Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение
Бенефициент: Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София
Дейности: Подготовка на дейност "Конституиране и изграждане на институционалния и технически капацитет на Център за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Конституиране и изграждане на институционалния и технически капацитет на Център за дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Осъществяване на тръжни процедури по ЗОП"
Изпълнение на дейност "Осъществяване на тръжни процедури по ЗОП"
Подготовка на дейност "Разработване и внедряване на ЕУСДО"
Изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на ЕУСДО"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели, административен и технически персонал и студенти от МГУ за работа с ЕУСДО"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели, административен и технически персонал и студенти от МГУ за работа с ЕУСДО" 4*
Подготовка и изпълнение на дейност "Разработване на два курса за електронно дистанционно обучение и провеждане на две пилотни обучения"
Подготовка на дейност "Информиране и публичност"
Изпълнение на дейност "Информиране и публичност"
Подготовка и изпълнение на дейност "Добро управление и финансово и техническо отчитане на проекта"
Подготовка на дейност "Одит"
Изпълнение на дейност "Одит"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 923 BGN
Общ бюджет: 732 704 BGN
БФП: 732 704 BGN
Общо изплатени средства: 723 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 732 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 159 985 BGN
2014 488 146 BGN
2015 74 906 BGN
723 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 622 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 987 BGN
2014 414 924 BGN
2015 63 670 BGN
614 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 998 BGN
2014 73 222 BGN
2015 11 236 BGN
108 455 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз