите, даващи увереност за законосъобразността и редовността на разходи от фондове и програми на ЕС; Стимулиране на служителите от ОО за постигане на ви
Дейности: ДЕЙНОСТ 2: Финансиране на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и задължителните осигурителни вноски за тези възнаграждения на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган, което Финансиране на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и задължителните осигурителни вноски за тези възнаграждения на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган, което ще стимулира за качествено изпълнение на задачите в определените срокове при изпълнение на функции на Одитния орган.
Дейност 1- Осигуряване на средства за основни заплати, допълнителни възнаграждения и ползвани отпуски на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган за изпълнение на функциите на Одитен орга Осигуряване на средства за основни заплати, допълнителни възнаграждения и ползвани отпуски на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган за изпълнение на функциите на Одитен орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя дължими във връзка с тези възнаграждения. Изискването на ЕС за повишаване на ефективността и качеството на работа на Одитния орган, налага задържането и при необходимост привличане на висококвалифицирани и опитни одитори, служители и лица на ръководни длъжности. По проекта се предвижда и финансиране на разходи, извършени от осигурителя за дните на временна неработоспособност на служителите съгласно Кодекса за социално осигуряване. Разходът ще бъде включван в исканията за плащане, при влизане в сила на предвижданата промяна на Постановление № 215 на МС от 5.09.2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 187 013 BGN
Общ бюджет: 6 718 963 BGN
БФП: 6 718 963 BGN
Общо изплатени средства: 5 496 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 718 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 001 616 BGN
2014 2 369 482 BGN
2015 125 203 BGN
5 496 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 711 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 551 374 BGN
2014 2 014 060 BGN
2015 106 422 BGN
4 671 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 007 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 450 242 BGN
2014 355 422 BGN
2015 18 780 BGN
824 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз